KSKE 5 Co 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233743 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233743.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Lawyer Partners a.s., Bratislava, Prievozská 37, IČO: 35 944 471, proti žalovanému B. A., Č., I. XXX/X o zaplatenie 9,29 €, o odvolaní žalobcu proti rozsudku 14C/136/2010-54 z 19.10.2011 Okresného súdu Košice - okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovanému sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 9,29 € a trovy konania 16,50 € na účet jeho zást., všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti výroku rozsudku o náhrade trov konania podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 150 ods.2 O. s. p. (jeho znenie citoval) a uviedol, že žalobca žiadal priznať trovy konania, pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku 500 Sk a trov svojho právneho zast. advokátom za 3 úkony po 500 Sk (príprava a prevzatie, predsúdna upomienka, návrh na vydanie platobného rozkazu) , 2 x paušál 150 Sk a raz 164 Sk, t.j. spolu trovy konania 2 464 Sk (81,79 €) . Urobil záver, že v danom prípade, vzhľadom na žalovanú sumu (9,29 €) ide o drobný spor a že § 150 ods.2 O. s. p. nadväzuje svojim obsahom na nariadenie EP a Rady (ES) č.861/2007 z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (citoval jeho čl.16) . Pri rozhodovaní o trovách konania zohľadnil aj charakter žalovanej pohľadávky, že žalobca vo veciach koncesionárskych poplatkov podal na príslušný súd hromadné množstvo žalôb na DVD nosiči, čím mal znížené náklady pri ich podaní, ďalej v danom prípade nejde o individuálne založené plnomocenstvo zást. žalobcu pre konkrétny prípad, jednotlivé podania (žaloby) sú obsahovo jednotné, vykazujú prvky štandardných až automatických postupov, kedy sa mení iba osoba žalovaného a výška žalovanej sumy, čo možno považovať za výkon administratívnej agendy, že výška trov právneho zast. žalobcu (81,79 €) niekoľkokrát prevyšuje výšku samotnej žalovanej sumy (9,29 €) , čo s poukazom na všetky uvedené okolnosti podstatne znižuje - podľa jeho názoru - náročnosť jednotlivých úkonov právnej pomoci a zároveň tým znižuje účelnosť takto vynaložených nákladov žalobcu, preto zaviazal žalovaného zaplatiť mu iba trovy konania, pozostávajúce so zaplateného súdneho poplatku 16,50 €.

Žalobca v odvolaní uviedol, že v r.2006 navrhol vydať platobný rozkaz z dôvodu, že má voči žalovanému pohľadávku, že podanie bolo urobené elektronickými prostriedkami (išlo o podanie zaznamenané na DVD nosiči) , pričom bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zák.č.215/02 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že sa v konaní domáhal od žalovaného zaplatenia istiny, pričom jeho povinnosť na zaplatenie tejto sumy vyplývala zo zák.č.212/95 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch, že mu súd priznal náhradu trov konania, avšak jej výšku znížil. Ďalej uviedol, že rozhodnutie o znížení trov konania považuje za nesprávne, že je síce pravda, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak ak by súd

