KSKE 5 Co 51/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111208896 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111208896.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne D. Q., P. Q. XXX, XXX XX, proti žalovanému Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, v konaní o zaplatenie 2.330,51 € s príslušenstvom, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k. 35C/71/2011-77 z 27.októbra 2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie o zastavení konania.

M e n í uznesenie vo výroku o trovách konania tak, že žalobkyňa je povinná zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v sume 108,66 € na účet JUDr. Daniela Blyščana, do 3 dní.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil povinnosť žalobkyni, aby nahradila žalovanému trovy konania v sume 217,32 € na účet jeho právneho zástupcu JUDr. Daniela Blyščana, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Súd z listinných dokladov predložených účastníkmi konania zistil, že účastníci konania uzavreli dňa 15.7.1999 poistnú zmluvu UDP-K č. 5044100197. Dodatkom č. 1 k poistnej zmluve č. 5044100197 zo dňa 30.8.2002 došlo k zmene predmetnej poistnej zmluvy a to tak, že sa zvýšila výška poistného pre prípad smrti a dožitia zo sumy 206,-Sk na sumu 801,-Sk. Písomným podaním zo dňa 1.6.2007 označeným ako Vernostný bonus "Čo je doma, to sa počíta" žalobca priznal žalovanej zníženie poistného o sumu 40,-Sk, ktoré zníženie potvrdila žalobkyňa vyplnením tlačiva s názvom: Žiadosť o zníženie poistného k poistnej zmluve č. 5044100197, takto vyplnené tlačivo podpísala dňa 9.7.2007 a zaslala žalovanému. Súčasťou formulára bol aj predtlačený text o tom, že poistenie sa spravuje všeobecnými poistnými podmienkami žalovanej zo dňa 21.5.2007 a osobitnými dojednaniami 1/2007, ktoré boli žalobkyni oznámené ich uverejnením na internetovej stránke www.pcsp.sk. Súčasťou formulára žalovaného bol aj predtlačený text, v zmysle ktorého žalobkyňa svojím podpisom vyjadrila súhlas, aby sa všetky prípadné sporné nároky vyplývajúce z tejto žiadosti, ako aj z poistenia riešili pred špeciálnym súdom (pozn. rozhodcovským súdom) podľa časti XV. Všeobecných poistných podmienok Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid, a.s. zo dňa 21.5.2007 s tým, že tento súhlas je rozhodcovskou doložkou. V žiadosti bolo zároveň uvedené, že poistník je oprávnený najneskôr v lehote 10 dní od zaslania tejto žiadosti aj bez udania dôvodu jednostranne odstúpiť od časti XV. Všeobecných podmienok zo dňa 21.5.2007 a bodu 2 osobitných dojednaní 1/2007 bez toho, aby bol dotknutý zvyšok poistného vzťahu. Listom zo dňa 10.8.2007 žalovaný oznámil zníženie sumy poistného a zároveň žalobkyni zaslal potvrdenie poistky TS1/07 o znížení poistného, ktoré žalobkyňa dňa 5.9.2007 podpísala a zaslala žalovanému. V tomto potvrdení žalobkyňa opätovne podpísala aj vyššie spomenutú rozhodcovskú

doložku. Zo Všeobecných poistných podmienok Prvej česko-slovenskej poisťovne Rapid, a.s. zo dňa 21.5.2007 súd zistil, že v čl. XV. sa účastníci dohodli, že všetky vzájomné spory a sporné nároky z poistenia sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom.

Keďže žalovaný pri prvom úkone, ktorý mu patril, namietal právomoc súdov na riešenie predmetného sporu z dôvodu, že vec sa má podľa zmluvy účastníkov prejednať v rozhodcovskom konaní, a súd zistil, že účastníci uzavreli rozhodcovskú doložku, ktorá je v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov, preto podľa ust. § 106 ods. 1 O.s.p. súd konanie vo veci zastavil. Súd doplnil, že žalobkyňa mala možnosť vylúčiť rozhodovanie výlučne rozhodcovským súdom tým, že by do 10 dní od doručenia stanoviska jednostranne odstúpila od časti XV. Všeobecných podmienok zo dňa 21.5.2007 a bodu 2 osobitných dojednaní 1/2007 bez toho aby bol dotknutý zvyšok poistného vzťahu, ale nakoľko tak neučinila, súhlasila s riešením prípadného sporu pred rozhodcovským súdom (keď citoval §§ 103, 106 ods. 1 O.s.p.) .

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 veta prváO.s.p. Žalobkyňa zavinila, že súd musel konanie v celom rozsahu zastaviť a podľa cit. zák. ust. je preto povinná nahradiť trovy konania žalovanému, tieto pozostávajú z trov právneho zastúpenia, t.j. z odmeny za 2 úkony právnej pomoci z hodnoty sporu po 101,25 € [§ 10 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z.; prevzatie a príprava zastúpenia - § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z.z. a podanie vo veci zo dňa 2.6.2011 - § 14 ods. 1 písm. c) vyhl. č 655/2004 Z.z.] a z režijného paušálu 2 x 7,41 € = 14,82 € (§ 15 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z.z.) , spolu s režijným paušálom 217,32 €.

