KSKE 5 Ntok 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Ntok/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012010002 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012010002.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu

JUDr. Zuzany Homzovej a sudcov JUDr. Anny Kohútovej a JUDr. Kataríny Nemešovej vo veci návrhu na povolenie obnovy konania na verejnom zasadnutí dňa 25. septembra 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 399 ods.2 Tr. por. návrh odsúdeného T. W., nar. XX. XX. XXXX. v W., C. H., trvale bytom E. č. XX, okres O.e - E., prechodne bytom X. č. X, H., okres O.e - E. t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v G. na povolenie obnovy konania vo veci Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 T 33/02 zo dňa 14. 12. 2004 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave zo dňa 23. 11. 2005 sp. zn. 3 To 44/2005 z a m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Odsúdený T. W. bol rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 T 33/02 zo dňa 14. 12. 2004 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. 11. 2005 sp zn. 3 To 44/2005 uznaný vinným v bode 1A/, 1B/ pokračovacím trestným činom nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. účinného do novely č. 253/01 Z.z. vo viacčinnom súbehu s trestným činom vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do novely č. 253/01 Z.z. vo forme spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., v bode 2/ rozsudku trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák. vo forme účastníctva podľa § 10 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

1A/ Obžalovaní T. W., F. O., H. W. a U. X.

dňa 15. 12. 1999 asi o 8.00 hod. na X. nad U. v O. v úmysle usmrtiť O. O. po predchádzajúcej vzájomnej dohode s ďalšími osobami, po naplánovaní a financovaní celej akcie zo strany obžalovaného T. W., ktorý zároveň z neznámeho zdroja zaobstaral a ukrýval samopal zn. M70AB2, kal. 7,62 mm, výrobné číslo 702745 a po obstaraní mobilného telefónu so slúchadlami a motorových vozidiel zo strany ďalších osôb, prerozdeliac si úlohy zaujali vopred dohodnuté postavenie v okolí bydliska O. O. na ul. S. č. XX v O. tak, že obžalovaný H. W. mal výhľad na vchod obytného bloku, kde sa O. O. zdržiaval s tým, že cez mobilný telefón bol v spojení so strelcom, obžalovaným U. X., ktorý spoločne s obžalovaným F. O., ukrývajúc pri sebe vyššie uvedený samopal sa nachádzali v osobnom motorovom vozidle zn. Škoda XXXX Q. O. XX-XX, neďaleko uvedeného miesta a ďalšie dve osoby v osobných motorových vozidlách značiek C. E. EČ KE -XXX AV a C. J. Q. O. XX-XX boli pripravené na postupný odvoz strelca, obžalovaného U. X. do úkrytu, pričom k zaujatiu dohodnutej streleckej pozície a k následnej streľbe na O. O. nedošlo v dôsledku upustenia od ďalšieho konania zo strany obžalovaného X..

1B/ Obžalovaní T. W., F. O. a H. W.

dňa 16. 12. 1999 asi o 8.00 hod na X. nad U. v O. po predchádzajúcom neúspešnom pokuse o usmrtenie O. O. dňa 15. 12. 1999, za tým istým účelom a po predchádzajúcej vzájomnej dohode s ďalšími osobami za rovnakého rozdelenia úloh ako dňa 15. 12. 1999 a s tými istými prostriedkami, zadováženými obžalovaným T. W. a ďalšími osobami opätovne zaujali rozostavenie v okolí bydliska O. O. na ul. S. č. XX v O. s tým, že za strelca bol tentokrát určená iná osoba, pričom po vyjdení O. O. z obytného bloku a po jeho nasadnutí do osobného motorového vozidla zn. VW L. EČ KE-XXX BK obžalovaný H. W. dal telefonicky signál strelcovi, ktorého obžalovaný F. O. hneď na to doviezol k novinovému stánku na ul. S. č. X v O., pokračujúc v následnej jazde smerom do mesta a strelec po vystúpení z vozidla z bezprostrednej blízkosti viackrát vystrelil zo samopalu zn. M70AB2, kal. 7,62 mm, výr. číslo 702745 na prichádzajúce vozidlo riadené O. O. a tohto zasiahol do hlavy a pravej časti hrude, spôsobiac mu rozsiahle devastačné poranenia hlavy a mozgu s jeho vytlačením navonok, pri otvorených trieštivých zlomeninách kosti lebky, ktorým menovaný na mieste podľahol.

