KSKE 5 Co 36/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 36/2012

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 36/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/36/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111230805 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111230805.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľov 1) F. N. O. X) V. N., V. J., B. XX, proti odporcovi mal. S. R., R.. XX.X.XXXX, zast. zákonnými zástupcami S. R. O. K. R., C. D. J., C. XX, o nariadenie predbežného opatrenia (ďalej len PO) , o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu 15C/150/2011-51 z 5.1.2012 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením pripustil zmenu návrhu na vydanie PO v zmysle podania navrhovateľov z 5.12.2011 a návrh na nariadenie PO zamietol.

Konštatoval, že navrhovatelia sa návrhom , doručeným mu 11.11.2011 domáhali, aby zakázal odporcovi v zastúpení jeho zákonnými zástupcami nakladať (nakladaním s nemovitosťami" mali na mysli ich predaj, podnájom, nájom, zámenu, resp. darovanie) s nehnuteľnosťami a právami k nehnuteľnostiam, ktoré sú zapísané na LV č. XXX J.. Ú.. J. R. H., parc. č. 5897 vo výmere 168 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5898 vo výmere 266 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5899 vo výmere 162 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5900 vo výmere 409 m2 - ovocné sady, stavby na parc. č. 5897 - dom súp. č. XXX, stavby na parc. č. 5899 - dom súp. č. 983, do právoplatného skončenia sporu o majetkovo-právne vysporiadanie zhora opísaných nehnuteľností, že ďalším výrokom navrhli, aby zakázal odporcovi v zastúpení jeho zákonnými zástupcami vstup do domu na parc. č. 5897, súp. č. XXX, zapísaný na LV č. XXX C. J.. Ú.. J. - J. R. H. a do domu na parc. č. 5899 súp. č. XXX, zapísaného na LV č. XXX J.. Ú.. J. - J. R. H., na tom skutkovom a právnom základe, že spolu s odporcom sú spoluvlastníkmi označených nehnuteľností ,zapísaných na LV č. XXX J.. Ú.. J. - J. R. H., že výška spoluvlastníckych podielov je u navrhovateľov v l. a 2. rade 1/2 a u odporcu taktiež 1/2, že dlhodobo majú s odporcom a jeho zákonnými zástupcami veľmi vážne rodinné nezhody, že títo ich sústavne inzultovali, urážali, vo vlastnom dome sa museli zamykať, dochádzalo k verbálnym útokom, pokusom o fyzické útoky a násilie na nich , že odporca a jeho zákonní zást. sa im odcudzili a spolu prakticky nekomunikujú od r. 2007, že im nepomáhajú v chorobe, ani v starobe, nestarajú sa o nich, ani vnuka k nim nepustia , že sa s ním nesmú rozprávať, že sa vôbec nenavštevujú, že odporca a jeho zákonní zást. sa vôbec nepodieľajú na platbách nutných na prevádzku domu (inkaso, domová daň, kosenie, strihanie okrasných drevín a stromov a pod.) , že odporca, aj jeho zákonní zást. sa 27.9.2011 odsťahovali z uvedených nehnuteľností bez ich vedomia v čase, keď boli na liečení v kúpeľoch, že celý dlhotrvajúci a vážny problém hodlajú riešiť podaním súdnej žaloby, že poukázali na to, že pôvodná spoluvlastníčka predmetných nehnuteľností- ich dcéra a zákonná zást. odporcu K. R. bez ich vedomia a súhlasu previedla svoj spoluvlastnícky podiel k týmto nehnuteľnostiam na mal. odporcu a oni nemali možnosť sa k prevodu spoluvlastníckeho podielu na odporcu vyjadriť, že od doby prevodu spoluvlastníckeho podielu na maloletého odporcu jeho zákonný zástupca S. R. I.. sa správa voči nim agresívne, napadol ich hokejkou, rozbil záhradný nábytok, vulgárne im nadáva, znemožňuje im pokojný život a ohrozuje na zdraví, vyhráža sa vylomením všetkých zámkov v dome a svojvoľne si stanovuje podmienky, kedy sa chce s nimi stretnúť, pričom tieto sám