Vo včas podanom odvolaní žiadala žalobkyňa napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové rozhodnutie vo veci. V odvolaní namietala, že súd dospel k nesprávnemu skutkovému zisteniu, lebo nie je možné akceptovať tlačivo, ktoré žalovaný zaslal žalobkyni 1.6.2007 k poistnej zmluve č. 5044100197 o súhlase v súvislosti s rozhodcovskou doložkou v zmysle bodu 2 osobitných dojednaní. Tieto všeobecné poistné podmienky nemala žalobkyňa a ani ich nepoznala. O nových všeobecných poistných podmienkach hovoril žalovaný v liste až zo dňa 10.8.2007 (o tom, že sporné nároky dotýkajúce sa potvrdenia z poistenia, ak nejaké vzniknú sa vyporiadali pred špeciálnym súdom postupom podľa časti XV. VPP Prvej československej poisťovni Rapid, a.s. a tento súhlas je rozhodcovskou doložkou) . Nejde tu o rozhodcovskú doložku, lebo tá musí obsahovať, či sa bude konať pred jedným rozhodcom a ako sa určí, resp. pred viacerými rozhodcami. Každá zmluva, t.j. aj rozhodcovská zmluva musí byť určitá. V zmysle ust. § 791 OZ pre právne úkony, týkajúce sa poistenia sa vyžaduje písomná forma. Tým je jasné, že VPP, na ktoré sa odvoláva poistná zmluva, musia mať písomnú formu. Právne predpisy uznávajú za písomný styk aj emailovú poštu, ale v tomto prípade nejde o elektronickú poštu v prípade zverejnenia poistných podmienok na internete, stránka www. pcsp.sk. Zároveň bola pripojená poštová poukážka o zaplatení 761 € - povinnosti žalobkyne s listom o znížení mesačného poistenia o 40,- Sk na 761,- Sk, počnúc najbližším mesiacom.

Vo vyjadrení žalovaného k odvolaniu žalobkyne, ten navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne a žiadal priznať trovy odvolacieho konania 108,88 € s tým, že pripája kópiu rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach 2Co/225/2010, ktorý potvrdil uznesenie o zastavení konania v inej podobnej veci proti žalovanému o zaplatení 619,73 €. Vo vyjadrení doplnil žalovaný, že sama žalobkyňa požiadala o zníženie poistného ako aj o zmenu poistných podmienok a ku zmene Všeobecných poistných podmienok (ďalej VPP) došlo v súlade s právnymi predpismi, najmä s § 788 ods. 3 OZ. Zároveň žalobkyňa mala možnosť individuálne ovplyvniť podmienku, že akceptuje tento návrh, lebo v žiadosti zo dňa 9.7.2007 bola daná možnosť pre žalobkyňu v lehote 10 dní jednostranne odstúpiť od časti XV. VPP bez toho, aby bol odstúpením dotknutý zvyšok poistného vzťahu a v takomto prípade sa spory prejednajú pred príslušným súdom. Ona túto možnosť nevyužila. Zároveň poukázal na dôležitú okolnosť, že k zastaveniu konania došlo v dôsledku toho, keď neboli splnené podmienky konania ( konkrétne existovala prekážka nedostatku právomoci Okresného súdu Svidník na rozhodovanie vo veci sp. zn. 14C/98/2010 Okresného súdu Košice I v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach vo veci 2Co/225/2010, kde tiež konanie bolo zastavené. Išlo o existenciu neodstrániteľnej prekážky konania, čo je v súlade s komentárom k § 106 O.s.p. Komentár k O.s.p. Števček, M. - Ficová, S., Bratislava C.H. BECK rok 2008) .

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. (lebo v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1 O.s.p. možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a uznesenie o zastavení konania potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. a uznesenie vo výroku o trovách konania zmenil (§ 220 O.s.p.) .

Podľa § 104 ods. 1 O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak vec nespadá do právomoci súdov alebo ak má predchádzať iné konanie, súd postúpi vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému orgánu, právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ide o konanie, ktoré spadá do právomoci rozhodcovského súdu a nie všeobecných súdov, lebo je to špeciálny súd v súlade s dohodou účastníkov konania, keď z VPP právneho predchodcu žalovaného a žalobkyne zo dňa 21.5.2007 vyplýva, že všetky vzájomné spory a sporné nároky z poistenia sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom.