2. Obžalovaní T. W. a P. F.

dňa 5. 6. 2000 asi o 22.30 hod. na ul. O. v obci C., okres O. - oO. obžalovaný P. F. s ďalšou nestotožnenou osobou na priamy pokyn obžalovaného T. W., ukrývajúc pri sebe nástražný výbušný systém pozostávajúci z 1,5 až 2 kg vojenskej trhaviny zn. S., tento v rozpore s ustanoveniami zák. č. 51/88 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe po jeho iniciovaní prostredníctvom zápalnej šnúry hodili pred garážové dvere rodinného domu č. 14 majiteľa P. S. a v dôsledku následného výbuchu bez trieštivého účinku došlo k poškodeniu časti predmetného rodinného domu a dvoch osobných motorových vozidiel zn. Škoda, Octavia EČ KE - XXX BI a Hyundai Cupe EČ O.-S-XXX patriacich P. S. so spôsobenou škodou v úhrnnej výške 237.810,60 Sk a taktiež došlo k poškodeniu okolitých rodinných domov na tej istej ulici a zaparkovaného motorového vozidla zn. Citroen Jumper 2,5 TDi EČ KS-XXX AD patriaceho Q. C., kde pre Y. W. vznikla škoda vo výške 245,94 Sk pre P. D. škoda vo výške 2.007,20 Sk, pre T. X. škoda vo výške 4.386,80 Sk, pre Q. C. škoda vo výške 26.851,50 Sk a pre T. C. škoda vo výške 2.123,- Sk, pričom tlaková a zvuková vlna sprevádzajúca výbuch zasiahla aj na balkónoch stojacich P. X. a P. S., ako aj B. S. vo vnútri domu, v dôsledku čoho P. X. utrpel akútnu sluchovú traumu spojenú s prechodným poklesom sluchu a so sprievodným ušným šelestom s dobou liečenia a práceneschopnosti od 7. 6. 2000 do 16. 6. 2000, t.j. 10 dní. P. S. utrpel poškodenie sluchu ako následok prederavenia bubienka na ľavom uchu s dobou liečenia od 7. 6. 2000 do 26. 6. 2000, t.j. 20 dní a B. S. utrpela podvrtnutie ľavého členka po odhodení a dopade na dlážku s dobou liečenia od 6. 6. 2000 do 30. 6. 2000, t.j. 25 dní.

Bol mu za to uložený podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 14 rokov.

Podľa § 39a ods. 2 písm. c/ Tr. zák. súd obžalovaného T. W. na výkon trestu zaradil do III. nápravnovýchovnej skupiny.

Dňa 9. 2. 2012 podal odsúdený T. W. písomný návrh na povolenie obnovy konania pre skutky v bodoch 1/ A, 1/B rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 T 33/02, v ktorom v podstate uviedol, že je nevinný, bol odsúdený len na základe nepravdivej svedeckej výpovede chráneného svedka P. S.. Nebolo nijako preukázané, že by P. S. poznal, vec financoval, organizoval a na mieste činu on nebol. Nové dôkazy, ktoré navrhuje v tomto konaní o návrhu na povolenie obnovy konania by jednoznačne preukázali, že skutok sa nestal tak, ako bol uvedený v obžalobnom návrhu a rozsudku. Odsúdený T. W. spracoval konkrétne návrhy dôkazov, ktorými odôvodnil súčasné konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, pretože už v predmetnej trestnej veci podával návrh na povolenie obnovy konania, vec sa viedla na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 5Ntok/2/2007, avšak teraz uvádzal nové dôkazy, a to konkrétne:

Za účelom zistenia nových skutočností navrhol vypočuť týchto svedkov:

1/ Žiadal predvolať a vypočuť svedka T. M., ktorý mal byť priamo zahrnutý v skutkovej podstate vraždy O. O., lebo tento nikdy nebol vypočutý.

2/ Žiadal predvolať a vypočuť svedka C. H., aby sa vyjadril k okolnostiam obvinenia T. M.. X. C. H. mal by potvrdiť, že obžalovaný T. M. sa nemohol zúčastniť skutku kladeného mu za vinu, čo má spochybniť výpoveď chráneného svedka P. S., ktorý tvrdil, že T. M. bol na samotnom skutku zúčastnený, ale on bol v tom čase na Úrade vyšetrovania. Svedka C. H. nenavrhol vypočuť už predtým, lebo tieto skutočnosti sa dočítal z rozhodnutí u obžalovaného T. M. nedávno.

