KSKE 5 Co 282/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/282/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211205480 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211205480.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Jána Slebodníka vo veci žalobkyne KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4, IČO: 00 585 441, proti žalovanej Harmony - CM s. r. o., Košice, Pražská 2, IČO: 36 189 154, o zaplatenie 286,24 € istiny s prísl., o odvolaní žalobkyne proti rozsudku 24C/51/2011-33 z 10.6.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni úroky z omeškania vo výške 7,75 % z istiny 286,24 € od 25.11.2008 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobkyni sa nepriznáva náhrada trov odvolacieho konania a žalovaná nemá právo na ich náhradu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 286,24 € so 6,5 % úrokmi z omeškania ročne od 25.11.2008 do zaplatenia a trovy a konania 16,50 €, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania žalobu zamietol.

Zistil, že žalobkyňa, ako poisťovateľ, a žalovaná, ako poistník, 15.5.2007 uzavreli poistnú zmluvu pre havarijné poistenie motorových vozidiel (fotokópia na č.l.-52) so začiatkom poistenia 24.5.2007 na dobu neurčitú, v ktorej sa dohodli na ročnom poistnom 20 006 Sk (664,08 €) so splatnosťou v polročných splátkach 10 003 Sk (332,04 €) 24.5. a 24.11. bežného roka s tým, že 1. splátka bola splatná 24.5.2007, že podľa výpisu inkasného účtu poistnej zmluvy (fotokópia na č.l.6-7) žalovaná zaplatila žalobkyni poistné za 1. poistný rok, teda za obdobie od 24.5.2007 do 23.5.2008, 2 x po 332,04 € a za obdobie od 24.5.2008 do 24.11.2008 387,41 € a že poistné 286,24 € za nasledujúce obdobie od 24.11.2008 do zániku poistenia, do 7.4.2009, nezaplatila, že žalobkyňa vyzvala žalovanú listom (fotokópia na č.l.8-9) z 23.2.2009 na zaplatenie dlžného poistného 387,41 € za obdobie od 24.11.2008 do 24.5.2009 a zároveň ju upozornila, že ak poistné nebude uhradené do 1 mesiaca od doručenia tejto výzvy, podľa § 801 ods.2 O. z. poistenie zanikne uplynutím tejto 1 mesačnej lehoty a že uvedená výzva jej bola doručená 7.3.2009, ktorá skutočnosť vyplýva z doručenky (fotokópia na č.l.10-11) . Vychádzajúc z § 788 ods.1,§ 790 písm. c) ,§ 801 ods.2,§ 803 ods.1,§ 517 ods.1,2 O. z. a § 3 nar.vl.č.87/95 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (v znení účinnom do 31.12.2008) , ktorých znenie citoval, z vykonaného dokazovania mal preukázané, že medzi účastníčkami konania bola 24.5.2007 uzavretá poistná zmluva na havarijné poistenie motorového vozidla so začiatkom poistenia od 24.5.2007 na dobu neurčitú, že účastníčky sa dohodli na ročnom poistnom 664,08 € za 1. poistný rok a za 2. poistný rok 794,78 €, ktoré bolo splatné v polročných splátkach po 332,04 € v 1. poistnom roku a 387,41 € v 2. poistnom roku, vždy 24.5. a 24.11, že žalovaná riadne a včas zaplatila žalobkyni poistné za obdobie od 24.5.2007 do 24.11.2008, avšak za obdobie od 24.11.2008 do 24.5.2009 vo výške 387,41 €, ktoré bolo splatné 24.11.2008, nezaplatila, a to ani na základe výzvy žalobkyne po upozornení, že v prípade