V súlade s § 106 ods. 1 veta prvá a ods. 3 O.s.p. plynie, že len čo súd k námietke odporcu uplatnenej najneskôr pri prvom jeho úkone vo veci samej zistí, že vec sa má podľa zmluvy účastníkov prejednať v rozhodcovskom konaní, nemôže vec ďalej prejednávať a konanie zastaví; vec však prejedná, ak účastníci vyhlásia, že na zmluve netrvajú alebo ak uznanie cudzieho rozhodcovského rozhodnutia bolo v Slovenskej republike odopreté.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že súd prvého stupňa nemal inú možnosť pri námietke právomoci všeobecných súdov na riešenie predmetného sporu, lebo účastníci uzavreli rozhodcovskú doložku, ktorá je v súlade so zák.č. 244/2002 Z.z. Žalobkyňa totiž mala možnosť vylúčiť rozhodovanie výlučne rozhodcovským súdom v danej veci tým, že by do 10 dní od doručenia stanoviska jednostranne odstúpila od časti XV. VPP zo dňa 21.5.2007 a bodu II osobitných dojednaní 1/2007 bez toho, aby bol dotknutý zvyšok poistného vzťahu. Ak tak neurobila, súhlasila s riešením sporu pred rozhodcovským súdom a ani nenamietala nejaké iné relevantné okolnosti o nátlaku, alebo o tiesni v súvislosti s VPP.

Napokon zo žaloby na č.l. 1 - 5 vyplýva, že žalobkyňa požaduje od žalovaného zaplatiť 2.330,51 € spolu s úrokom z omeškania a trovami konania.

Túto žalobu nemenila a v súvislosti s posúdením, či sú splnené podmienky je treba v súlade s ustálenou súdnou praxou konštatovať, že zatiaľ skutkové a právne okolnosti neodôvodňujú právomoc všeobecného súdu v tomto konaní, aj judikatúra Európskeho súdneho dvora v prípade rozhodcovského súdu zastáva názor, že taktiež ide o zákonné konanie, ak vec neprejednáva všeobecný súd v súlade s dohodou účastníkov konania, lebo aj ESD pri podmienkach prejudiciálneho konania konštatuje, že nie sú splnené len v tom prípade, ak v čase podania návrhu vnútroštátnym súdom konanie pred ním už bolo skončené, tzn. že aj ESD považuje rozhodcovské konanie za súladné s postupom súdu prvého stupňa podľa § 106 ods. 1 veta prvá O.s.p. V žiadnom prípade nedochádza týmto rozhodnutím súdu prvého stupňa k odňatiu možnosti konať pred súdom žalobkyni a ani k odmietnutiu spravodlivosti (denegatio iustitiae) . (Porovnaj rozhodnutie ESD Varela Assolino c/ Portugalsko z 20.4.2002) .

Odvolanie proti výroku o zastavení konania považuje odvolací súd za neopodstatnené, lebo samotné uzavretie zmluvy medzi účastníkmi (pričom žalobkyňa nevyužila možnosť vylúčiť rozhodovanie výlučne v rozhodcovskom konaní) , aby v konaní rozhodoval pri sporných nárokoch z poistenia rozhodcovský súd, ešte nemôže zakladať nedostatok právomoci všeobecných súdov pro futuro.

Preto odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p.

Iná situácia však nastala vo výroku o trovách konania, ktorý bol napadnutý odvolaním žalobkyne a ktorý bol postupom podľa § 220 O.s.p. odvolacím súdom zmenený.

Podľa § 14 ods. 1 písm. c) vyhl. odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny.

Podľa § 14 ods. 8 vyhl. za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

Vychádzajúc z uvedených ustanovení je zrejmé, že súd nesprávne vyložil § 14 vyhl. a taktiež ho i správne aplikoval, tzn., že z podradenia skutkového stavu pod právnu normu vyvodil nesprávne závery, že 2 úkony boli účelne vynaložené v súdnom konaní, lebo v riešenej veci postačovala odmena za 1 úkon.

Podľa § 151 ods. 1 O. s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konania končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia.

V súlade s ust. §§ 9, 10 a 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z.z. patrí totiž v tomto konaní prvostupňovom žalovanému len odmena za 1 úkon, t.j. prevzatie a príprava zastúpenia, aj keď podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. žalobkyňa zavinila, že súd musel konanie v celom rozsahu zastaviť, lebo účelným úkonom bolo len prevzatie a príprava zastúpenia, v podobných veciach, ak ide o ochranu spotrebiteľa, žalovaný obdobne sa vyjadruje pri nedostatkoch právomoci súdu aj v iných konaniach rozhodovaných Okresným súdom Košice I, preto za ďalšie úkony, t.j. za vyjadrenie vo veci a vyjadrenie k odvolaniu proti uzneseniu súdu prvého stupňa odvolací súd nepriznal právnemu zástupcovi náhradu trov konania.

Nesprávne preto súd prvého stupňa vyložil ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) , c) vyhl. č. 655/2004 Z.z., lebo správne mal priznať odmenu len za 1 úkon, t.j. za prevzatie a prípravu zastúpenia, čo predstavuje odmenu (101,25 € + režijný paušál 7,41 €) 108,66 €.

Ak súd prvého stupňa priznal 217,32 € za 2 úkony, postupoval nesprávne a odvolací súd zmenil uznesenie vo výroku o trovách konania podľa § 220 O.s.p.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, lebo čiastočný úspech mala aj žalobkyňa vo výroku o trovách konania a napokon ani vyjadrenie k odvolaniu žalovaného nie je účelne vynaloženými trovami v tomto konaní, vzhľadom na to, že už bolo zastavené konanie.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.