3/ Navrhol predvolať a vypočuť svedka U. X., a to k okolnostiam, za akých došlo k jeho spolupráci s políciou. Až po dôslednom preštudovaní spisu zistil, že U. X. síce bol vypočutý v pôvodnom konaní, ale nebol vypočutý dôkladne.

4/ Navrhol vypočuť a predvolať svedka C. W., aby tento vypovedal ku dňu 16. 12. 1999 a to preto, lebo v ten deň on bol u neho. C. W. je maliar a bol u neho z dôvodu, aby sa dohodli na vymaľovaní jeho domu. Toto sa malo stať v čase, keď sa mal stať skutok, z ktorého bol obžalovaný a odsúdený. C. W. býva v obci H., v prípravnom konaní bol vypočutý, na hlavnom pojednávaní v trestnej veci nebol vypočutý a on ho nenavrhol vypočuť skôr preto, lebo si myslel, že stačí jeho výpoveď z prípravného konania.

5/ Navrhol predvolať a vypočuť U.. L. N., aby sa vyjadril, z akého dôvodu mu bolo ako obhajcovi zabránené políciou, aby riadne vykonával obhajobu v tom čase zadržaného P. S.. O tom sa dozvedel od svojej družky Y. E., ktorá bola vtedy tiež pred policajnou stanicou.

6/ Navrhol vypočuť svedkyňu Y. E. k prehliadke motorového vozidla, ktoré stálo vo dvore rodinného domu. Tiež, aby sa vyjadrila k spôsobu a okolnostiam, za akých prebehli domové prehliadky v H., v akom čase sa tieto prehliadky začali, kto bol pri ich vykonávaní prítomný, teda, aby popísala priebeh týchto domových prehliadok.

7/ Navrhol predvolať a vypočuť svedka F. O. na okolnosť kúpy motorových vozidiel. Pri prvom návrhu na obnovu konania pod sp. zn. Krajského súdu v Košiciach 5Ntok/2/2007 ho navrhol vypočuť na okolnosti skutku, teda na inú okolnosť.

8/ Navrhol predvolať a vypočuť svedka H. W., rovnako ohľadne kúpy auta.

9/ Navrhol predvolať a vypočuť svedka U. S., ktorý by potvrdil, že s P. S. sa v tom čase vôbec nepoznali.

10/ Navrhol predvolať a vypočuť svedka Y. M., ktorý bol obžalovaný spolu s ním vo veci Okresného súdu Prešov, sp. zn. 31T/207/2008.

Krajský súd v Košiciach konštatuje, že v zmysle § 397 ods. 1, 2 Tr. por. je vecne a miestne príslušným súdom na rozhodnutie o návrhu odsúdeného T. W. na povolenie obnovy konania a tiež, že návrh bol podaný oprávnenou osobou v zmysle § 396 ods. 1, 3 Tr. por., ale súčasne po vykonaní dokazovania na verejnom zasadnutí, výsluchom odsúdeného, preskúmaním návrhu odsúdeného, oboznámením sa s obsahom trestného spisu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 T 33/02, prečítaním zápisnice o verejnom zasadnutí zo dňa 26. 11. 2010 z trestnej veci Krajského súdu v Košiciach pod sp. zn. 5Ntok/2/2007, prečítaním rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 T 4/2004 zo dňa 11. 11. 2009 a 29. 6. 2012, rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 21. 7. 2010 sp. zn. 31T/207/08, rozsudku Krajského súdu Prešov zo dňa 12. a 13. 4. 2011 sp. zn. 5To 4/2011, že nezistil podmienky obnovy konania.

Podľa § 394 ods. 1 Tr. por. obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo pomerom páchateľa alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo pomerom páchateľa alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Z citovaného ustanovenia Trestného poriadku vyplýva, že z hľadiska splnenia podmienok obnovy konania v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. je rozhodujúce, či skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sa v návrhu na obnovu konania uplatňujú, boli alebo neboli v pôvodnom konaní známe súdu. Z uvedeného potom vyplýva, že sú to spravidla doteraz nevykonané dôkazy a z nich vyplývajúce nové skutočnosti. Predtým neznámym dôkazom sa rozumie predovšetkým dôkaz, ktorý nebol vykonaný v pôvodnom konaní, ale aj dôkaz síce v pôvodnom konaní vykonaný, ale s novým obsahom. V takomto prípade však musí byť predmetom hodnotenia súdom aj okolnosť, pre ktorú došlo k obsahovej zmene dôkazu.

