KSKE 5 Co 30/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109209657 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109209657.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu X. F., Q. XX, U. XX, Č. R., proti žalovanému F. X., Z., A. XX, o vypratanie bytu, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu 11C/160/2009-35 z 2.8.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u je uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením rozhodol, že pokračuje v konaní, prerušenom uznesením 11C/160/2009-28 z 20.11.2009.

V odôvodnení uviedol, že 20.11.2009 vydal uznesenie 11C/160/2009-28, ktorým prerušil toto konanie do právoplatného skončenia veci 38C/311/2008, vedenej uňho. Citujúc znenie § 111 ods.2 druhá veta O. s. p. zistil, že konanie 38C/311/2008 bolo právoplatne skončené tak, že žaloba bola zamietnutá rozsudkom 38C/311/2008-75 z 28.10.2009, ktorý bol potvrdený rozsudkom odvolacieho súdu 4Co/13/2010-98 z 28.4.2011 a oba rozsudky nadobudli právoplatnosť 21.6.2011. Vzhľadom k tomu , že v konaní 38C/311/2008 bolo právoplatne rozhodnuté a teda odpadla prekážka pre ktorú bolo toto konanie prerušené, v súlade s cit. právnou úpravou rozhodol o pokračovaní v prerušenom konaní.

Proti uzneseniu podal žalovaný včas odvolanie v celom rozsahu a uviedol, že nakoľko v konaní o neplatnosť výpovede, pre ktoré došlo k prerušeniu konania o vypratanie bytu, došlo k nesprávnemu rozhodnutiu, z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci súdom v konaní 38C/311/2008, ako aj v konaní 4Co/13/2010, podal podnet na generálnu prokuratúru na podanie mimoriadneho dovolania a že vzhľadom k tomuto, že sa jedná o posúdenie otázky zásadnej pre toto konanie je dôvodné prerušenie konania. Z uvedených dôvodov preto navrhol zrušiť uznesenie, ktorým bolo rozhodnuté o pokračovaní v prerušenom konaní.

Žalobca v stanovisku zaujatom k odvolaniu žalovaného uviedol, že považuje uznesenie za vecne správne a aj za správne právne posúdené a vzhľadom na tú skutočnosť, že v konaní súd právoplatne rozhodol a teda odpadla prekážka, pre ktorú bolo toto konanie prerušené, súd správne rozhodol o pokračovaní v prerušenom konaní, že predmetom konania 38C/311/2008 bola neplatnosť výpovede, žaloba bola zamietnutá z dôvodu márneho uplynutia prekluzívnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť výpovede podľa § 711 ods.6 O. z., preto bol nárok posúdený ako nedôvodný a keďže v tomto prípade zaniklo právo uplatniť si nárok na súde, súdy už nemôžu riešiť otázku platnosti výpovede z nájmu bytu, a preto podnet žalovaného na generálnu prokuratúru na podanie mimoriadneho dovolania je irelevantný, a teda nejedná sa o posúdenie otázky zásadnej pre toto konanie a dôvod na prerušenie konania nie je daný. Na základe uvedených skutočností navrhol uznesenie potvrdiť.

Podľa § 1 zák.č.97/63 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len cit. zák.) účelom tohto zákona je ustanoviť, ktorým právnym poriadkom sa spravujú občianskoprávne, obchodné, rodinné, pracovné a iné podobné vzťahy s medzinárodným prvkom, upraviť

právne postavenie cudzincov, ako aj ustanoviť postup slovenských justičných orgánov pri úprave týchto vzťahov a rozhodovanie o nich a tým napomáhať medzinárodnej spolupráci.

Žalobca (fyzická osoba) má bydlisko v Českej republike, takže ide o vec s medzinárodným (cudzím) prvkom, preto bolo potrebné pri rozhodovaní vychádzať i z cit. zák.

Podľa § 2 cit. zák. ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy.

NARIADENIE RADY (ES) č.44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.3.2002 [článok 76 Kapitoly VIII (záverečné ustanovenia) ] a nahradilo medzi Slovenskou republikou a Českou republikou Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29.10.1992 [článok 69 Kapitoly VII (vzťah k iným právnym nástrojom) ], neobsahuje ustanovenie o tom, procesný predpis ktorého členského štátu majú súdy použiť, preto treba aplikovať § 48 cit. zák., podľa ktorého slovenské súdy postupujú v konaní podľa slovenských procesných predpisov, pričom všetci účastníci majú rovnaké postavenie pri uplatňovaní svojich práv, t. zn., že je potrebné postupovať podľa O. s. p.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Odhliadnuc od uvedeného, zo spisu 38C/311/2008 bolo zistené, že Krajská prokuratúra v Košiciach prípisom Kc 206/11-13 zo 4.10.2011 vrátila spis súdu, z čoho je zrejmé, že mimoriadne dovolanie nebolo podané.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.