KSKE 5 Co 288/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 288/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 288/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/288/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210213782 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210213782.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EX CREDIT, a.s., so sídlom Werferova 3, Košice, IČO: 36 572 586, zast. JUDr. Richardom Plichcikom, advokátom, Košice, Urbánkova 6, proti žalovanej E. T., J. Y. XX, T., t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníčkou E. Y., pracovníčkou Okresného súdu Košice II, o zaplatenie 161,84 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 29C/89/2010-31 z 11. júla 2011

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách konania tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 66,12 € do 3 dní na účet JUDr.Plichcika Richarda.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa konanie v časti zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % denne zo sumy 161,84 € od 16.7.2009 do zaplatenia zastavil a rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi 161,84 € s 9 % ročným úrokom z omeškania od 16.7.2009 do zaplatenia a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 18,50 € a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu.

Súd prvého stupňa svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 588 a § 601 OZ s tým, že nárok je opodstatnený a žalovaná doteraz nesplnila svoju povinnosť zaplatiť istinu a zmluvnú pokutu.

Výrok o trovách konania odôvodnil § 142 ods. 3 O.s.p., lebo žalobca mal neúspech len v pomerne nepatrnej časti, preto mu priznal trovy a to vo výške zaplateného súdneho poplatku 18,50 €, keďže v súlade s § 151 ods. 1 O.s.p. nevyčíslil žalobca trovy konania do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku a termín vedel z tabule okresného súdu, iné trovy mu nemohol priznať.

Vo včas podanom odvolaní žiadal žalobca napadnutý rozsudok zmeniť tak, že žiadal priznať celkové trovy 66,12 €, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku 18,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 47,62 €.

V odvolaní namietal, že súd prvého stupňa nesprávne rozhodol, jeho právny názor je nesprávne, lebo on vykonal dva úkony právnej služby, a to prípravu a prevzatie zastúpenia vo výške 2 x 16,60 €, t.j. 33,20 € a 2 x 7,21 € režijný paušál, spolu 47,62 € a preto podľa § 10 a § 16 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov mu tieto trovy patria. On konal v súlade s § 151 ods. 1 O.s.p., lebo trovy riadne vyčíslil ešte v návrhu na vydanie platobného rozkazu zo dňa 28.5.2010, čo mohol súd prehliadnuť.

Odvolací súd postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa len vo výroku o trovách konania a zistil, že výrok o náhrade trov konania

je potrebné zmeniť podľa § 220 O.s.p., lebo súd prvého stupňa zistil riadne skutkový stav pre posúdenie veci priznania náhrady trov konania, aplikoval správnu právnu normu pri tomto výroku o trovách konania, len nesprávne rozhodol o výške náhrady trov konania.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie okrem iného ako vec právne posúdil, súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Súd prvého stupňa nesprávne rozhodol vo výroku o trovách konania a odôvodnenie napadnutého rozsudku len v tomto výroku je chabé, neúplné a nedostatočné, nezodpovedá tak potrebe odôvodnenia v súlade s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR (uverejnenej pod č. 460/92 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov) , čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ďalej len Listiny) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (uverejneného oznámením č. 209/92 Zb.) . Účastník konania má právo na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkové relevantné otázky, súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takémuto uplatneniu.

Z obsahu spisu nesporne vyplýva, že k návrhu na vydanie platobného rozkazu zo dňa 28.5.2010 žalobca na 3. strane (č. l. 3 spisu) vyčíslil okrem trov zo zaplatenia súdneho poplatku aj trovy právneho zastúpenia vo výške 47,62 €.

Z uvedeného je zrejmé, že vyčíslil trovy konania už na začiatku konania o vydanie platobného rozkazu a nemožno preto konštatovať, tak ako to urobil v odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa, že žalobca v súlade s § 151 ods. 1 O.s.p. nevyčíslil trovy konania do troch pracovných dní. Nie je správne potom odôvodnenie súdu v tom, že priznal žalobcovi len trovy v súlade s § 151 ods. 2 O.s.p., ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku.

Odvolací súd zmenil preto uznesenie súdu prvého stupňa len vo výroku o trovách konania podľa § 220 O.s.p. z dôvodu nesprávne uvedenej výšky pri správnej aplikácii ustanovenia O.s.p. tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 66,12 €, do troch dní na účet právneho zástupcu (§ 149 O.s.p.) . Výška trov právneho zastúpenia sa odôvodňuje ust. § 10 a § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb (príprava a prevzatie zastúpenia, písomné podanie na súd, t.j. 2 x 16,60 € + 2 x 7,21 € režijný paušál) , trovy budú zaplatené aj so súdnym poplatkom advokátovi úspešnej žalobkyne.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.