Krajský súd v Košiciach k podanému návrhu na povolenie obnovy konania odsúdeným T. W. preto uvádza nasledovné skutočnosti:

1/,2/ K návrhu na výsluch svedka T. M. a svedka C. H. - trestná vec proti obžalovanému T. M. sa vedie na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 2 T 4/04. Predmetná trestná vec už bola zrušená nadriadeným súdom, v súčasnosti dňa 29. 6. 2012 bol vyhlásený rozsudok, ktorý nie je právoplatný v dôsledku odvolania prokurátora. V tejto trestnej veci bol vypočutý obžalovaný T. M. a tiež svedok C. H., ktorý sa vyjadroval k obžalovanému T. M.. O. súd preto nezisťuje dôvod na výsluch uvedených svedkov v tomto konaní. Tieto svedecké výpovede majú podľa odsúdeného T. W. spochybniť výpoveď chráneného svedka P. S. v trestnej veci, v ktorej žiada povoliť návrh na obnovu konania. Krajský súd v Košiciach v trestnej veci vedenej pod sp. zn. 2 T 33/02 podrobne vo svojom rozhodnutí vyložil, ktoré dôkazy potvrdili výpovede svedka P. S. a len v týchto častiach uznal jeho svedectvo za vierohodné.

3/ K návrhu odsúdeného vypočuť svedka U. X. - U. X. bol obžalovaným v pôvodnej trestnej veci, nejde o nový dôkaz.

4/ Rovnako výsluchy svedkov H. W., F. O. a U. S., jedná sa bývalých obžalovaných z pôvodnej trestnej veci. Títo boli vypočutí, nejedná sa o nové dôkazy. Okrem toho H. W. a F. O. v procesnom postavení svedkov už boli vypočúvaní aj vo veci návrhu na obnovu konania T. W. v tej istej trestnej veci, ako teraz pod sp. zn. Krajského súdu v Košiciach 5 Ntok/2/2007.

5/ Svedok C. W. bol vypočutý v prípravnom konaní v pôvodnej trestnej veci, na hlavnom pojednávaní bola prečítaná jeho výpoveď. Vo vzťahu k obžalovanému T. W. vo veci pod sp. zn. 2 T 33/02 ani nebolo rozhodnuté a ustálené, že bol v čase usmrtenia O. O. na mieste činu. Tento dôkaz bol vykonaný v pôvodnom konaní.

6/ K návrhu odsúdeného T. W. vypočuť ako svedka U.. L. N. - túto požiadavku krajský súd nemôže akceptovať už aj z toho dôvodu, že advokát má zákonom uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojho povolania.

7/ Výsluch svedkyne Y. E. - k domovým prehliadkam - svedkyňa bola vypočutá v pôvodnom konaní, nejedná sa o nový dôkaz a preto nemôže byť predmetom preskúmania a posúdenia v rámci podaného návrhu na obnovu konania.

8/ Výsluch svedka Y. M. - Y. M. bol obžalovaný vo veci poškodeného U. O. v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 31T/207/2008 v spojitosti s vecou Krajského súdu Prešov sp. zn. 5 To/4/2011. Netýka sa obžalovaného T. W. v trestnej veci, v ktorej odsúdený T. W. žiada o povolenie obnovy konania.

Krajský súd v Košiciach ešte poznamenáva, že nie je možné preberať zistenia a hodnotenie dôkazov, ktoré vychádzajú z iných skutkových záverov a týkajú sa iných osôb, než odsúdeného T. W..

Podľa § 399 ods. 2 Tr. por. súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania tak, ako sú uvedené v ustanovení § 394 Tr. por.

Krajský súd nezistil také skutočnosti a dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení s inými dôkazmi v danom prípade odôvodniť iné rozhodnutie o vine a treste, preto návrh odsúdeného T. W. na povolenie obnovy konania zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť do 3 (troch) dní

odo dňa jeho oznámenia na Najvyšší súd SR v Bratislave

prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach.