KSKE 5 Co 286/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 286/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/286/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508214131 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508214131.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Slebodníka a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu vo veci žalobcov 1) Q. V., V. N. A., T. XX, X) D. Č., V. N. A., B. XX P. X) Y. Č., V. N. A., N. X, proti žalovanému Š. E., A. XX, D.. V.. Q.Á. E., W. XXX, o určenie platnosti nájomnej zmluvy a práva na nerušené užívanie nehnuteľností s prísl., o odvolaní žalobcov proti rozsudku 7C/139/2008-51 zo 14.3.2011 Okresného súdu Košice-okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobcovia v 1., 2.a 3.rade nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovanému sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom vo výroku I. žalobu zamietol a vo výroku II. žalobcovi v 1. rade náhradu trov konania nepriznal.

Zistil, že žalovaný ako prenajímateľ v zast. D. E. a žalobcovia v 1. až 3. rade ako nájomcovia uzavreli 10.1.2006 zmluvu , označenú ako nájomná zmluva, predmetom ktorej bolo bezodplatné prenechanie nehnuteľností vo vlastníctve žalobcu , zapísaných na LV č. XXX M. K..Ú.. V. N. A. - F. B.. Č.. XXX, garáže súp. č. XXXX a parciel č. 622/1, 622/2 a 622/3 (ďalej len nehnuteľnosti ) do užívania žalobcov v 1. až 3. rade od 10.1.2006 (nájomná zmluva z 10.1.2006) . Z výpovede účastníkov konania zistil, že žalobcovia neplatili žalovanému nájomné za užívanie nehnuteľností, že hradili len výdavky za služby spojené s užívaním nehnuteľností ( voda a elektrina) . Nebolo zistené, že by medzi žalobcami a žalovaným bola uzavretá dohoda o platení nájomného za užívanie nehnuteľností. Ďalej zistil, že žalovaný previedol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam kúpnou zmluvou zo 6.10.2008, ktorej vklad bol povolený pod č. V 1404/08, na J. W., T.. F., nar. 24.11.1974, Jasov 464, ktorá sa stala ich výlučnou vlastníčkou (výpis a kópia LV č. XXX K..Ú.. V. N. A.) . Citujúc znenie § 663 a § 680 ods. 2 OZ uviedol, že pojmovým znakom nájmu je, že sa zriaďuje za odplatu (nájomné) , že pri bezplatnom prenechaní veci nejde o nájom, ale napr. o výpožičku. Vychádzajúc z § 659 OZ (jeho znenie citoval) uviedol, že pojmovými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci do užívania, bezplatnosť a dočasnosť užívania. Kópiou LV č. XXX K..Ú.. V. N. A. , vyhotovenou 26.10.2010 mal preukázané, že žalovaný kúpnou zmluvou zo 6.10.2008, ktorej vklad bol povolený pod V 1404/08, previedol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na J.. W., ktorá je od r. 2008 v celosti ich výlučnou vlastníčkou , že ich nadobudnutím vstúpila do právneho postavenia prenajímateľa, resp. vypožičiavateľa nehnuteľností a pre nedostatok vecnej pasívnej legitimácie žalovaného v spore, žalobu zamietol. Z rovnakého dôvodu zamietol aj návrh žalobcu v 1. rade na výsluch svedkov D. E. P. P. S..

Vychádzajúc z § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. (ich znenie citoval) uzavrel, že žalovaný, ktorý mal vo veci plný úspech, návrh na náhradu trov konania nepodal, že žalobca v 1. rade, ktorý žiadal priznať náhradu trov konania návrhom z 18.11.2008, vo veci nebol úspešný a preto mu náhrada trov konania nepriznal.

