KSKE 5 Co 353/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 353/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/353/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811207712 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811207712.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci návrhu L. M., V. XX (ďalej len navrhovateľka) , na ustanovenie zástupcu, o jej odvolaní proti uzneseniu 9C/136/2011-38 z 18.10.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením priznal navrhovateľke oslobodenie od platenia súdnych poplatkov a ustanovil jej zást. JUDr. Ladislava Töröka, advokáta, Rožňava, Šafárikova 8.

V odôvodnení uviedol, že 7.9.2011 podala navrhovateľka uňho návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie zást., v ktorom uvádza, že je t. č. dôchodkyňa, poberajúca starobný dôchodok 231 € mesačne, čo je jej jediný príjem. Citujúc znenie § 138 ods.1 O. s. p., zisťoval jej majetkové a zárobkové pomery a uviedol, že výzvou z 21.9.2011, doručenej jej 4.10.2011, bolo jej zaslané Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov - Vz.č.6, spolu s výzvou, aby mu ho riadne vyplnené a potvrdené vrátila v lehote 10 dní, že mu doručila Potvrdenie, v ktorom uvádza ako osobný majetok väčšej ceny rodinný dom spolu s manželom, ktorého dôchodok je 352 € a zároveň ako výdavky uvádza náklady na lieky vo výške 16 €. Zo správy, podanej Geografickým a kartografickým ústavom v Bratislave, zistil, že je vlastníčkou nehnuteľností na LV č.593, a č.862 v k. ú. Dlhá Ves a LV č.388, č.396, č.422, č.445, č.451, č.454, č.458, č.460, č.461, č.462, č.483, č. 500, č.537, č.570, č.301, č.606, č. 608, č.611, č.647, č. 648, č.665, č,700, č.701, č.707, č.730, č.751, č.757, č.758, č.803 a č.3821, k. ú. Kečovo, okres Rožňava, že Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Okresný dopravný inšpektorát, na jeho výzvu mu oznámil, že nie je vedená ako držiteľ alebo vlastník motorového, ani prípojného vozidla a že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava oznámil, že nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a nie je poberateľom rodičovského príspevku. Z potvrdenia Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava mu vyplynulo, že je poberateľkou predčasného starobného dôchodku od 16.7.2010 vo výške 231 € mesačne, že nie je poberateľkou nemocenských dávok a neboli jej poskytované úrazové dávky ani dávka v nezamestnanosti a že Obec Kečovo v správe uviedla, že poberá predčasný starobný dôchodok, je spoluvlastníčka rodinného domu v Kečove č.27 a okrem toho nemá žiadny príjem a majetok. Ďalej, citujúc znenie § 30 ods.1 O. s. p. a v danom prípade berúc do úvahy zistené jej majetkové pomery, mal za to, že sú dané dôvody na priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, preto jej ho priznal a zároveň jej na ochranu jej záujmov ustanovil zást. z radov advokátov.

Navrhovateľka podala včas odvolanie, čo do výroku o ustanovení zást., ohľadne osoby ustanoveného zást., a uviedla, že návrhom zo 7.9.2011 sa domáhala oslobodenia od súdnych poplatkov a ustanovenia zást. vo veci prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na svojho brata, resp. vo veci zaplatenia dohodnutej odplaty, že vo svojom podaní si dovolila požiadať súd, aby jej bol ustanovený za zást. v prípade vyhovenia podania advokát JUDr. Ladislav Csákó, Rožňava, Hviezdoslavovej 4, ktorého pozná a ktorému dôveruje a ktorý navyše veľmi dobre ovláda maďarský jazyk, čo je pre ňu veľmi dôležité, nakoľko ona jazyk slovenský neovláda a - žiaľ - robí jej problém komunikácia v tomto jazyku, že na

