KSKE 5 Co 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 3/2012

KS v Košiciach, dátum 16.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210214165 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210214165.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky J. B., W., P. XX, proti odporcovi Y. B., W.N., P. XX, o vypratanie bytu, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.j. 19C/91/2010-60 z 30. septembra 2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že vracia navrhovateľke súdny poplatok v sume 92,87 € prostredníctvom daňového úradu Košice Iv.

Posledným výrokom rozhodol, že navrhovateľka je povinná nahradiť odporcovi trovy konania vo výške 189,81 € v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia na účet právnej zástupkyne odporkyne JUDr. Kristíny Piovarčiiovej, advokátky.

Uznesenie o zastavení konania odôvodnil ust. § 96 ods. 1, 3 O.s.p. a rozhodnutie o vrátení súdneho poplatku § 11 ods. 6 zák. č. 71/1992 Zb. Výrok o trovách odôvodnil § 146 ods. 2 O.s.p., lebo pri zastavení konania musí platiť trovy konania ten z účastníkov, ktorý zavinil, že konanie sa muselo zastaviť a preto tak aj rozhodol. Súd mal za to, že nebol podaný dôvodne návrh a odporca dôvodne bránil voje právo, čo odôvodnil tým, že ako manželovi mu patrilo odvodené právo k užívaniu bytu, ktorý bol výlučným vlastníctvom navrhovateľky, a to až do právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva účastníkov konania, výšku trov odôvodnil vykonanými úkonmi (za prevzatie a prípravu, vyjadrenie k návrhu) oba úkony po 55,49 €, za podanie vo veci vo výške 57 € a režijný paušál 2x 7,21 € a 1 x 7,41 €, § 16 ods. 3 vyhlášky.

Vo včas podanom odvolaní navrhovateľka žiadala uznesenie tak, že trovy nebudú priznané a to podľa § 220 O.s.p. Navrhla priznať trovy odvolacieho konania, ktoré jej zaplatí odporca, a to vo výške zaplateného súdneho poplatku.

V odvolaní namietala, že rozhodnutie vo výroku o trovách konania je nezákonné a nesprávne. Pre správanie sa odporcu bol späťvzatý návrh, ktorý bol podaný dôvodne, preto je povinný uhradiť trovy konania odporca, avšak procesný úkon navrhovateľky, ktorý bol dôvodom na zastavenie konania nebol podaný dôvodne a odporca dôvodne bránil svoje právo. Podľa jej názoru jej procesný úkon vo forme návrhu na vypratanie bytu bol odôvodnený, lebo neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, na základe ktorého má manžel odvodené právo k užívaniu bytu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve manželky počas

trvania manželstva. Návrh na začatie konania podala 7.6.2010 a dňa 31.3.2011 vzala návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, nakoľko sa odporca z bytu odsťahoval.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. a súhlasí zároveň s dôvodmi uznesenia v celom rozsahu.

Podľa ustálenej súdnej praxe ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. sa má vykladať tak, že ak niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie sa muselo zaviniť, je povinný uhradiť jeho trovy.

V riešenej veci išlo nesporne o procesný úkon navrhovateľky, ktorý bol dôvodom na zastavenie konania a súd prvého stupňa správne rozhodol, lebo návrh nebol podaný dôvodne a odporca sa musel brániť na základe svojho práva, keďže ako manželovi mu stále patrilo odvodené právo k užívaniu bytu po manželke aj v prípade, že manželka sa stala výlučným vlastníkom bytu. Táto situácia trvala až do právoplatného skončenia konania, kedy stále zákonne užíval predmetný byt odporca.

Z obsahu žaloby nesporne vyplýva, že navrhovateľka žiadala o vypratanie bytu (č.l. 11 spisu) , lebo zobrala úver na svoj byt, splátky išli z jej účtu, pripojila LV, že je výlučná vlastníčka bytu a bolo aj podané na súde predbežné opatrenie sp. zn. 41C/191/2009. Potom navrhovateľka uvádza invektívy proti odporcovi a keďže je rozvod v nedohľadne, súd neurčil výživné od októbra a stará sa o deti, hradí nájom a služby, školské výdavky . Na dovolenku jej nedal ani len fotoaparát. Preto žiada o vypratanie bytu a všetko na čo si uplatní nárok odporca, si môže z bytu vziať.

Vo vyjadrení k podaniu odporcu k návrhu zo dňa 29.9.2010 tá navrhla, aby súd zaviazal odporcu k vyprataniu bytu, lebo už má zabezpečené nadštandardné bývanie u svojich rodičov, odkiaľ sa ku nej prisťahoval. Predčasný návrh na vypratanie bytu podala z dôvodu, že odporca sa roky nepodieľa finančne na nájomnom a službách.

So zreteľom na ustálenú súdnu prax, rozsudok NS SR sp. zn. 3Cdo/43/99, ktorý rieši bytovú náhradu pri zániku užívacieho práva na byt v rodinnom dome po rozvode manželstva, súd prvého stupňa správne postupoval, lebo Občiansky zákonník neobsahuje výslovnú úpravu existencie a podmienok nároku na bytovú náhradu pri zániku odvodeného právneho dôvodu užívania bytu. Na daný právny vzťah je teba aplikovať analogický ust. § 853 OZ a tie jeho ustanovenia, ktoré upravujú vzťahy obsahom a účelom najbližšie, t.j. ust. § 713 ods. 1 OZ, ktoré zakotvuje právo na bytovú náhradu aj iným osobám, než nájomcom bytu a predstavuje výnimku zo zásady, že právo na bytovú náhradu prináleží len nájomcovi. Preto podľa názoru NS SR niet žiadneho dôvodu, pre ktorú by manžel, ktorý užíval byt v rodinnom byte (alebo byt v riešenej veci) má mať horšie postavenie po rozvode manželstva ako manžel, ktorý užíval služobný byt po smrti jeho nájomcu alebo po rozvode manželstva s jeho nájomcom.

Odvolací súd tu poukazuje ešte zároveň aj na ust. § 126 OZ, keď vlastník bytu žiada vypratanie bytu bývalým manželom a so zreteľom na § 713 ods. 1 OZ je bývalý manžel chránený pri vyprataní tým, že je povinný sa z bytu vysťahovať, dokiaľ mu nie je zabezpečená primeraná bytová náhrada, teda treba priznať rovnaké právne postavenie aj tomuto manželovi, ktoré zodpovedá ochrane aj právneho vzťahu výslovne Občianskym zákonníkom alebo iným zákonom neupraveného (aj podľa § 3 ods. 1 OZ) .

Totiž podľa § 3 ods. 1 OZ výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Preto odporca aj v riešenej veci mohol bývať už v cudzom byte, avšak len do právoplatnosti rozvodu, neskoršie do zabezpečenia prístrešia. Keďže navrhovateľka dňa 31.3.2011 (č.l. 53) žiadala súd o pozastavenie konania vo veci vypratania bytu, lebo manžel dňa 5.11.2010 opustil spoločnú domácnosť, a toto podanie doplnila podaním zo dňa 13.4.2011, ktorým zobrala návrh na vypratanie bytu v celom rozsahu späť, správne postupoval súd prvého stupňa, keď priznal náhradu trov konania advokátke odporcu s tým, že výška trov zodpovedá zákonnému ustanoveniu č. 655/2004 Z.z.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Účastníci konania nenavrhli, aby sa o trovách odvolacieho konania rozhodlo, avšak išlo o navrhovateľku, ktorá bola neúspešná v odvolacom konaní.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.