KSKE 5 Co 8/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 8/2012

KS v Košiciach, dátum 19.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 8/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710206293 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710206293.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, Komenského 50, proti žalovanej Q. E., K. XXX, o zaplatenie 264,34 € istiny s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku 12C/172/2010-43 zo 8.9.2010 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

Odmieta odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou, došlou súdu prvého stupňa (ďalej len súd) 13.5.2010, sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanej bola uložená povinnosť zaplatiť jej 264,34 € istiny s prísl., z titulu uhradenia ceny za poskytnuté služby vo forme dodávky vody z verejného vodovodu v zmysle zák. č. 442/2007 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Súd rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 264,34 € istiny s 8 % úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 1.5.2008 do zaplatenia a nahradiť jej trovy konania 24,50 €, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok napadla včas podaným odvolaním žalovaná, v ktorom neuviedla dôvody.

Uznesením 12C/172/2010-50 z 24.11.2011 súd vyzval žalovanú, aby v lehote 15 dní od doručenia uznesenia odstránila vady odvolania, pod následkom jeho odmietnutia, a to tak, že uvedie, v čom toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa domáha (povoliť splátky, nesprávna výška istiny, aký dôvod existuje, aby istinu nezaplatila) a odôvodnila, pre ktorý dôvod podľa § 205 ods. 2 O.s.p. odvolania podáva a aby podanie predložila v 2 písomných vyhotoveniach.

Uznesenie žalovaná prevzala 2.12.2011 (doručenka pri č.l. 51) , avšak do rozhodnutia odvolacieho súdu odvolanie nedoplnila a vady odvolania neodstránila.

Podľa § 218 ods.1 písm. d) O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods.1 a 2; ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods.1 a § 211 ods.1.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, môže o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) odvolanie odmietol, lebo

nemá náležitosti podľa § 205 ods.1 a 2 O. s. p. a boli dodržané podmienky podľa § 209 ods.1 a § 211 ods.1 O. s. p.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalovaná nemala v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalobkyni žiadne trovy nevznikli.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.