Proti rozsudku podali žalobcovia v 1., 2.a 3.rade včas odvolanie. Uviedli, že súd bez toho, aby vykonal dokazovanie, bez toho, aby vypočul navrhnutých svedkov, dospel k zisteniu, že nájomníci neplatili nájom za danú nehnuteľnosť, že tým, že zamietol dokazovanie, nemohol zistiť pravdivú a nevyvrátiteľnú skutočnosť, že žalovaný sa obohatil, a to takým spôsobom, že prevzal 20.5.2005 od D..E. vcelku 800.000,.- Sk v prítomnosti svedkov za užívanie nehnuteľností, ako aj skutočnosť, že p. E. od augusta 2006 mesačne splácala žalovanému 12.000,- Sk do doby, kedy bolo dohodnuté so žalovaným a s ňou, že nehnuteľnosť bude prevedená na ňu s tým, že nájomná zmluva spísaná 10.1.2006 nebude dotknuteľná, že žalovaný a D..E. žili ako druh a družka od r. 1999, že žalovaný nijakým spôsobom nepreukázal, že tieto skutočnosti nie sú pravdivé, že napriek tomu, že vedel o trestných oznámeniach, v ktorých právnych veciach sa nekonalo z toho dôvodu, že napriek tej skutočnosti, že prevzal peniaze za nehnuteľnosť s tým, že celú nehnuteľnosť prevedie na svoju družku splatením dohodnutej sumy, bez toho, aby tieto okolnosti oznámil nájomcom, danú nehnuteľnosť aj s nájomcami predal p. W., kolegyni jeho švagrinej Z. E., že žalovaný sa domnieva, že tým, že sa oženil, všetky právne a morálne povinnosti spojené s jeho predchádzajúcim životom sú zamlčané a neplatné, že súd neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností. Navrhli rozsudok zrušiť v celom znení a nariadiť súdu v konaní pokračovať.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že súd rozhodol správne, keď žalobu zamietol, nakoľko z výpovede žalobcov aj bez vypočutia ďalších svedkov bolo zrejmé a jasné, že žiadnu nájomnú zmluvu so žalobcami nikdy neuzavrel a nikdy nebol prítomný pri uzatváraní akejkoľvek zmluvy s nimi, že mu zo strany D.. E., nikdy neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky, a to ani za užívanie nehnuteľnosti, ani ako mesačné splátky, že so D.. E. nikdy nežili ako druh a družka. Žiadal rozsudok potvrdiť a žalobu zamietnuť.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1 O.s.p. možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny, lebo súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, lebo dôvody napadnutého rozsudku sú správne.

Aj keď žalobcovia v odvolaní výslovne neuvádzajú konkrétny odvolací dôvod, skutočnosti v ňom uvedené sa dajú podradiť pod odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) O.s.p., t.j. že súd neúplne zistil skutkový stav veci, písm. d) , že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a písm. f) O.s.p., t.j. že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Neúplnosť zistenia skutkového stavu [§ 205 ods.2 písm. c) ] je v sporovom konaní odvolacím dôvodom len za predpokladu, že príčinou neúplných skutkových zistení bola okolnosť, že súd nevykonal účastníkom navrhnutý dôkaz, spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť (napr. preto, že ho nepovažoval za rozhodujúci pre vec) , avšak iba samotná okolnosť, že nevykonal dôkazy účastníkmi navrhnuté, nemôže byť v sporovom konaní spôsobilým odvolacím dôvodom. Z povahy veci vyplýva, že účastník, ktorý v odvolaní uplatní tento odvolací dôvod, musí súčasne označiť dôkaz, ktorý - hoci bol navrhovaný - nebol vykonaný a uviesť právne významné skutočnosti, ktoré, hoci boli tvrdené, súd nezisťoval, najmä preto, že ich nepovažoval za právne významné a ďalej, že vždy musí ísť len o skutočnosti a dôkazy uplatnené už v konaní pred súdom.

