KSKE 5 Co 280/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/280/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810205477 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810205477.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu F. Z., E. XX, proti žalovaným 1) AGRODREV Dobšiná, s.r.o., Dobšiná, Vyše mesta 1038, IČO: 36 174 921 a 2) L. M., Y., F. XXX, o neplatnosť kúpnej zmluvy, o odvolaní žalobcu proti rozsudku 12C/97/2010-121 z 25.5.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žalovanému v 1.rade sa prisudzuje náhrada trov odvolacieho konania 128,62 € a žalobca je povinný ju zaplatiť JUDr. Jurajovi Dubovskému, advokátovi, Advokátska kancelária, Rožňava, Ak. Hronca 9, IČO: 31 953 298, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalovanému v 2.rade sa prisudzuje náhrada trov odvolacieho konania 135,23 € a žalobca je povinný ju zaplatiť JUDr. Márii Ďurajovej, advokátke, Advokátska kancelária, Rožňava, Námestie 1. mája 11, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom žalobu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť trovy konania žalovanému v 1.rade vo výške 254,87 €, na účet jeho zást. a žalovanému v 2.rade vo výške 17 € a na účet jeho ustanovenej zást. 254,82 €, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti rozsudku podal odvolanie žalobca.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) odvolanie odmietol ako podané oneskorene.

Podľa § 218 ods.1 písm. a) O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods.1 prvá veta O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde proti rozhodnutiu, ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods.3 O. s. p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z doručenky pripojenej pri písomnom vyhotovení rozsudku (č.l.128) bolo zistené, že zást. žalobcu JUDr. Jánovi Kotlíkovi, advokátovi, Advokátska kancelária Böhmová & Kotlík, Bratislava, Karloveské rameno 6 bol rozsudok doručený 6.7.2011 a z podacej pečiatky na obálke (č.l.131) , obsahujúcej odvolanie, vyplýva, že bolo podané na Pošte Bratislava 17 25.7.2011.

Lehota na podanie odvolania začala žalobcovi plynúť 7.7.2011, t.j. nasledujúceho dňa po doručení rozsudku jeho zást. a jej koniec pripadol na 21.7.2011 (štvrtok) , preto pokiaľ podal odvolanie až

25.7.2011, urobil tak už po uplynutí lehoty a odvolanie muselo byť preto odmietnuté ako podané oneskorene.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 137 O. s. p. trovy konania sú najmä o. i. hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Podľa § 149 ods.1 O. s. p. ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa ods.5 prvá veta cit. ust. trovy určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov.

Podľa § 9 ods.1 vyhl.č.655/04 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl.) základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Podľa § 11 ods.1 písm. a) vyhl. základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak o. i. nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch.

Podľa § 14 ods.1 písm. b) vyhl. odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za písomné podanie na súd týkajúce sa veci samej.

Podľa ods.5 písm. b) cit. ust. odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za zastupovanie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci.

Podľa § 14a ods.2 písm. a) vyhl. odmena je vo veciach upravených Občianskym zákonníkom 200 eur.

Podľa § 14c vyhl. ustanovenia § 14a a 14b sa nepoužijú, ak náhradu trov advokátovi priznáva súd ako zástupcovi určenému Centrom právnej pomoci.

Podľa § 15 písm. a) , b) vyhl. advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na o. i. cestovné a telekomunikačné výdavky a na náhradu za stratu času (§ 17) .

Podľa § 16 ods.3 vyhl. od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Podľa ods.4 cit. ust. na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Poznámka č.5 k tomuto ust. odkazuje na zák.č.283/02 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podľa § 17 ods.1 vyhl. pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

Podľa § 18 ods.3 vyhl. ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu.

Poznámka č.5a k tomuto ust. odkazuje na zák.č.222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V tomto roku je 1/13 výpočtového základu 58,69 €, 1/60 12,71 € a 1/100 7,63 €.

Podľa § 2 ods.3 prvá a druhá veta zák.č.659/07 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o. i. sumy v eurách sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného euro centa, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent.

Podľa § 7 ods.1 veta pred bodkočiarkou cit. zák.č.283/02 Z. z. ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len základná náhrada ) a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Podľa ods.2 prvá veta cit. ust. sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.

Podľa ods.4 cit. ust. náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len spotreba ) uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len technický preukaz ) .

