KSKE 5 Cbi 3/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Cbi 3/2009

KS v Košiciach, dátum 19.06.2012, sp.zn. KSKE 5 Cbi 3/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/3/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009201058 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Varhalíková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009201058.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Gabrielou Varhalíkovou v právnej veci žalobcu Q.. T. W., A. 9, A., správca konkurznej podstaty úpadcu Plemenárske služby, štátny podnik v likvidácii", Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, IČO 30 415 462, proti žalovanému Q.. M. A., S. XX, W., správca konkurznej podstaty úpadcu C., s.r.o., K. 2, B., J.: XX XXX XXX, o určenie pravosti pohľadávky konkurzného veriteľa vo výške 9 409,90 eur (283 482,80 Sk) takto

r o z h o d o l :

Žalobu zamieta.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podanou žalobou doručenou príslušnému súdu dňa 23.6.2009 žiadal potvrdiť pravosť pohľadávky veriteľa W. služby, štátny podnik v likvidácii vo výške 283 482,80 Sk (9 409,90 eur) a uložiť žalovanému Q.. M. A., správcovi konkurznej podstaty C., s.r.o. zaradiť uvedenú pohľadávku do súpisu pohľadávok úpadcu ako nespornú v zmysle uplatnenej konkurznej prihlášky, čo do nároku uplatnenej výšky, poradia a právneho dôvodu.

Žalobu odôvodnil tým, že na prieskumnom pojednávaní dňa 7.6.2002 žalovaný - správca konkurznej podstaty úpadcu C., s.r.o. B. poprel pravosť prihlásenej pohľadávky vo výške 283 482,80 Sk s odôvodnením, že uvedená pohľadávka sa nenachádza v evidencii úpadcu, resp. z dôvodu, že na túto čiastku veriteľ nepredložil doklady. Žalobca uviedol, že prihlásená pohľadávka v konkurznom konaní sa zakladá na obchodných vzťahoch, ktoré boli vyfakturované účtovnými dokladmi, pričom tieto ako dôkaz súdu bezodkladne doloží.

Žalovaný, vychádzajúc z jeho písomného stanoviska zo dňa 8.12.2009, ako aj z jeho vyjadrenia na pojednávaní dňa 20.6.2012 žiadal žalobu zamietnuť ako nedôvodnú, s poukazom na to, že žalobca ani v rámci prieskumného pojednávania, ani v priebehu konania na súde ním uplatnený peňažný nárok žiadnym spôsobom nezdokladoval, a teda nepreukázal. Potvrdil, že práve z tohto dôvodu na prieskumnom pojednávaní dňa 7.6.2002 poprel žalobcom uplatnený nárok vo výške 283 482,80 Sk, pretože na túto čiastku nepredložil veriteľ účtovné doklady a ním uplatnený nárok uznal iba vo výške 80 478,40 Sk ako zdokladovaný so zaradením do 4. triedy.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca k podanej žalobe nepripojil žiadny listinný dôkaz preukazujúci dôvodnosť uplatneného nároku a žalobou uplatnený nárok nezdokladoval ani napriek opakovanej výzve zo strany súdu (nepredložil žiadne účtovné doklady, na ktoré sa v žalobe odvolával) , a ani po poučení zo

strany súdu v zmysle ustanovenia § 120 ods. 4 O.s.p., na určené pojednávanie sa opakovane nedostavil, svoju neprítomnosť žiadnym spôsobom neospravedlnil, a to ani dodatočne, a preto súd vo veci konal a rozhodol v jeho neprítomnosti v súlade s ustanovením § 101 ods. 2 O.s.p.

Súd vykonal dokazovanie oboznámením obsahu žaloby, výsluchom žalovaného, oboznámením uznesenia o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu C., s.r.o., K. 2, B. zo dňa 26.1.1999, č.k. 1K 392/98-9, prihlášky pohľadávky žalobcu zo dňa 23.3.1999, zápisnice o prieskumnom pojednávaní zo dňa 7.6.2002, veriteľského listu č. 27, upovedomenia a výzvy veriteľa, vrátane doručenky, ako aj ďalšieho obsahu spisu a zistil tento skutkový stav.

Súd zistil, že na majetok úpadcu C., s.r.o., K. 2, B., J.: XX XXX XXX bol uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 392/98-9 zo dňa 26.1.1999 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľubomír Krompák. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 392/98-71 zo dňa 31.8.2005 bol JUDr. Ľubomír Krompák funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený a bol ustanovený nový správca JUDr. Gabriel Dobranský. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 392/98-88 zo dňa 23.12.2005 bol JUDr. Gabriel Dobranský zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a bol ustanovený do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Babin, s ktorým súd konal ako so žalovaným.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I súd zistil, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.6.2007, č.k. 4K 11/2007-103 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Plemenárske služby, štátny podnik v likvidácii a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Ing. Miroslava Tencerová, ktorá bola následne zbavená funkcie správcu a od 21.5.2011 bol ustanovený správca JUDr. Rastislav Posluch, s ktorým súd pokračoval v konaní ako so žalobcom.

Prihláškou pohľadávky zo dňa 23.3.1999 žalobca prihlásil v konkurznom konaní pohľadávku voči úpadcovi C., s.r.o. B. vo výške XXX XXX,XX Sk a uviedol, že si nenárokuje oddelené plnenie. Aj keď v uvedenej prihláške odkazuje na prílohy, tieto sa v konkurznom spise ohľadne nároku vo výške 283 482,80 Sk nenachádzajú a spolu s prihláškou ich nepredložil.