porušuje, že 7.11.2011 zákonný zást. odporcu S. R. I.. doviedol k nim nedôveryhodné indivíduum - záujemcu o kúpu spoluvlastníckeho podielu maloletého odporcu, ktorú osobu považujú za bieleho koňa, resp. príslušníka podsvetia, lebo ten sám S. R. I.. navádzal, aby vylomil zámok na vchodovej bránke, že pritom sa jedná o jednu bytovú jednotku, ktorú nie je možné deliť a celá situácia 7.11.2011 skončila privolaním polície, pretože zákonný zást. mal. odporcu sa im vyhrážal , že to predá hoci aj rómom a od uvedenej doby majú dôvodné obavy, čo s nimi bude ďalej, pretože sú starí chorí ľudia, ktorí potrebujú dožiť starobu v pokoji pre vážne zdravotné problémy, že chovanie pána R. ich značne poburuje, veľmi trpia po zdravotnej, ale i psychickej stránke a z celej situácie sú vyčerpaní a unavení, lebo pán R. im robí zo života peklo a vyhráža sa im ničením ich majetku, ktorý je ich celoživotným dielom, konštatovali, že odporca, ani jeho zákonní zástupcovia si ich vôbec nevážia, nekomunikujú s nimi, ignorujú ich a robia im všemožné prieky, preto majú obavu o svoj život a zdravie, lebo pán R. sa sústavne agresívne vyhráža, pričom záležitosť riešia už aj v priestupkovom konaní a vzhľadom na správanie p. R. I.. nemôžu čakať na skončenie sporu z dôvodu hroziacich škôd na majetku, resp. hrozí scudzenie majetku, čo nie je ani v záujme maloletého odporcu, aby bol pozbavený majetku, na preukázanie svojich tvrdení súdu navrhovatelia predložili žiadosť o zahájenie priestupkového konania , doručenú Mestskej časti J. - J. 10.11.2011, v ktorej poukazujú na ich obťažovanie S. R. I.. v dňoch 31.10. a 7.11.2011, keď v ich obydlí im vulgárne nadával a tvrdil, že prišiel s kupcom a chce predať spoluvlastnícky podiel, vyhrážal sa vylomením zámkov dverí, garáže a v obidvoch dňoch musela byť privolaná na riešenie situácie polícia, že predložili stavebné povolenie, vydané bývalým Obvodným národným výborom Košice IV 1.3.1984 o povolení stavby rodinného domu na parc. č. 326, 327, kolaudačné rozhodnutie z 28.9.1990 o povolení užívania stavby rodinného domu na B. XX v Košiciach postavenej na parc. č. 326, 327 kat. úz. J. odo dňa 28.9.1990, korešpondenciu právnych zást. účastníkov týkajúcu sa odkúpenia 1 spoluvlastníckeho podielu maloletého odporcu a vyporiadania predmetných nehnuteľností, z ktorých mal za zrejmé, že navrhovatelia darovali zákonnej zást. mal. odporcu - svojej dcére K. R. predmetné nehnuteľnosti v takom rozsahu, v akom v súčasnosti je ich spoluvlastníkom maloletý odporca, s tým, že dcéra prevzala na seba povinnosť postarať sa o navrhovateľov v chorobe a starobe, ktorú povinnosť však dlhodobo nemá záujem plniť, ani pomôcť navrhovateľom v starobe a chorobe, čo museli riešiť cez druhú dcéru, že vzťahy medzi nimi sú však rozvrátené, neúnosné a napäté, že navrhovatelia mali záujem uzatvoriť celú záležitosť mimosúdnou dohodou a vyplatiť za polovičný podiel maloletého odporcu jeho zákonných zástupcov, avšak nezhodli sa na cene vyporiadania. Z výpisu z LV č. XXX J.. Ú.. J. zo 7.11.2011 zistil, že navrhovatelia v l. a 2. rade a odporca sú evidovaní ako podieloví spoluvlastníci parc. č. 5897 o výmere 168 m2, parc. č. 5898 o výmere 266 m2, parc. č. 5899 vo výmere 162 m2 - zastavané plochy a nádvoria, a parc. č. 5900 vo výmere 409 m2 - ovocné sady, ďalej dom súp. č. 825 na parc. č. 5897, dom súp. č. XXX na parc. č. 5899, a to v rovnakom spoluvlastníckom podiele 5/10-ín z celku vlastnia navrhovatelia v 1 a 2. rade a 5/10-ín z celku vlastní mal. odporca, že u maloletého odporcu je titulom nadobudnutia rozhodnutie o povolení vkladu darovacej zmluvy V 7314/2011 z 21.9.2011. Keďže návrh na vydanie PO z 10.11.2011 nemal všetky náležitosti riadneho návrhu, za potrebné považoval súd, ktorému vec bola postúpená z Okresného súdu Košice I. 15.11.2011, doplniť a upresniť petit návrhu podľa § 43 ods. 1 O.s.p. tak, aby spĺňal všetky náležitosti riadneho návrhu podľa § 75 ods. 2, § 79 a § 42 ods. 3 O.s.p., a to v časti petitu, s akými právami navrhujú navrhovatelia zakázať odporcovi nakladať. Konštatoval, že navrhovatelia mu 7.12.2011 doručili podanie, ktorým reagovali na jeho uznesenie z 22.11.2011, že navrhli, aby vzhľadom na dlhotrvajúce vážne nezhody medzi nimi a zákonnými zástupcami odporcu zakázal odporcovi zast. zákonnými zástupcami označené nehnuteľnosti, zapísané na LV č. XXX J..Ú.. J. - J. R. H., vo výške spoluvlastníckeho podielu odporcu 1/2 predávať, darovať, prenajímať a podnajímať" a zamieňať, a to do právoplatného skončenia sporu o vydanie bezdôvodného obohatenia, taktiež aby zakázal odporcovi zastúpenému zákonnými zástupcami vstupovať do všetkých uvedených nehnuteľností ,až do právoplatného skončenia súdneho sporu o vydanie bezdôvodného obohatenia. Zároveň navrhli, aby zakázal odporcovi v zastúpení zákonnými zástupcami spôsobovať škody na uvedených nehnuteľnostiach ,do právoplatného skončenia sporu o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Tento postup odôvodnili ako v pôvodnom návrhu z 10.11.2011, že otec mal. odporcu ako zákonný zástupca sa im viackrát vyhrážal, že podiel odporcu predá rómom, že bol na tvári mesta aj s kupcom, ktorého oni nepoznajú, vyhrážal sa rozbitím a rozvŕtaním zámkov v dome, a z toho dôvodu majú vážne obavy, že nehnuteľnosti bez ich vedomia a súhlasu prevedie na cudzie osoby a nebudú môcť kľudne dožiť starobu. V prílohe tohto podania okrem LV č. XXX predložili súdu aj výzvu na vrátenie daru, adresovanú K.. R. z 22.11.2011, darovaciu zmluvu o darovaní nehnuteľnosti o veľkosti podielu 1/2 k celku, evidovaných na LV XXX J..Ú.. J. R. H., uzavretú medzi navrhovateľmi a K. K. 30.4.1996,