Podľa ods.5 cit. ust. cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len doklad o kúpe ) . Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len štatistický úrad ) .

Podľa ods.6 písm. c) cit. ust. spotreba podľa technického preukazu sa použije takto: ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla.

Podľa ods.9 cit. ust. výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky vypočítaná podľa odsekov 4 až 8 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Podľa § 1 písm. b) OPATRENIA č.632/08 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.

Žalovaní mali v odvolacom konaní plný úspech, preto majú právo na náhradu jeho trov.

Žalovaní si uplatnili odmenu za vyjadrenie k odvolaniu a konanie pred odvolacím súdom 3.5.2012 a náhradu hotových výdavkov.

Za vyjadrenie k odvolaniu odmena, ani náhrada hotových výdavkov ich zást. - advokátom nebola priznaná, lebo vyjadrenie neobsahuje nijaké procesne významné skutočnosti (len sa v ňom opakujú skutočnosti tvrdené už v konaní na súde prvého stupňa) , preto trovy spojené s týmto úkonom nemožno považovať za potrebné na účelné bránenie práva.

Za konanie pred odvolacím súdom 3.5.2012, kedy bolo pojednávanie odročené bez prejednania veci bola priznaná 1/4 základnej sadzby tarifnej odmeny a to žalovanému v 1.rade 14,25 € (jeho zást. si uplatnil za tento úkon odmenu 57 € - vyčíslenie trov odvolacieho konania na č.l.148) a žalovanému v

2.rade 14,67 € (advokátka mu bola určená Centrom právnej pomoci, preto ňou požadovaná odmena neprichádza do úvahy) .

Za tento úkon bola zást. žalovaných priznaná aj suma na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné 7,63 €.

V súvislosti s konaním odvolacieho súdu 3.5.2012 bola zást. žalovaných priznaná aj náhrada za stratu času za 4 polhodiny po 12,71 €, spolu 50,84 €.

Zást. žalovaného v 1.rade vznikli hotové výdavky použitím osobného motorového vozidla Toyota Avensis ev.č.RV759BK na cestovanie na odvolacie pojednávanie z Rožňavy do Košíc a späť (138 km) . Predložil fotokópiu technického preukazu (č.l.149) , z ktorého boli zistené potrebné údaje pre určenie náhrady za spotrebované pohonné látky (priemerná spotreba pohonných hmôt - nafty na 100 km je 5,6 litra, t. j. na 1 km 0,056 litra; na 138 km bolo tak spotrebovaných 7,728 litra) , čo pri cene 1 litra 1,19 €, je 9,20 €. Základná náhrada za 138 km je 25,26 €. Odmena a náhrada hotových výdavkov zást. žalovaného v 1.rade je tak celkom 107,18 € a keďže zást. žalovaného v 1.rade je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) zvyšuje sa táto suma o uvedenú daň v sadzbe 20 %, t. j. o 21,44 € (§ 27 ods.1 prvá veta a § 85j ods.1 prvá veta cit. zák.č.222/04 Z.) , takže trovy právneho zast. žalovaného v 1.rade v odvolacom konaní sú 128,62 €.

Zást. žalovaného v 2.rade vznikli hotové výdavky použitím osobného motorového vozidla BMW ev.č.RV070BH na cestovanie na odvolacie pojednávanie z Rožňavy do Košíc a späť (140 km) . Predložila fotokópiu technického preukazu (č.l.153) , z ktorého boli zistené potrebné údaje pre určenie náhrady za spotrebované pohonné látky (priemerná spotreba pohonných hmôt - benzínu na 100 km je 6,3 litra, t. j. na 1 km 0,063 litra; na 140 km bolo tak spotrebovaných 8,82 litra) , čo pri cene 1 litra 1,57 €, je 13,85 €. Základná náhrada za 140 km je 25,70 €. Odmena a náhrada hotových výdavkov zást. žalovaného v 2.rade je tak celkom 112,69 € a keďže zást. žalovaného v 2.rade je platiteľom DPH zvyšuje sa táto suma o uvedenú daň v sadzbe 20 %, t. j. o 22,54 € (§ 27 ods.1 prvá veta a § 85j ods.1 prvá veta cit. zák.č.222/04 Z.) , takže trovy právneho zast. žalovaného v 2.rade v odvolacom konaní sú 135,23 €.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.