nezaplatenia do 1 mesiaca od doručenia výzvy poistenie zanikne uplynutím tejto 1 mesačnej lehoty a že táto výzva, s upozornením o možnosti zániku poistenia, jej bola doručená 7.3.2009. Keďže žalovaná nezaplatila dlžné poistné ani na základe tejto výzvy, uzavrel, že podľa § 801 ods.2 O. z. poistenie zaniklo 7.4.2009 a že vzhľadom na to, že podľa § 803 O. z. má žalobkyňa, ako poistiteľ, právo na poistné na dobu do zániku poistenia, vyčíslila poistné za obdobie od 24.11.2008 do zániku poistenia, teda do 7.4.2009 sumou 286,24 € (774,78 € : 365 dní x 135 dní) . Vzhľadom na uvedené považoval nárok žalobkyne v časti istiny za dôvodný, a preto v tejto časti žalobe v celom rozsahu vyhovel. Uviedol, že žalobkyňa si uplatnila aj úroky z omeškania 13,25 % ročne od 25.11.2008 do zaplatenia, že skutočnosť, že žalovaná sa dostala do omeškania 25.11.2008, vyplýva z predložených listinných dôkazov, a to z poistnej zmluvy, ako aj z výpisu z inkasného účtu poistnej zmluvy, podľa ktorých poistné bolo splatné 24.11.2008 a keďže nezaplatila, 25.11.2008 sa dostala do omeškania, že podľa jeho zistenia dvojnásobok diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k 1. dňu omeškania, teda k 25.11.2008, bol 6,5 %, preto žalobu v časti úrokov z omeškania vo výške 6,5 % považoval za dôvodnú a v tejto časti jej vyhovel. Nárok na úroky z omeškania v časti prevyšujúcej 6,5 % (do 13,25 %) považoval za nedôvodný, v rozpore s § 517 ods.2 O. z. v spojení s § 3 nar.vl.č.87/95, a preto v tejto časti úrokov z omeškania žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods.3 O. s. p. a žalobkyni, ktorá mala neúspech len v nepatrnej časti úrokov z omeškania, priznal plnú náhradu trov konania, pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku 16,50 €.

Žalobkyňa podala včas odvolanie proti rozsudku v časti, v ktorej súd žalobu zamietol, a to z dôvodu, že jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedla, že účastníčky konania sú právnické osoby a teda podľa § 261 ods.6 Obch. zák. (jeho znenie citovala) , t.j. na zmluvný vzťah medzi ňou a žalovanou sa aplikujú ust. O. z., ktoré vymedzujú samotný zmluvný typ (poistná zmluva) a všetky ostatné práva a nároky (napr. úroky z omeškania) sa riadia ust. Obch. zák., že žalovaná sa dostala do omeškania 25.11.2008, pričom podľa § 768f Obch. zák. sa ustanovenia účinné od 15.1.2009 nevzťahujú na omeškanie, ktoré vzniklo pred 15.1.2009, t.j. v danom prípade je potrebné aplikovať § 369 ods.1 Obch. zák. v znení účinnom do 14.1.2009 (jeho znenie - nepresne - citovala) , že úroková sadzba NBS uplatňovaná pred 1. kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, t.j. 30.6.2008, bola 4,25 %, a teda výška úroku z omeškania, ktorý je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy je 14,25 %. Vzhľadom na uvedené mala za to, že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a navrhla rozsudok v napadnutej časti zmeniť, a to tak, že žalovaná bude zaviazaná na úhradu úrokov z omeškania vo výške 14,25 % ročne zo sumy 286,24 € od 25.11.2008 až do zaplatenia.

Rozsudok vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobkyni 286,24 € so 6,5 % úrokmi z omeškania ročne od 25.11.2008 do zaplatenia, nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebol v uvedenom rozsahu v odvolacom preskúmavaný.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a zistil, že neboli splnené podmienky na potvrdenie (§ 219) rozsudku, ani na jeho zrušenie (§ 221 ods.1) , pokiaľ ide o výrok o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania, preto rozsudok, podľa § 220 O. s. p., zmenil, tak že žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni ešte ďalšie úroky z omeškania vo výške 7,75 % z istiny 286,24 € od 25.11.2008 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Právnym posúdením je činnosť súdu prvého stupňa, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je jeho omyl pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) , pričom o mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne právne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Sud, pokiaľ ide o úroky z omeškania, nepoužil správny právny predpis, správne mal vychádzať z § 369 Obch. zák. (v znení účinnom do 14.1.2009) , v dôsledku čoho skutkový stav nepodradil pod správnu právnu normu a nevyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníčok konania.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Účastníčky konania v odvolacom konaní žiadne trovy neuplatnili.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.