ktorej vklad bol povolený Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice 29.5.1996 pod č. V XXXX/XX. Vychádzajúc z § 41 ods. 2 O.s.p. (jeho znenie citoval) , posudzoval doplnenie návrhu na vydanie PO a zistil, že týmto podaním navrhovatelia spresnili svoj pôvodný návrh na vydanie PO. Citujúc znenie § 95 ods. 1,2, § 74 ods. 1 O.s.p. mu bolo preukázané, že odporca sa stal vlastníkom sporných nehnuteľností v jednej polovici na základe rozhodnutia o povolení vkladu darovacej zmluvy z 21.9.2011 a že s navrhovateľmi je evidovaný ako spoluvlastník všetkých nehnuteľností na LV č. XXX C. J..Ú.. J. v rovnakom podiele 1 k celku. Poukázal na to, že navrhovatelia potrebu ochrany odvodzujú od skutočnosti, že zákonný zástupca maloletého odporcu sa im viackrát vyhrážal predajom podielu odporcu, ako aj rozvŕtaním a rozbitím všetkých zámkov v dome, z čoho vyvodzujú obavu, že predmetné nehnuteľnosti bez ich vedomia a súhlasu prevedie zákonný zástupca maloletého odporcu S. R. I.. na cudzie osoby , že nebudú môcť kľudne dožiť starobu. Z návrhu a vyjadrení navrhovateľov mal za zrejmé, že mal. odporca, aj keď je spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností s navrhovateľmi, že sa sám nedopustil žiadneho konania, pred ktorým navrhovatelia žiadajú ochranu vo forme navrhovaného PO, že neporušil žiadne práva navrhovateľov, preto nie sú ani dôvodné ich obavy z hroziacej škody na ich majetku, resp. scudzenia spoluvlastníckeho podielu odporcu, že aj keď existuje medzi účastníkmi spoluvlastnícky vzťah, samotná táto skutočnosť nepostačuje na preukázanie potreby nariadenia PO , že navrhovatelia tak neosvedčili ohrozenie svojho nároku, že mu nepredložili iné dôkazy, ktoré by osvedčovali potrebu úpravy spoluvlastníckych vzťahov požadovaným spôsobom. Z obsahu spisu a vyjadrení navrhovateľov mu vyplynulo, že mal. odporca nevykonal žiadne úkony, ktoré by obmedzovali navrhovateľov vo výkone ich práva spoluvlastníkov predmetných nehnuteľností, resp. úkony, ktoré by smerovali k ich predaju, podnájmu, darovaniu, ani im nespôsobil žiadnu škodu, ktorú bližšie navrhovatelia v doplnenom návrhu ani nešpecifikovali, len všeobecne navrhujú, aby súd zakázal odporcovi v zast. zákonnými zástupcami spôsobovať škody" na predmetných nehnuteľnostiach, že preto nie je daný za tejto skutkovej situácie dôvod na uloženie takého zákazu odporcovi, lebo navrhovatelia ničím neosvedčili ani nebezpečenstvo hroziacej ujmy na právach, ktorá by im mohla vzniknúť v prípade, ak by odporca v zast. zákonnými zástupcami do právoplatného skončenia konania vo veci samej nakladal s predmetnými nehnuteľnosťami s jeho spoluvlastníckym podielom a tento previedol na inú osobu. Ďalej uviedol, že PO je možné uložiť povinnosť len tomu, kto zasahuje do práv alebo ohrozuje práva iného, avšak v danom prípade návrh navrhovateľov smeruje nesprávne proti maloletému odporcovi, že pokiaľ navrhovatelia odôvodňujú aj nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy zo správania zákonného zástupcu maloletého odporcu - jeho otca, pri vydaní PO nestačí, ak iba uvádzajú a konštatujú vznik ujmy na ich strane, že túto skutočnosť a tvrdenie musia však preukázať, teda osvedčiť ohrozenie svojho nároku, ktorý sa má PO chrániť, že to však nepreukázali vo vzťahu k mal. odporcovi, ktorému navrhli uložiť zákazy...a fakticky ani vo vzťahu k jeho otcovi ako jeho zákonnému zástupcovi, čo zostalo len v rovine ničím nepodloženého tvrdenia. V záujme predchádzania sporom účastníkov dodal, že maloletý odporca nemôže sám disponovať so spornými nehnuteľnosťami a ani jeho zákonní zástupcovia nemôžu platne previesť za maloletého jeho spoluvlastnícky podiel na inú osobu bez súhlasu súdu a súdom ustanoveného opatrovníka v konaní o schválenie právneho úkonu za maloletého, t.zn. že akékoľvek vyhrážky zo strany otca mal. odporcu ako jeho zák. zástupcu, týkajúce sa nakladania so spoluvlastníckym podielom mal. odporcu, sú právne neúčinné, že odporca v zastúpení zákonnými zástupcami aj bez nariadenia navrhovaného PO nemôže s predmetnými nehnuteľnosťami v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku svojvoľne žiadnym spôsobom nakladať, preto nie je splnená podmienka naliehavosti potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov. V pôvodnom návrhu na nariadenie PO navrhovatelia označili konanie - spor vo veci samej ako majetko-právne vysporiadanie označených nehnuteľností, že v doplnení návrhu už navrhujú uložiť odporcovi povinnosti do právoplatného skončenia sporu o vydanie bezdôvodného obohatenia, pričom ako prílohu doplnenia návrhu z 5.12.2011 predložili žalobný návrh, ktorým sa domáhajú od K. K. vydania bezdôvodného obohatenia 70.000 € s prísl. titulom vrátenia daru. Za takejto skutkovej situácie ustálil, že navrhované PO nemá ani vecnú súvislosť s konaním o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré sa vedie medzi inými účastníkmi ako v tomto konaní, čo je dôvodom bez ďalšieho na zamietnutie návrhu. Vzhľadom na skutočnosť, že neboli preukázané materiálne predpoklady pre nariadenie PO (osvedčenie existencie ohrozenia nároku, nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy a preukázanie potreby nariadenia PO) , návrh v celom rozsahu zamietol. Vyslovil, že o náhrade trov PO rozhodne v súlade s § 145 O.s.p. v rozhodnutí vo veci samej.

