KSKE 5 K 7/2003 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 K 7/2003

KS v Košiciach, dátum 24.09.2012, sp.zn. KSKE 5 K 7/2003

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5K/7/2003 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7003898505 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7003898505.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Ing. Peter Štucka - PETROSTAV, Popradská 17, Stará Ľubovňa, IČO: 10 773 983, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Peter Štucka - PETROSTAV, Popradská 17, Stará Ľubovňa, IČO: 10 773 983.

Z b a v u j e JUDr. Rudolfa Manika, PhD., advokáta, P. X., U., funkcie správcu konkurznej podstaty.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením zo dňa 4.3.2003, č. k. 5K/7/2003-9 súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Petko, L. XX, E..

Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 5K/7/2003-96 zo dňa 3.9.2004 ustanovil do funkcie nového správcu Ing. Alexandru Chapčákovú, D. P. XX, E..

Uznesením č.k. 5K/7/2003-210 zo dňa 26.8.2008 ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., JUDr. Andreu Havlátovú Rajczyovú, C. 5, U..

Súd uznesením zo dňa 18.12.2008 č.k. 5K/7/2003-237 ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Urbáneka, D. XX, U..

Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 5K/7/2003-258 zo dňa 12.5.2009 bol do funkcie nového správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Rudolf Manik, PhD., advokát, P. X., U..

Podaním doručeným súdu dňa 14.9.2012 správca konkurznej podstaty oznámil súdu, že rozvrhové uznesenie splnil.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV súd zruší uznesením konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia.

Z uvedených dôvodov súd konkurz zrušil a zároveň podľa § 44 ods. 4 ZKV zbavil správcu jeho funkcie.

O odmene správcu bolo rozhodnuté rozvrhovým uznesením.

Správca je povinný písomne oznámiť súdu do 30 dní od právoplatnosti zrušenia konkurzu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach