KSKE 5 Co 65/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611210436 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611210436.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: U. F. R., R..K..S.., R. R. Ú. X, L., A.: XX XXX XXX, právne zast. V. F., R..S.. R. R. Ú. X, L., A.: XX XXX XXX, proti žalovanému O. D., L. S. H. Č.. XX, R. Š., zast. súdom ustanoveným opatrovníkom H.. Y. Z., vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Rožňava, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, Združenie na ochranu občana spotrebiteľov P., R. R. J., Y. XX, zast. E.. C. H., Advokátska kancelária, X. R. Č.. X Y. R., o zaplatenie 223,10 €, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 7C/169/2011-40 zo 23.11.2011

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

Žalobca je povinný zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania 73,82 € na účet jeho právneho zástupcu E.. C.B. H. do 3 dní.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyslovil povinnosť žalobcovi zaplatiť istinu 223,10 € s 8,5 % úrokom z omeškania ročne od 14.6.2008 až do zaplatenia a trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia na účet práv. zast. H.. V. F. vo výške 114,87 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odvolacej lehote vedľajší účastník, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa P., Y. XX, J., podal odvolanie, v ktorom vzniesol námietku premlčania celej pohľadávky žalobcu uplatňovanej v žalobe a vyčíslil trovy konania za dva úkony, spolu 73,82 €.

Následne došlo k späťvzatiu návrhu, a to podaním zo dňa 20.12.2011, v čase, keď nebol rozsudok súdu prvého stupňa ešte právoplatný, keď žalobca oznámil súdu, že berie podľa ust. § 96 ods. 1 O.s.p. návrh späť v celom rozsahu, navrhol, aby súd konanie zastavil.

Podaním zo dňa 6.2.2012 vedľajší účastník oznámil súdu prvého stupňa, že nie je povinný zaplatiť súdny poplatok, lebo Združenie na ochranu občana spotrebiteľa je oslobodené podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zák. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a že navrhuje zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa o povinnosti zaplatiť súdny poplatok.

K odvolaniu vedľajšieho účastníka sa žalobca nevyjadril aj napriek tomu, že bol vyzvaný odvolacím súdom.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1 možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie a so zreteľom na späťvzatie návrhu zastavil odvolacie konanie, keď pripustil späťvzatie návrhu a zrušil rozsudok súdu prvého stupňa.

Podľa § 208 O.s.p. zák.č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

So zreteľom na citované zákonné ustanovenie odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa, pripustil späťvzatie návrhu a konanie zastavil s tým, že bolo potrebné rozhodnúť o trovách celého konania vzhľadom na ich uplatnenie vedľajším účastníkom.

Podľa §146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že žalobca zavinil, že konanie muselo byť zastavené, preto má právo na náhradu trov konania vedľajší účastník, ktorý v odvolaní namietal, že ide o premlčanú pohľadávku a k späťvzatiu návrhu došlo až 20.12.2011 (na súd prvého stupňa 23.12.2011) , teda ešte v čase, keď nebol právoplatný rozsudok súdu prvého stupňa.

Z hľadiska ust. § 93 ods. 1,2 O.s.p. vedľajší účastník môže namietať aj premlčanie nároku, lebo síce v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník, koná však iba sám za seba a len keď jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností, ale vyvíjajúca sa judikatúra Najvyššieho súdu ozrejmila toto jeho postavenie.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 25Cdo 539/2008 z 19.2.2009, ktorým bolo dovolanie zamietnuté a rozhodnuté o náhrade trov odvolacieho konania sa najvyšší súd zaoberal aj tým, kto môže námietku premlčania vzniesť v konaní, a teda aj v dovolacom konaní. Z tohto rozsudku vyplýva, že ak sa namieta, že námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom na strane žalovaných nemá účinky (rozumej vo veci Najvyššieho súdu Českej republiky) voči žalovaným ako hlavným účastníkom, takéto výhrady svojou podstatou by spochybnili inštitút vedľajšieho účastníctva, teda jeho funkčnosť v občianskom súdnom konaní.

Odvolací súd dodáva, že vedľajší účastník je v konaní zásadne oprávnený ku všetkým úkonom, len s výnimkou dispozície s konaním a s jeho predmetom, ku ktorým je oprávnený hlavný účastník, tieto úkony robí práve v prospech hlavného účastníka, ktorého v spore podporuje. Uplatnenie obrany proti žalobe je procesným právom účastníka konania (žalovaného) a rovnaké právo má v zmysle ust. § 93 ods. 3 O.s.p. i vedľajší účastník, ktorý počas konania vystupuje na jeho strane a na tom, že ide o procesné právo nič nemení ani skutočnosť, že pomocou obrany proti žalobe sa uplatňujú rovnako námietky vychádzajúce z hmotnoprávneho úpravy (úprava podľa OZ pri námietke premlčania) , lebo procesné právo týmito námietkami uplatniť za konania nemožno spájať s tým, (či majú pôvod v hmotnom alebo len v procesnom práve) , podobne aj rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 7.7.2005 sp.zn. 21Cdo/2313/2004) .

Ohľadne vznesenia námietky v riešenej veci Okresného súdu Spišská Nová Ves v prospech žalovaného treba dodať, že k podanému odvolaniu sa žalovaný prostredníctvom ustanoveného opatrovníka nevyjadril. Nemožno to teda chápať ako osobný prejav vôle dlžníka smerujúceho k vyvolaniu zákonných účinkov premlčania, avšak tento prejav urobený vedľajším účastníkom je nepochybné v prospech žalovaného, t.j. hlavného účastníka konania.

S poukazom na ust. § 1, 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom, je treba prisvedčiť právnemu zástupcovi vedľajšieho účastníka, že mu vznikli trovy pri účinnej ochrane práv vedľajšieho účastníka a so zreteľom na § 14 ods. 1 písm. a/, b/ citovanej vyhlášky, pri režijnom paušáli 7,41 € (§ 16 ods. 3 cit.vyhl.) jeden úkon právnej služby predstavuje sumu 23,24 € pri hodnote veci 285,65 €, za prevzatie a prípravu zastúpenia 2 x po 23,24 € + 2 x režijný paušál (raz 7,63 € pri druhom úkone) , DPH 20 %, t.j. 12,30 €, odmena úhrnne predstavuje sumu 73,82 €, ktorú zaplatí žalobca na účet právneho zástupcu E.. H. do 3 dní (§ 149 a § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.