Uznesenie napadli v zákonom stanovenej lehote odvolaním navrhovatelia a to v časti, v ktorej bol zamietnutý ich návrh na nariadenie PO a žiadali celú záležitosť opätovne prehodnotiť a ich návrhu na

vydanie PO v celom rozsahu vyhovieť, lebo súdu dostatočne podrobne ozrejmili celkový problém a dôvody, pre ktoré žiadajú vydať PO vo veci. Opakovali, že so zákonnými zást. odporcu majú dlhodobé nezhody a krajne vyhrotené vzťahy, že matke mal. S. R. darovali majetok nemalej finančnej hodnoty a výsledok je ten, že táto sa o nich prakticky nezaujíma, nepomáha im v chorobe a starobe, ignoruje ich potreby, ničí ich spoločný majetok, atď, že tento stav nebol súdom riadne zohľadnený a akceptovaný pri rozhodovaní záležitosti, že sa už raz v minulosti domáhali od pani R. vrátenia daru, a to z dôvodu hrubého nevďaku, že svoju žalobu stiahli späť iba z dôvodu jej veľmi zlého zdravotného stavu, že súdu uviedli, že konanie zákonného zást. odporcu smeruje k odpredaju majetku cudzím osobám, ktoré sú pochybné, že tento stav nie je zlúčiteľný jednak so záujmami maloletého, ktorého otec chce zbaviť majetku, ale zároveň tento stav nasvedčuje pokusom odporcov sťažovať výkon rozhodnutia a to tým, že sa odporca prostredníctvom svojich zákonných zástupcov zbavuje účelovo majetku a to všetko v situácii, keď oni podali žalobu o vrátenie daru, že stav nasvedčuje zámeru odporcu sťažovať výkon rozhodnutia, čo vo svojej podstate zakladá dôvodnosť na vyhovenie návrhu o vydanie PO tak, ako to požadujú, že tento stav súd riadne pri rozhodovaní neustálil, neozrejmil a nevychádzal z neho, že v zmysle § 74 ods. 1 O.s.p. majú naliehavú potrebu dočasne upraviť ich pomery a to z dôvodu, že nemôžu čakať na súdne rozhodnutie v situácii, keď zákonní zást. ničia ich spoločný majetok, pokúšajú sa ho bez ich súhlasu scudzovať atď., že zákonný zást. odporcu sa im viac razy vyhrážal, že vyláme všetky zámky v sporných nehnuteľnostiach, ktoré spoluvlastnia, že taktiež odporca uzamkol časť nehnuteľností, ktoré mal pôvodne v užívaní a nainštaloval v nich poplašné zariadenie, že to všetko bez ich vedomia a súhlasu, že priestory svojvoľne opustil, že z uzamknutých priestorov boli vytopení, že práve vinou odporcu im vznikli a vznikajú na predmetnom majetku nemalé škody a sú ohrozované ich práva k nehnuteľnostiam, súdom opäť riadne nezohľadnené, že sa v odôvodnení rozhodnutia snaží nahovoriť, že mal. odporca im žiadne škody a problémy nespôsobil, že sa vôbec nevysporiadal s otázkou, že práva boli účelovo prevedené na mal. odporcu a sú to práve jeho zákonní zást., ktorí im spôsobujú ujmy na právach, súdom riadne nevyhodnotené, že stav nasvedčuje rozhodnutiu bez znalostí a náležitého posúdenia veci, tým že súd nevyhovel ich návrhu, de facto schválil počínanie pána S. R., st. a síce, aby tento aj naďalej pokračoval v poškodzovaní a scudzovaní ich spoločného majetku ,bez ich vedomia a súhlasu. Tvrdili, že do ich práv zasahuje mal. odporca prostredníctvom svojich zákonných zást., že to bol dôvod prevodu majetku na maloletého, že súd tento stav nerieši operatívne vydaním PO, ale vec necháva napospas, že ak tento vývoj bude pokračovať ďalej, tak na majetku budú pokračovať, resp. vznikať škodové udalosti a v prípade, ak by sa v budúcnosti domohli práva vrátenia daru, tak nehnuteľnosti budú znehodnotené, takže naviac budú nútení riešiť aj otázky náhrady škôd na majetku, že nevyhovením ich požiadavke na vydanie PO súd dal zelenú vyvolaniu ďalších súdnych sporov vo veci. Pridržiavali sa doterajších prednesov a tvrdení a tvrdili, že súd vec nesprávne právne posúdil. Žiadali zmeniť rozhodnutie a ich návrhu na vydanie PO vo veci v celom rozsahu vyhovieť.