jednej strane je spokojná s rozhodnutím súdu v tom, že bolo vyhovené jej podaniu a bola oslobodená od súdnych poplatkov, resp. bol jej ustanovený aj zást. tak, ako sa toho aj domáhala, na strane druhej však nie je spokojná s tým, že jej bol ustanovený iný advokát, než o ktorého požiadala, a to napriek tomu, že v akejkoľvek právnej veci je nevyhnutná vzájomná dôvera medzi klientom a advokátom, že - ako to už aj uviedla -, túto dôveru má práve voči JUDr. L. Csákóovi, kým JUDr. L. Töröka, ktorý jej bol ustanovený, vôbec nepozná a tak ani žiadnu dôveru voči nemu nepestuje, nevie, či vôbec hovorí po maďarsky a p. Nazdávala sa, že súdu žiaden logický dôvod nemohol brániť, v tom, aby v celom rozsahu vyhovel jej žiadosti a aby jej ustanovil za zást. toho advokáta, o ktorého z uvedených dôvodov požiadala a len na margo dodala, že podľa jej mienky tento postup by nebol voči skôr menovanému advokátovi celkom korektný už ani preto, lebo on sa už s vecou oboznámil, preštudoval si listinné dôkazy, venoval sa jej a on jej aj poradil, že v jej prípade prichádza do úvahy postup podľa § 138 ods.1 O. s. p., koniec - koncov jej napísal aj predmetné podanie, ako aj toto odvolanie, teda šlo o ním vykonané práce, za ktoré mu zaplatené nebolo. Zároveň namietala, že súd svojim postupom jej odňal možnosť konať pred ním, pretože svoje rozhodnutie nielen náležite, ale vôbec nijako neodôvodnil, čo do namietanej časti, teda ani len jednou vetou neodôvodnil, prečo jej ustanovil za zást. JUDr. L. Töröka a nie JUDr. L. Csákóa podľa jej požiadavky prednesenej v predmetnom podaní. Za týchto okolností navrhla, aby súd v rámci autoremedúry zmenil napadnutý výrok citovaného rozhodnutia tak, že jej za zást. v označenej veci ustanoví advokáta JUDr. L. Csákóa, Rožňave, Hviezdoslavova 4 a v prípade nevyhovenia jej žiadosti v rámci autoremedúry navrhla takto postupovať odvolacím súdom.

Ustanovený advokát, citujúc znenie § 30 ods.1 O. s. p. uviedol, že už z jeho dikcie vyplýva, že súd na základe žiadosti účastníka konania ustanoví takémuto účastníkovi konania zástupcu Centrum právnej pomoci alebo advokáta, nie však konkrétneho advokáta, ktorého si želá účastník konania a že v prípade, ak si chce účastník konania zvoliť konkrétneho advokáta na ochranu jeho záujmov, má možnosť tohto advokáta splnomocniť na právne zastupovanie podľa § 25 O. s. p. Pokiaľ navrhovateľka v odvolaní poukazuje na nevyhnutnú dôveru medzi advokátom a klientom, uviedol, že tá však nebola žiadnym spôsobom narušená, nakoľko ako aj sama navrhovateľka udáva, sa vôbec nepoznajú, že táto skutočnosť však nezakladá dôvod straty nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom, keďže v prevažnej časti sa advokát pri prevzatí právneho zast. nepozná so svojim klientom, že čo sa týka jeho jazykových znalostí, nie je pravdou, že navrhovateľka nevie, či vôbec hovorí po maďarsky, nakoľko ju telefonicky kontaktoval za účelom prejednania danej veci a pri tomto telefonickom rozhovore mu oznámila, že neovláda dobre slovenský jazyk, ale maďarský, načo jej oznámil, že on taktiež ovláda maďarský jazyk veľmi dobre, a preto komunikovali ďalej v maďarskom jazyku a pri tejto príležitosti mu oznámila, že nemá výhrady voči jeho osobe, ale takýto postup jej navrhol JUDr. Csákó. Na základe uvedených dôvodov sa domnieval, že ak navrhovateľka trvá na právnom zast. JUDr. Csákóom, je nutné, aby si ho zvolila podľa § 25 O. s. p.

Uznesenie vo výroku o priznaní navrhovateľke oslobodenia od platenia súdnych poplatkov nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods.1,3 O. s. p.) , preto nebolo v uvedenom rozsahu v odvolacom preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie vo výroku o ustanovení navrhovateľke za zást. JUDr. L. Töröka, advokáta, Rožňava, Šafárikova 8 potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s odôvodnením v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody uznesenia sú správne, na čom nič nemení ani odvolanie.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že nijaké ust. žiadneho právneho predpisu nedáva účastníkovi konania právo, aby si určoval, ktorého konkrétneho advokáta mu má súd za zast. ustanoviť, lebo podľa § 24 ods.4 zák.č.586/03 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa, t. zn., že ak má účastník konania dôveru iba ku konkrétnemu advokátovi, môže si ho zvoliť podľa § 25 ods.1 prvá veta O. s. p. (ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta) a ten - ak účastníkove osobné pomery alebo majetkové pomery to odôvodňujú - mu môže právne služby poskytnúť bezplatne, preto ak navrhovateľka

tak veľmi chce, aby ju zastupoval JUDr. L. Csákó, resp. JUDr. L. Csákó má veľký záujem o jej zast., nič jej nebráni ho svojim zast. poveriť.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.