KSKE 5 Co 354/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 354/2011

KS v Košiciach, dátum 12.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 354/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/354/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811207505 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811207505.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36 570 460, proti odporcovi N. Q., L. F. XX, o zaplatenie 3,37 € s prísl., o odvolaní odporcu proti platobnému rozkazu Okresného súdu Rožňava, č.k. 15Ro/192/2011-14 z 3.10.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o náhrade trov konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa návrhu vyhovel v platobnom rozkaze zo dňa 3.10.2011 s tým, že o trovách konania rozhodol tak, že odporca je povinný do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 23 €.

V podanom odvolaní žiadal odporca napadnuté uznesenie zmeniť, pretože on nemá čo platiť trovy konania, len ostatné trovy podľa zákona o súdnych poplatkoch 6,50 €. Nebol upovedomený navrhovateľom o dlhu z 1.9.2008 a o začatí platobného rozkazu, neboli priložené doklady na úhrady z tohto roku 2008. Dlžnú čiastku už zaplatil vo výške 3,37 € a ostatné penále sumou 0,89 €.

Vo vyjadrení k odvolaniu navrhol navrhovateľ potvrdiť uznesenie vo výroku o trovách (odmietnuť odpor odporcu ako nedôvodný) a zaviazať ho k úhrade trov konania, trovy odvolacieho konania nevyčíslil. Vo vyjadrení uviedol, že navrhovateľovi trovy konania vznikli preto, že vedel o nedoplatku na faktúre č. 2111329927, ktorá je predmetom žalobného návrhu zo dňa 26.8.2011, lebo ju uhrádzal jednak zálohovými platbami ako aj jednorazovými platbami. Zároveň pripojili upomienku zo dňa 9.9.2008, ktorou bol odporca vyzvaný k úhrade pôvodnej zmluvy na žalovanej faktúre. Preto navrhovateľ musí vymáhať nedoplatok v súdnom konaní a teda reálne uhradiť trovy konania musí odporca. Odporca už aj uznal svoj dlh, čo do istiny ako aj príslušenstva, teda aj trovy konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania [§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Tvrdenie odporcu v odvolaní je neopodstatnené, lebo odôvodnenie neobsahuje dostatočné dôvody.

Podľa § 174 ods. 2 veta tretia O.s.p., zák.č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal platobný rozkaz.

Zo obsahu spisu nesporne vyplýva, že po doručení žalobného návrhu zo dňa 26.8.2011 si odporca bol vedomý povinnosti zaplatiť nedoplatok na zálohových platbách, preto rozhodnutie súdu je zákonné. Zároveň mu bola doručená faktúra za vodné a stočné zo dňa 15.7.2008, čiže vedel o nedoplatku, istinu aj s príslušenstvom už uhradil, teda uznal nárok navrhovateľa.

Zo žaloby vyplýva, že trovy konania predstavujú len zaplatený súdny poplatok 16,50 € a ostatné trovy v súvislosti so zaplatením elektronického podania za ostatné podania a prílohy.

Odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako zákonné a správne a o trovách odvolacieho konania rozhodol s poukazom na § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p., lebo neúspešný odporca nemá na ich náhradu právo a úspešný navrhovateľ si ich neuplatnil.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.