konal riadne a včas, bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá, že novela O. s. p., ktorá toto oprávnenie súdu zaviedla - zák.č.384/08 Z. z. - nadobudla účinnosť 15.10.2008, že žalobu podal ešte v r.2006, je teda zrejmé, že začal vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdneho konania za právneho stavu, z ktorého vyplývala iná náhrada trov konania, ako tomu bolo v čase skutočného rozhodovania, pričom je potrebné poukázať na zbytočné prieťahy v konaní, ktoré boli spôsobené práve súdom. Tvrdil, že ak súd uvádza, žeby zastupovanie bolo pre advokáta zaujímavé aj v prípade, ak by sa dohodli na zníženej odmene, nejde o relevantné odôvodnenie a súd nemá právo posudzovať, aká odmena je ešte adekvátna, resp. výhodná ani skúmať koľko (viac či menej) advokátovi skutočne zaplatil, že náhrada trov konania, ktorú priznal súd nepokrýva náklady na služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná, že pred prijatím novely JUDr. Miroslav Pavelka, ako vtedajší jeho zást., preukázateľne poskytol tieto právne služby podľa vyhl.č.655/04 Z. z. § 14 ods.1 písm.: a) prevzatie a príprava zast. vrátane prvej porady s klientom; c) písomné podanie na súd vo veci samej. Zároveň poukázal na skutočnosť, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu, že ovplyvňuje súdne konania, ktoré boli začaté pred jej prijatím, že v dôsledku jej prijatia, avšak až v prípade jej aplikácie súdom, dochádza k zásahu do jeho základného práva na súdnu ochranu, ako aj k zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo a to v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkov, že zásah spočíva v tom, že jeho právo, ktoré si uplatňuje v konaní, nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta, a to z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť, resp. v tom, že už uhradené sumy za poskytovanie právnych služieb nebude mať nahradené, že je odôvodnené predpokladať, že z tohto dôvodu sa žalovaní budú spoliehať na to, že ich veritelia dlhy v nízkych sumách nebudú vymáhať, pre nerentabilnosť vedenia konania, že súdy by takto prispeli k nerešpektovaniu práva a podporovali by neplatičov a že ak na toto odvolanie mu nebude priznaná náhrada trov konania v adekvátnej výške, bude sa domáhať ochrany svojich základných práv pred Ústavným súdom SR a príp. aj pred Európskym súdom pre ľudské práva a následne si uplatní náhradu vzniknutej škody od štátu. Na základe uvedených skutočností považoval výrok o náhrade trov konania za vecne nesprávny a žiadal rozsudok zmeniť a rozhodnúť tak, že žalovaný je povinný mu zaplatiť náhradu trov konania 81,79 €, do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Rozsudok, okrem výroku o trovách konania, nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebol v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavaný.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a rozsudok, pokiaľ ide o výrok o trovách konania, potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správny, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku treba doplniť, že podľa dôvodovej správy k § 150 O. s. p. v Nariadení EP a Rady (ES) č.861/2007 z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa drobnými vecami, v ktorých sú trovy proti pohľadávke neprimerané rozumejú spravidla právne veci s nízkou hodnotou sporu (najčastejšie rôzne druhy sankcií) , že v týchto veciach najmä trovy konania predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka, pričom cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta a spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú, majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo, zaujímavé (napr. nariadenie o tzv. drobných veciach uvažuje s nepriznaním trov konania, pokiaľ sú neprimerané proti pohľadávke vo veciach do 2 000 €) .

Trovy konania 81,79 €, vo vzťahu k prisúdenej pohľadávke, sú ako neprimerané a okrem toho už aj so zreteľom na množstvo vecí v obdobných konaniach, v ktorých advokát žalobcu zastupuje, ním uvádzané dôvody nemožno akceptovať.

Okrem toho treba podotknúť, že § 150 ods.2 O. s. p. má predovšetkým eliminovať vznik neprimeraných trov právneho zast. pri hromadne uplatňovaných pohľadávkach a, že so zreteľom na totožnú právnu stránku týchto sporov, ako aj totožné podklady žalobcu, je prácnosť jednotlivých administratívnych prác

(ich počítačové spracovanie) , ale aj právna náročnosť jednotlivých úkonov právnej služby v jednotlivých veciach nízka a vzhľadom na hromadné vybavovanie týchto vecí sú nižšie aj hotové výdavky (napr. hromadný odvoz pošty a p.) .

Na skutočnosť, na ktorú poukazuje žalobca a to, že novela - zák.č.384/08 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pôsobí retroaktívne nebolo možné vziať zreteľ, lebo podľa § 2 ods.3 prvá veta zák.č.385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len o. i. zákonom, teda aj zákonom, ktorý podľa názoru účastníka konania pôsobí retroaktívne.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalobca si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil a žalovanému žiadne trovy nevznikli.

Pre úplnosť treba poznamenať, že súd v napadnutom rozsudku nikde neuvádza, žeby zastupovanie bolo pre advokáta zaujímavé aj v prípade, ak by sa dohodli na zníženej odmene (ako sa v odvolaní tvrdí) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.