KSKE 5 Co 22/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 22/2012

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 22/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/22/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811208745 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811208745.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľov 1.) R.. D. B., a 2.) R.. F. B., oboch I., Y. XX proti odporkyni F. Č., I., Č. XXXX/XX, o vypratanie bytu, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu 8 C/146/2011-12 z 31.10.2011 Okresného súdu Rožňava takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovatelia sa domáhali vypratania bytu odporkyňou z titulu ukončenia nájomnej zmluvy, že podaním návrhu nezaplatili súdny poplatok, preto ich na jeho zaplatenie 99,50 eur vyzval, a to v lehote 10 dní že výzva bola doručená 27.10.2011, že 28.10.2011 vzali svoj návrh späť a konanie žiadali zastaviť z dôvodu, že odporkyňa predmetný byt vypratala, že zároveň si uplatnili náhradu trov konania. Vychádzajúc z § 96 ods. 1, 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal z dôvodu, že konanie bolo zastavené.

Uznesenie vo výroku o náhrade trov konania napadli včas podaným odvolaním navrhovatelia a žiadali, aby ho odvolací súd zmenil a priznal im trovy prvostupňové konania vo výške, v akej si ich vyčíslil už skôr, zároveň si uplatnili aj náhradu trov odvolacieho konania 512,80 eur. Namietali, že súd rozhodnutie vo výroku o trovách konania len veľmi stroho odôvodnil a v podstate založil na tom, že konanie bolo zastavené a preto v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. žiadnemu z účastníkov konania neprislúcha právo na náhradu trov konania.

V prvom rade namietali, že rozhodnutie súdu nie je preskúmateľné pre nedostatok dôvodov, že z neho nevyplýva, prečo neaplikoval § 146 ods. 2 O.s.p. veta druhá a zdôraznili, že sa aplikácie tejto právnej normy vo svojom späťvzatí návrhu výslovne domáhali. Taktiež poukázali na skutočnosť, že žalobu podávali dôvodne, keďže odporkyňa vypratala byť až po podaní ich návrhu, napriek viacerým výzvam na vypratanie nehnuteľnosti, ktoré jej boli adresované pred podaním návrhu a ktoré úplne odignorovala. K nezaplateniu súdneho poplatku, ktoré im vytýkal súd uviedli, že vzhľadom na postoj odporkyne, ktorá byt vypratala (aj keď po podaní návrhu) nebol dôvod na jeho zaplatenie, keďže by podľa ich názoru konali v rozpore so zákonom a dobrými mravmi, zásadou hospodárnosti konania, ak by ho zaplatili a potom sa v rámci náhrady trov konania domáhali aj takto zaplateného súdneho poplatku a že nezaplatenie súdneho poplatku v takom prípade nie je možné hodnotiť tak, aby pre neho nebolo možné im priznať právo na náhradu trov konania, keďže § 146 ods. 2 O.s.p. nerozlišuje medzi dôvodmi zastavenia, predpokladá len zastavenie konania. Ďalej namietali, že pozornosti súdu ušlo, že pre nezaplatenie súdneho poplatku ani nebolo potrebné rozhodovať, pretože výzvu na zaplatenie prevzali 27.10.2011, návrh zobrali späť

hneď na druhý deň, t.j. 28.10.2011, kým súd o zastavení konania rozhodol 31.10.2011 a keďže súdom stanovená lehota na zaplatenie bola 10 dní, v čase jeho rozhodovania táto sudcovská lehota neuplynula, čo znamená, že v deň vydania rozhodnutia nemohol vedieť , či sa súdny poplatok v stanovenej lehote zaplatí alebo nie, či nedôjde prípadne k podaniu návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov a pod.

Uznesenie vo výroku o zastavení konania nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O. s. p.) , preto v uvedenom rozsahu nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní. Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno uviesť, že podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie zastavené. Podľa ods. 2 cit. zák. ust., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. V prejednávanej veci navrhovatelia svoje tvrdenie, že návrh bol podaný dôvodne a vzatý späť bol pre neskoršie správanie odporkyne, žiadnym spôsobom nepreukázali. Súd správne postupoval, keď pri rozhodovaní o trovách konania neaplikoval § 146 ods. 2 O.s.p. a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Je potrebné poukázať tiež na skutočnosť, že navrhovatelia nezaplatili ani súdny poplatok splatný podaním návrhu a nezaplatili ho ani do dnešného dňa, pričom následkom tohto ich správania by bolo zastavenie konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.