KSKE 5 Sd 23/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 23/2012

KS v Košiciach, dátum 16.04.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 23/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200271 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200271.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky F. L. , trvale bytom v B., Q. č. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 13. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX 0.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 13. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 28. 11. 2011 s tým, že menovaná podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 28. 11. 2011, nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 cit. zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej predstavuje 35 %.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že podstúpila tri operácie srdca, pričom jej srdce bolo rekonštruované tak, aby aspoň polovica srdca zabezpečovala jeho celú funkciu. Od malička netoleruje fyzickú námahu, pričom dňa 05. 04. 2011, po kolapse v škole, keď sa presúvala po schodoch, musela byť hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. V ten deň trikrát stratila vedomie. Zdôraznila, že vzhľadom na jej diagnózu jej zdravotné obmedzenia budú vekom narastať, v dôsledku čoho budú obmedzené aj jej možnosti na trhu práce. Na základe uvedeného požiadala o opätovné prehodnotenie jej celkového zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia sociálnej poisťovne.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 23. 03. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, v ňom uvedených. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť s poukazom najmä na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov, ktoré hodnotili zdravotný stav navrhovateľky na základe predložených odborných lekárskych nálezov i vlastného vyšetrenia a ktoré dospeli k zhodným záverom, že jej zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity. Navrhovateľke sa podľa názoru odporkyne nepodarili tieto závery spochybniť, preto jej nárok na invalidný dôchodok nevznikol.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 20. 01. 2012 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 28. 11. 2011.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou spísanou dňa 28. 11. 2011 a tento žiadala priznať od 09. 06. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 28. 11. 2011, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval choroby obehovej sústavy, srdcové choroby - vrodené chlopňové chyby s poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IX, odd. A, pod pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %.Okrem tohto ochorenia navrhovateľka trpí aj bolesťami chrbta. V závere posudku tento posudkový lekár uviedol, že ide o 18- ročnú posudzovanú, t. č. študentku, ktorá je od narodenia sledovaná kardiológom pre vrodenú srdcovú chybu - trikuspidálnu artéziu, defekt predsieňového a komorového septa. Opakovane bola operovaná v roku 1993 a v júni 1997. Opakovane bola hospitalizovaná na kardiologickom oddelení DKC v Bratislave, naposledy v roku 2010, kedy bola komplexne kardiologicky vyšetrená, vrátane ergometrie, pri ktorej dobre tolerovala fyzickú námahu, ECHOKG vyšetrenie bolo bez známok trombov, dokumentovalo dobrú funkciu ľavej komory. Rovnako kontrolné ECHOKG vyšetrenie z júna 2011 vykazuje dobrú systolickú funkciu, ľavá komora nedilatovaná. V novembri 2011 jej bolo realizované kontrolné ergometrické vyšetrenie, na základe ktorého kardiológ síce hodnotí ochorenie ako III. št. NYHA, avšak vzhľadom na dosiahnutú záťaž ako aj dĺžku trvania vyšetrenia ergometria nezodpovedá III. štádiu. Posudzovaná je sledovaná alergológom pre polyvalentnú inhalačnú alergiu skríženú potravinovú alergiu a bunkovú imunodeficienciu a ortopédom pre bolesť chrbtice, bez radikulárnych prejavov, posúdená podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%, dolná hranica bola stanovená vzhľadom na výsledok opakovaného ECHOKG vyšetrenie ako aj ergometrického vyšetrenia, ostatné ochorenia nie sú posudkovo významné.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky dospel aj Posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 15. 03. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: nešpecifikovaná vrodená chyba trojcípej chlopne - trikuspidálna atrézia a bolesť chrbta, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval choroby obehovej sústavy, srdcové choroby - vrodené chlopňové chyby s poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IX, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. Zo záveru tohto posudku vyplýva, že posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach dňa 28. 11. 2011 na základe rozhodujúceho zdravotného postihnutia bola stanovená 35 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nakoľko opakované kardiologické vyšetrenia dokumentujú stabilizovaný pooperačný stav ako konečné riešenie srdcovej chyby s podielom možnej psychogénnej zložky ťažkostí. Posledné vykonané ergometrické vyšetrenie schodíkovým testom dňa 02. 11. 2011 dokumentuje pracovnú kapacitu 50W a pracovnú toleranciu 75W, keď test bol prerušený v 9 min. pri záťaži 75W, tepová frekvencia - 165/min., TK 120/80 torrov, na EKG bez ischemických zmien a dysrytmie, čomu zodpovedá zatriedenie podľa kap. IX, odd. A, pol. 2, písm. b) . Dolná hranica percentuálneho rozpätia bola stanovená pre možný psychogénny podiel ťažkostí pri dokumentovanej imitácii fyzickej aktivity z titulu kardiovaskulárneho postihnutia.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 17. 04. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u nej pretrvávajú aj doposiaľ. Uviedla, že jej najväčším problémom je, že nevládze súvisle ani vyjsť po schodoch v škole, na určitom schode musí vždy oddychovať. Trpí aj bolesťami chrbta. Jej problémy so srdcom, keďže u nej ide o vrodenú srdcovú vadu, sú také závažné, že ich bolo nevyhnutné riešiť operačným spôsobom opakovane, v dôsledku čoho sa nemôže ponáhľať a ani vykonávať žiadne fyzické aktivity. Preto je aj oslobodená od telesnej výchovy. Poukázala tiež na to, že v dôsledku tohto ochorenia má značné obmedzenia v bežnom živote a na tieto vplývajú aj ďalšie ochorenia, ktorými trpí. V závere uviedla, že svojmu ochoreniu musela prispôsobiť aj svoju prípravu na budúce povolanie.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na zhodné posudzovanie zdravotného stavu navrhovateľky vo veci konajúcimi posudkovými orgánmi, ktoré konštatovali, že navrhovateľka nespĺňa podmienku invalidity, pretože miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej nepresiahla 40 %-nú zákonnú hranicu.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľky, vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.