KSKE 5 Sd 19/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 19/2012

KS v Košiciach, dátum 25.06.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 19/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/19/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200234 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200234.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa Z. N. Š. P. N. Á. E. B. , trvale bytom E., M. Č.. XXX/ XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, v konaní o zvýšenie starobného dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 13. 01. 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 08. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu táto podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila od dňa 01. 01. 2012 starobný dôchodok na sumu 253,00 eur mesačne.

Pred začatím pojednávania dňa 26. 06. 2012 a po objasnení predmetu konania, navrhovateľ oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa 13. 01. 2012 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.