Uznesenie vo výroku o pripustení zmeny návrhu, nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 1, 3 O.s.p.) , preto nebolo v uvedenom rozsahu v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania ( § 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1 možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 O.s.p. ako vecne správne, odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia, lebo jeho dôvody sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

Navrhovatelia v odvolaní opätovne uviedli skutočnosti, ktoré potvrdzujú správnosť rozhodnutia súdu, ktorý návrh na nariadenie PO zamietol so zreteľom na to , že PO je možné uložiť povinnosť len tomu, kto zasahuje do práv alebo ohrozuje práva iného. V prejednávanej veci návrh navrhovateľov smeruje proti mal. odporcovi, pričom nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy odôvodňujú správaním zákonného zástupcu mal. odporcu - jeho otca a matky a z ich správania vyvodzujú skutkové a právne dôvody na to, aby súd návrhu na nariadenie PO vyhovel. Mal. odporcu nemožno stotožňovať s jeho zákonným zást., pretože je fyzickou osobou, spôsobilou na práva a povinnosti podľa § 7 ods. 1 OZ.

Podľa cit.ust. spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

Podľa § 9 OZ maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti.

Zákonní zást. mal. odporcu S.. R. O. M.R., ktorí sú rodičmi odporcu, ho zastupujú pred súdom podľa § 22 O.s.p. (Fyzická osoba, ktorá nemôže pred súdom konať samostatne, musí byť zastúpená zákonným zástupcom. To neplatí, ak tento zákon ustanovuje inak.) .

Zákonných zást. odporcu a ich konanie nemožno stotožňovať s mal. odporcom a jeho konaním , preto z dôvodov, vyplývajúcich zo správania sa zákonných zástupcov odporcu , nemožno vyvodiť voči mal. odporcovi žiadne právne závery.

V prípade, že navrhovatelia majú výhrady voči správaniu sa zákonných zást. mal. odporcu, ich návrh mal smerovať voči nim, avšak nie voči mal. odporcovi, ktorý nemôže byť zodpovedný za správanie sa svojich rodičov a nemôžu byť voči nemu vyvodené žiadne právne následky s tým súvisiace.

Súd si vyhradil rozhodnutie o trovách PO, preto rozhodne aj o trovách odvolacieho konania.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.