KSKE 5 Co 345/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 345/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 345/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/345/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611204216 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611204216.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu L.. Š. M., N. Č. U., G., proti žalovaným l. Slovenská republika, v zast. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova l2, Bratislava, 2. Katastrálny úrad v Prešove, Správa katastra Levoča, Mäsiarska l4, Levoča, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 2C/48/11-39 z 21.9.2011

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že priznáva žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nepriznal žalobcovi, L.. Š. M., N. G., Č. U., oslobodenie od súdnych poplatkov.

Vychádzal zo zistenia, že žalobou sa domáha určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, osobitne k parcele registra EKN č. 202/l - orná pôda o výmere 5l8 m2 a uloženia povinnosti zrušiť obmedzujúcu poznámku v katastri nehnuteľnosti. Za pasívne legitimovaných označil žalovaných v l. a 2. rade. Žalobca pripojil k návrhu ako listinný dôkaz, rozsudok Okresného súdu Poprad, č. k. l2C l9/04 - 75, zo dňa l4. l2. 2005, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 2l. 7. 2006. Súd rozhodol o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Na základe citovaného rozsudku mal žalobca do výlučného vlastníctva - okrem iných nehnuteľností prikázanú pod č. l výroku rozsudku aj parcelu č. 20l/, o výmere 5l8 m2 - orná pôda, vedenú vo vložke č. 9 k. ú. Studenec a zapísané na LV č. XX, k. ú. Z.. Žalobca nemá inú možnosť ako opätovne sa domáhať určenia , že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, parc. reg. EKN č. 202/l - orná pôda o výmere 5l8 m2, vedená na LV č. XX, k. ú. Z. s cieľom dosiahnuť výmaz obmedzujúcej poznámky na LV č. XX k. ú. Z. a po prevzatí výzvy na zaplatenie súdneho poplatku z návrhu vo výške l99 € písomným podaním požiadal o priznanie oslobodenia od platenia súdneho poplatku. Pripojil potvrdenie o osobných, majetkových pomeroch s uvedením, že je dôchodca, podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredie, Bratislava, zo dňa 9. l2. 20l0, je poberateľom starobného dôchodku vo výške 404,90 € a vdoveckého dôchodku vo výške 87,90 €. Dlhy nemá žiadne , ani osobný majetok väčšej hodnoty.

Súd citoval § l38 ods. l,2,3 O.s.p., a dôvodil, že zistil z listu vlastníctva č. XX k. ú. Z., že žalobca je vlastníkom l6 - tich parciel - orná pôda v celosti, o celkovej výmere l9 364 m2 , poberá dôchodok vo výške 492,80 €, po dôkladnom zvážení dospel k záveru, že deklarované majetkové pomery žalobcu neodôvodňujú priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov a nezanedbateľnou skutočnosťou je i to, že k parcele č. 202/l k. ú. Studenec mal priznané vlastnícke právo, čo je vyznačené v aktuálnom LV č. XX, k. ú. Z., č. zmeny 7l/08 (čl. 3l spisu) .

V podanom odvolaní žalobca žiadal zmeniť uznesenie a priznať oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V odvolaní namietal, že súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil v uznesení rozhodnutie

o nepriznaní (§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.) . Žalobca nemá iný príjem ako vdovecký dôchodok 87,90 € a starobný dôchodok 404,94 €. Je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. obce Z. evidovaných na LV č. XX o celkovej výmere 19360 m2, avšak z vlastníctva týchto nehnuteľností žalobca nemá žiadny príjem a hodnota týchto nehnuteľností je nízka. Súd nesprávne považoval za nezanedbateľnú skutočnosť aj to, že k parcele už mal žalobca podľa listu vlastníctva priznané vlastnícke právo. Podľa listu vlastníctva aj keď súd naznačuje zjavnú nedôvodnosť žaloby; časti A, žalobca je skutočne vedený ako vlastník predmetnej parcely, zároveň však jeho vlastníctvo je spochybnené v obmedzujúcej poznámke, a preto žalobca nemá inú možnosť ako domáhať sa svojho práva určovacou žalobou, nemohol by preto v budúcnosti plnohodnotne s nehnuteľnosťou disponovať, okrem iného ju scudziť tretej osobe a návrh na začatie konania obsahuje aj druhý výrok, t.j. uloženie povinnosti vymazať obmedzujúcu poznámku.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie zmenil podľa § 220 O. s. p., lebo neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods.1) .

Z prvej vety § 138 ods. 1 O.s.p., z ktorého súd mal vychádzať a ktoré ustanovenie aj aplikoval v danej veci vyplýva, že pre posudzovanie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce predovšetkým celkové majetkové a sociálne pomery účastníka, jeho skoršie pomery, jeho majetkové zdroje, ďalej výška súdneho poplatku a povaha nároku a tak isto aj posúdenie, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, pričom pomery účastníka sa chápu ako spoločensko-ekonomické podmienky, v ktorých žije, jeho zárobkové a majetkové možnosti, počet osôb, ktoré je povinný vyživovať podľa zákona, jeho oprávnené potreby (napr. bývanie, strava, uspokojovanie bežných kultúrnych a iných hmotných potrieb, dôležitý je aj vek, výdavky na lieky pri chorobe a podobne) .

Súd prvého stupňa nepostupoval v súlade s uvedenými zásadami súdnej praxe, keď urobil záver, že pomery žalobcu neodôvodňujú, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov.

Odvolací súd konštatuje urobený záver, že v riešenej veci sú splnené zákonné podmienky, ktoré odôvodňujú priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov už len so zreteľom na výšku súdneho poplatku 199 € s prihliadnutím na žalobcov celkový príjem z oboch dôchodkov tak starobného ako aj vdoveckého dôchodku, úhrnne 491,90 €.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.