KSKE 5 Co 45/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 45/2012

KS v Košiciach, dátum 22.04.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 45/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/45/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210206516 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210206516.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: R.Á. T., bytom v G., Ľ. Č.. XX, proti žalovaným: 1/ O.. O. A., bytom N. D. P. Č.. XXX, 2/ O.. N. N., bytom v O., Š. X, 3/ M. G., bytom v N., N. XX, 4/ M. W., bytom v N., G.. F. Č.. X, 5/ O.. Ľ. O., bytom v N., C. Č.. XX, o neoprávnené zásahy do osobnosti, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 17C/42/2010-308 zo 9.11.2011

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Proti rozsudku súdu prvého stupňa o zamietnutí žaloby podal odvolanie žalobca.

Toto podanie dňa 18.4.2012 v podaní označenom ako žiadosť zobral späť. Dôvodil, že žiada o zastavenie konania o žalobe sp.zn. 5Co/45/12.

Podľa § 207 ods.1 O. s. p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Podľa ods.2 cit. ust. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa ods.3 cit. ust. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1 možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) so zreteľom na späťvzatie odvolania a cit. ust. odvolacie konanie zastavil podľa § 207 ods.3 O.s.p.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 146 ods.1 písm. c) O. s. p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Podľa ods.2 prvá veta cit. ust., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Trovy odvolacieho konania vyplývajú z ust. § 146 ods.1 písm. c/ a § 224 ods. 1 O.s.p., a preto žiadnemu z účastníkov ani neboli priznané.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.