Z evidenčného listu prihlášky veriteľa vyplýva, že žalobca bol evidovaný ako veriteľ č. 27. Prieskumné pojednávanie sa uskutočnilo dňa 7.6.2002, dôkazom čoho je zápisnica o prieskumnom pojednávaní. Zo zápisnice o prieskumnom pojednávaní vyplýva, že správca konkurznej podstaty úpadcu poprel časť pohľadávky veriteľa č. 27 z dôvodov uvedených v zozname, veriteľ bude písomne upovedomený a vyzvaný podľa § 23 a 24 ZKV. Z evidenčného listu prihlášky veriteľa - poznámky vyplýva, že celkovo bola uplatnená suma 363 961,20 Sk, že správca uznal uplatnený nárok iba vo výške 80 478,40 Sk so zaradením do 4. triedy a poprel uplatnený nárok vo výške 283 482,80 Sk, lebo na túto čiastku nepredložil veriteľ účtovné doklady.

Upovedomením a výzvou veriteľa zo dňa 13.10.2004 Krajský súd v Košiciach, keďže sa žalobca nezúčastnil prieskumného pojednávania, oznámil žalobcovi, že jeho pohľadávka vo výške 283 482,80 Sk bola popretá z dôvodu, že na túto čiastku veriteľ nepredložil doklady a že správca konkurznej podstaty uznal prihlásenú pohľadávku len vo výške 80 478,40 Sk v 4. triede. Zároveň ho vyzval, aby pravosť pohľadávky, jej výšku, poradie a právny dôvod uplatnil určovacou žalobou do 30 dní od doručenia výzvy na súde, ktorý vyhlásil konkurz s tým, že inak sa na popretý nárok, jeho uplatnenú výšku, poradie alebo uplatnený právny dôvod nevezme zreteľ. Oznámenie o popretí bolo veriteľovi doručené dňa 20.5.2009, dôkazom čoho je podpísaná doručenka. Žaloba bola doručená súdu cestou poštovného úradu dňa 23.6.2009.

Podľa § 20 ods. 1 Zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, veritelia dlžníka prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu, a to aj vtedy, keď sa o nich vedie súdne alebo iné konanie podľa osobitných predpisov; to sa vzťahuje aj na veriteľov, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu. V prihláške uvedú číselne výšku pohľadávky, jej príslušenstvá,

skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá, aké poradie pre svoju pohľadávku požadujú a skutočnosti, ktorými môže byť pohľadávka preukázaná. Súčasne uvedú, či si uplatňujú oddelené uspokojenie (§ 28) s presným označením veci, na ktorú sa viaže právo oddeleného uspokojenia.

Podľa § 23 ods. 2 citovaného zákona, konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné, čo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške, alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške, alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda tak žalobca, ako aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich skutočností a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 120 ods. 4 O.s.p., súd je povinný okrem veci podľa ods. 2 poučiť účastníkov, že všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

S poukazom na citované zákonné ustanovenia je potrebné uviesť, že účastníci majú povinnosť predložiť alebo označiť všetky dôkazy a skutočnosti. Navrhovanie dôkazov má priamu spojitosť s povinnosťou tvrdenia. Dôkaznú povinnosť môže účastník plniť od začiatku konania, v žalobe, vo vyjadrení k nej, v rámci prípravy pojednávania, atď. Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sa uviedli v žalobe. Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení, než je účastník, ktorý nesplnil alebo nedostatočne splnil svoju dôkaznú povinnosť.

V danom prípade, vychádzajúc z obsahu žaloby, žalobca žalobou uplatnený nárok - určenie pravosti pohľadávky konkurzného veriteľa v zmysle § 23 ods. 2 Zák. č. 328/1991 Zb. odôvodnil tým, že prihlásená pohľadávka v konkurznom konaní sa zakladá na obchodných vzťahoch, ktoré boli riadne vyfakturované účtovnými dokladmi a zároveň v žalobe tvrdil, že tieto dôkazy doloží súdu bezodkladne.

Je nesporné, že žalobca prihláškou, ktorou si uplatnil peňažný nárok v konkurznom konaní voči úpadcovi, účtovné doklady - faktúry, na ktoré sa v prihláške (ale aj v žalobe) odvoláva, spolu s podanou prihláškou v rozsahu uplatneného nároku vo výške 283 482,80 Sk nepredložil (v konkurznom spise sa nenachádzajú) , z dôvodu ktorého v tejto časti správca konkurznej podstaty úpadcu ním uplatnený nárok v tejto časti poprel. Listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva žalobca aj v podanej žalobe nepredložil ani v priebehu konania napriek tomu, že zo strany súdu bol opakovane vyzvaný na ich predloženie, a to aj s poučením podľa § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, navyše, na súdom vytýčené pojednávania sa nedostavil, svoju neprítomnosť žiadnym spôsobom neospravedlnil, a to ani dodatočne, preto súd konal a vec prejednával v súlade s ustanovením § 101 ods. 2 O.s.p.

Keďže žalovaný popieral žalobou uplatnený nárok žalobcu a žalobca, ktorý má v súdnom konaní dôkaznú povinnosť, t.j. zodpovednosť za preukázanie skutočností významných z hľadiska hmotného práva, si túto svoju povinnosť podanou žalobou, ale ani v priebehu konania, napriek opakovanej výzve zo strany súdu nesplnil (bol nečinný) , súd jeho žalobu pre neunesenie dôkazného bremena zamietol ako nedôvodnú.

O náhrade trov konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal, pretože žalobca nebol v konaní úspešný a žalovaný si náhradu trov konania neuplatnil, keďže mu s predmetným konaním žiadne trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.