KSKE 5 Co 52/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 52/2012

KS v Košiciach, dátum 06.06.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 52/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7910203815 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7910203815.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu INPROTECH spol. s r.o., Michalovce, Remeselnícka 21, proti žalovanému JUDr. Ing. Štefanovi Vargovi, súdnemu exekútorovi, Exekútorsky úrad Trebišov, Trebišov, Pribinova 1, o odvolaní žalobcu proti opravnému uzneseniu 9C/107/2010-104 z 10.11.2011 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalobca nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) opravným uznesením opravil druhý odsek výrokovej časti rozsudku 9C/107/2010-99 z 22.9.2011, ktorý mal správne znieť: Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému trovy konania vo výške 306,19 eur na účet právneho zást. žalovaného, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia . Taktiež opravil odôvodnenie rozsudku na str. 5 prvý odsek, veta druhá, ktoré malo správne znieť: Spolu trovy konania predstavujú 306,19 eur, s tým, že ostatné časti rozsudku ostávajú nezmenené.

V odôvodnení uviedol, že 22.9.2011 vydal rozhodnutie vo veci samej , že po vrátení doručeniek o doručení rozsudku účastníkom konania zistil, že v ňom nesprávne uviedol výšku trov konania 823,47 eur, čo je vymáhaná istina, že skutočná výška trov konania je 306,19 eur, čo je zrejmé z výpočtu odôvodnenia rozsudku na str. 4 ods. 4. Vychádzajúc z § 164 a § 167 O.s.p. (ich znenie citoval) vzhľadom na sčítaciu chybu ohľadom výpočtu trov konania túto zrejmú nesprávnosť vo vydanom rozsudku opravil.

Proti uzneseniu, v celom jeho rozsahu v zákonnej lehote podal žalobca odvolanie s odôvodnením, že napáda aj ich výšku. Nesúhlasil so vzdialenosťou 55 km medzi Kráľovským Chlmcom a Michalovcami tak , ako to uviedol právny zást. JUDr. Andrej Molnár. Poukázal na to, že podľa Mapy GOOGLE (príloha č. 1) je skutočná vzdialenosť 50,5 km, teda rozdiel 9 km ( 2x 50,5 km -101 km oproti 2 x 55 km- 110 km) , že predstavuje 8,9 % navýšenie. Ďalej namietal aj cenu 1,348 eur za 1 l PHM, keďže skutočná cena bola 1,123 eur , že rozdiel 0,225 eur znamená ďalšie navýšenie o 20 %. V súvislosti so zvýšenou cenou za 1 l PHM uviedol, že podľa pokladničného bloku priloženého k vyčísleniu trov konania je cena 1 l PHM 1,123 eur + 20 % DPH = 1,348 eur, avšak pre platcu DPH je základom DPH - nákladovou položkou čiastka 1,123 eur a nie 1,348 eur , ako to vyčíslil JUDr. A. Molnár. Uzavrel, že uvedením väčšej vzdialenosti a ceny za PHM zvýšenej o DPH zvýšil cestovné náhrady a trovy konania o 4,53 eur, že trovy konania sú správne 301,66 eur. Žiadal opravné uznesenie zrušiť, vec vrátiť súdu na ďalšie konanie a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1,

2 O. s. p., lebo je vecne správne, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje.

Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že odvolateľ v odvolaní proti opravnému uzneseniu už nemôže spochybňovať správnosť v rozsudku právoplatne priznaných trov konania, čo do ich základu. Zmyslom opravného uznesenia je len opraviť chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Za zrejmé nesprávnosti možno považovať len nesprávnosti, ktoré sú podobného charakteru ako chyby v písaní a počítaní a teda sú chybami technického rázu, ku ktorým došlo len okamžitým mechanickým alebo duševným zlyhaním pri vyhotovení rozhodnutia a ktoré sú každému zrejmé.

V prejednávanej veci je nepochybné, že ide o chybu v počítaní. V prípade, ak žalobca nesúhlasil s náhradou trov konania žalovanému (v rozsahu namietanom v odvolaní proti opravnému uzneseniu) , priznanou rozsudkom vo veci samej, mal právo podať proti rozsudku vo výroku o trovách konania odvolanie, ktoré právo nevyužil, čo nemôže dodatočne naprávať podaním odvolania proti opravnému uzneseniu. Odvolací súd potvrdil uznesenie ako zákonné a správne.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalovanému žiadne trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.