KSKE 5 CoE 182/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/182/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510204005 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510204005.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Z.. T. S., X., K. X, proti povinnému X..Y., Y..N..K.., Q. X., F. XX, IČO: XXXXX 597 , o vykonanie exekúcie pre 184,86 € istiny s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 12Er/959/2010-15 z 29.4.2011 Okresného súdu Košice-okolie

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o zastavení konania

M e n í uznesenie vo výroku o trovách o trovách exekúcie tak, že povinného zaväzuje nahradiť súdnemu exekútorovi H.. J. J., trovy exekúcie vo výške 49,55 €, do 3 dní od doručenia tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi ( ďalej len exekútor ) trovy exekúcie vo výške 49,55,- eur do 15 dní od doručenia tohto uznesenia.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že exekútor mu 1.4.2011 doručil návrh oprávneného na zastavenie exekúciu z 10.2.2011 z dôvodu, že povinný vymáhanú pohľadávku v celom rozsahu uhradil a preto v súlade s § 57 ods. 1 písm. c) EP exekúciu zastavil. Citujúc § 196, § 203 EP a konštatujúc , že exekútor si uplatnil trovy vo výške 50,50,- eur, mu priznal trovy exekúcie v sume 49, 55 eur pozostávajúce z odmeny určenej podľa § 14 ods. 1 vo výške 33,19 eur, ďalej náhradu DPH ( 20% z odmeny ) 6,64 eur a náhradu hotových výdavkov - poštovné 6,40 eur a výdavkov spojených s vedením spisu 3,32 eur.

Uznesenie napadla včas podaným odvolaním oprávnená a žiadala aby súd zmenil uznesenie a zaviazal na úhradu trov exekúcie povinného. Poukázala na skutočnosť, že súdu navrhla exekúciu zastaviť z dôvodu, že v priebehu konania bola jej pohľadávka v celom rozsahu uspokojená, pričom jej návrh bol len podnetom na zastavenie exekúcie a že súd mal vedieť, že je tu dôvod na zastavenie exekúcie aj bez návrhu, ex offo, keďže právo priznané rozhodnutím zaniklo. Jej podanie, aj keď došlo k zámene § 57 ods. 1, písm. c) a f) mal súd vyhodnotiť podľa jeho obsahu, z ktorého je zrejmé že ona zastavenie exekúcie nezavinila.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods. 1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a pokiaľ ide o výrok o zastavení exekúcie uznesenie podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. potvrdil ho ako vecne správne, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie uznesenia má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia, pretože jeho dôvody sú správne. Uznesenie vo výroku o trovách konania zmenil podľa § 220 O.s.p., lebo neboli splnené podmienky ani na potvrdenie (§ 219) ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 196 EP za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov, a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 197 ods. 1 EP náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa § 199 EP výšku odmeny exekútora, náhrady hotových výdavkov, náhrady za stratu času, spôsob ich určenia a výšku primeraného preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov exekútora (§ 196 a § 197 ods. 2) ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným predpisom.

Podľa § 200 ods. 1 EP trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa § 203 ods. 1, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ust. § 203 ods.1 EP je výnimkou zo zásady ustanovenej v § 197 ods.1 EP a vyplýva z nej, že v prípade zastavenia exekúcie môže súd uložiť oprávnenému povinnosť uhradiť trovy exekúcie výlučne len vtedy, ak zastavenie exekúcie procesne zavinil. Predpokladom uloženia tejto povinnosti oprávnenému je uváženie súdu, či oprávnený nejakým spôsobom zavinil zastavenie exekúcie. Pri rozhodovaní o tom, či oprávnený zavinil zastavenie exekúcie, je nutné vychádzať z toho, že nárok na náhradu trov exekúcie je nárokom, ktorý má základ v ust. práva procesného, a nie práva hmotného, preto o tom, či oprávnený zavinil zastavenie konania, možno uvažovať len z hľadiska procesného a posudzovať ho podľa procesného výsledku. Pod zavinením oprávneného podľa § 203 ods.1 EP treba preto rozumieť také porušenie procesných predpisov z jeho strany, ktoré má za následok buď neodôvodnený vznik trov exekúcie alebo také jeho konanie (úkony) , ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie. V danom prípade však odvolací súd takéto porušenie procesných predpisov a existenciu príčinnej súvislosti medzi zastavením exekúcie a konaním oprávneného nezistil a preto zmenil uznesenie vo výroku o trovách a na ich úhradu zaviazal povinného podľa ust. § 197 EP.

Je potrebné doplniť, že z ust. EP možno vyvodiť, že súdnych exekútorov treba považovať za príslušníkov slobodného povolania, pričom je vecou slobodného rozhodnutia osoby spĺňajúcej predpísané predpoklady, že sa dá vymenovať za súdneho exekútora. Exekútorskú činnosť vykonávajú súdni exekútori za účelom dosiahnutia zisku, teda v podnikateľskom režime a na preklenutie prípadných ťažkostí spojených s jej financovaním môžu požadovať od oprávneného zloženie preddavku, pričom jeho neposkytnutie je dôvodom na zastavenie exekúcie.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.