KSKE 5 Co 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211222619 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211222619.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu ABO MILL s.r.o., Košice, Napájadlá 6, IČO: 00 617 547, proti žalovaným 1) MERKUR KEY, a.s., Praha 3, Havličkovo náměstí 2, IČO: 253 37 025, Česká republika,2) LICITUS s.r.o., Košice, Rumanova 2, IČO: 36 742 180 a 3) NATURE ESSENCE s.r.o., Říčany, Olivova 1888, IČO: 290 35 929, Česká republika, o určenie vlastníckeho práva a i., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 45C/95/2011-79 z 27.12.2011 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vychádzal pritom z § 5 ods.1 písm. a) ,§ 10 ods.1 zák.č.71/92 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. (ich znenie citoval) .

Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, zároveň predložil potvrdenie o úhrade súdneho poplatku 19,90 € ( Potvrdenka CJ 022154) a navrhol uznesenie zrušiť, avšak podaním (č.l.89) z 11.4.2012, podaným na súd osobne 12.4.2012, podľa § 96 O. s. p. vzal žalobu v celom rozsahu späť, navrhol konanie zastaviť a náhradu trov konania nepriznať ani jednému z účastníkov konania, pričom žalovaní podaním (č.l.91) , podaným osobne na súd 17.4.2012, súhlasili so späťvzatím žaloby, navrhli konanie zastaviť a náhradu trov konania nepriznať žiadnemu z účastníkov konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie ako vecne správne podľa § 219 ods.1,2 O. s. p. potvrdil, a so zreteľom na späťvzatie žaloby v celom rozsahu a súhlas žalovaných s jej späťvzatím, čo bude mať za následok zastavenie konania a zánik poplatkovej povinnosti žalobcu, nepovažoval za potrebné a účelné zaoberať sa dôvodmi napadnutého uznesenia a skutočnosťami uvedenými v odvolaní.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.