Súdom vykonané dôkazy boli dostatočným podkladom na úplné zistenie skutkového stavu, čo je nepochybne zrejmé z obsahu spisu. Vykonanie dokazovania výsluchom svedkov D.. E. P. P.. S., by bolo aj nadbytočné, vzhľadom na skutočnosť, že z vykonaného dokazovania pred súdom bolo jednoznačne preukázané, že medzi účastníkmi konania bola uzavretá písomná zmluva o výpožičke predmetnej

nehnuteľnosti a aj keď bola označená ako zmluva o nájme, jej predmetom bolo bezodplatné prenechanie nehnuteľností, zapísaných na LV č. XXX K..Ú.. V. N. A., domu súp.č. XXX, garáže súp.č. XXXX a parc. č. 622/1, 622/2 a 622/3 do užívania žalobcov v 1.až 3.rade od 10.1.2006, ktorá skutočnosť jednoznačne vyplýva z predloženého listinného dôkazu -označeného ako Nájomná zmluva z 10.1.2006 (prílohová obálka na č.l. 4) . Je potrebné vziať na zreteľ aj tú skutočnosť, že výsluch svedkyne D..E. mal viesť k zisteniu žalobcami uvádzaného tvrdenia , že žalovaný sa mal obohatiť tým, keď od nej 20.5.2005 prevzal 800.000,- Sk za užívanie nehnuteľnosti, ktoré skutočnosti a ich preukázanie sú pre zistenie skutkového stavu veci a jej právne posúdenie bez právneho významu so zreteľom na predmet konania, ktorým je určenie platnosti nájomnej zmluvy a práva na nerušené užívanie nehnuteľností s prísl.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods.2 písm. d) sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci súdom spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre jeho rozhodnutie je nesprávne, t. zn. musí ísť o skutkové zistenie, na základe ktorého vec posúdil po právnej stránke a ktoré je nesprávne lebo nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, pričom medzi chybami skutkového zistenia a chybami právneho posúdenia je úzka vzájomná súvislosť, keďže príčinou nesprávnych (v zmysle nedostatočných) skutkových zistení môže byť chybný právny názor, v dôsledku ktorého zisťoval iné skutočnosti, príp. zisteným skutočnostiam prisudzoval iný právny význam. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s §132 O. s. p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov. Ide o situáciu, keď je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti alebo, keď výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd vzal do úvahy iba skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, resp. vyšli počas konania najavo a neopomenul žiadnu skutočnosť, ktorá z vykonaných dôkazov vyplynula, resp. vyšla počas konania najavo, jeho skutkové zistenia nie sú založené na chybnom hodnotení dôkazov, nie je logický rozpor v hodnotení dôkazov, príp. poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo, ktoré vyšli najavo inak, z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, event. vierohodnosti a výsledok hodnotenia dôkazov zodpovedá tomu, čo bolo zistené spôsobom vyplývajúcim z § 132 až § 135 O. s. p.

Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav, t. zn. vyvodzuje zo skutkového zistenia, aké práva a povinnosti majú účastníci podľa príslušného právneho predpisu a nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) . O mylnú aplikáciu právnych predpisov ide, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť alebo aplikoval správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil, príp. ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval (z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania) .

Súd použil správny právny predpis, správne ho vyložil a na daný skutkový stav ho i správne aplikoval, t. zn. z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil správne závery o právach a povinnostiach účastníkov konania.

Na vecnej správnosti napadnutého rozsudku nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

K správnym a výstižným dôvodom uvedeným v rozsudku je potrebné dodať, že vlastníčkou predmetnej nehnuteľnosti, ku ktorej si žalobcovia uplatňujú svoje právo na nerušené užívanie je J.. W. a pokiaľ by im aj toto právo prináležalo, svoj nárok si uplatnili voči žalovanému, ktorý už nie je jej vlastníkom a nemá žiadne oprávnenia ani povinnosti vyplývajúce z jej vlastníckeho práva .

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods. 1 o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalovaný mal aj v odvolacom konaní plný úspech, preto by mal právo na náhradu jeho trov, avšak žiadne trovy si neuplatnil a žalobcovia nemali v odvolacom konaní úspech, preto nemajú právo na ich náhradu.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.