KSKE 5 Sd 28/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200359 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200359.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa Y. P. H. G. R. D. , trvale bytom O., I.. L. Č.. XXXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 16. marca 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 16. 03. 2012 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie sumy invalidného dôchodku z dôvodu, že sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu invalidného dôchodku a jeho sumu, pretože menovaný má podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky so sídlom v Trebišove zo dňa 28. 02. 2012 pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aj naďalej v rozsahu 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne s poukazom na zhoršenie jeho zdravotného stavu, čo dokumentujú aj novšie lekárske správy. Požiadal o zohľadnenie týchto nových skutočností a zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 12. 07. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť, pretože ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Trebišov zo dňa 28. 02. 2012 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 27. 06. 2012, vypracovaného pre účely odvolacieho konania, miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva, že jeho zdravotný stav nie je zhoršený v rozsahu, odôvodňujúcom určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. O žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a tomuto sa nepodarilo správnosť uvedeného rozhodnutia žiadnym spôsobom spochybniť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 04. 04. 2012 nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 20. 02. 2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Trebišove zo dňa 28. 02. 2012, menovaný je aj naďalej invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval cukrovku, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1, písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %. U menovaného bola zistená aj ischemická choroba srdca a depresia, ktoré podmieňujú zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % s tým, že toto ochorenie je zaradené do kap. IX, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 46-ročného muža so stredoškolským vzdelaním, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku od 27. 08. 2007 so 60 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Je naďalej v starostlivosti diabetológa pre cukrovku typ I na inzulínovom režime s jednou komplikáciou - diabetickou retinopatiou. Takýto stav podmieňuje 50 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Lieči sa tiež pre ischemickú chorobu srdca s poklesom výkonu kardiovaskulárneho systému pri stredne ťažkom zaťažení a depresiu stredne ťažkého stupňa. Tieto ochorenia u neho podmieňujú 10 % zvýšenie.

K rovnakému záveru, pokiaľ ide o určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa dospel aj druhostupňový posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 27. 06. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: diabetes mellitus závislý na inzulíne, ischemická choroba srdca, recidivujúca depresívna porucha. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár určil cukrovku, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1 písm. c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 %. Rovnako za odôvodnené považoval zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % pre závažnosť ďalších zdravotných postihnutí, ktorými sú ICHS zaradená do kap. IX, odd. A, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení a depresia. V závere tohto posudku posudkový lekár konštatoval, že posudzovaný je od roku 2007 uznaný invalidným so 60 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Kardiologickým vyšetrením bola u neho dokumentovaná ergometriou pozitivita pre chronické nedokrvenie srdcového svalu so subjektívnym zhodnotením štádia podľa NYHA. Recidivujúca depresívna porucha je t. č. v štádiu mierneho zhoršenia, pohybuje sa v rozhraní stredného stupňa. Cukrovka I. typu je v liečbe inzulínom, sú dokumentované chronické komplikácie hlavne očné a mierne neurologické komplikácie, ktoré sa však funkčne takmer neprejavujú. Ako rozhodujúce zdravotné postihnutie je u neho stanovená cukrovka I. typu v liečbe inzulínom s dokumentovanou diabetickou retinopatiou, ktorému zodpovedá 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Postihnutia vyplývajúce z ostatných chorobných zmien zdôvodňujú navýšenie o 10 % na celkovú 60 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zdravotný stav menovaného podľa doložených odborných lekárskych nálezov je oproti predchádzajúcim lekárskym nálezom z roku 2011, 2009 aj roku 2007, kedy bola stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bez podstatnejších zmien v zmysle zhoršenia.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 04. 09. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku v celom rozsahu z dôvodov v ňom obsiahnutých. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktoré u neho pretrvávajú aj naďalej. Uviedol, že jeho zdravotný stav sa oproti pôvodným posúdeniam podstatne zhoršil, a to najmä z psychiatrického hľadiska, pretože keď ráno vstane, má problém už po 10 - 15 minútach - bojí sa, necíti sa dobre, má strach, zvýši sa mu tlak aj pulz, je mu zle a nie je schopný riadne fungovať. Pokiaľ je doma sám, je to horšie, pokiaľ už prídu domov deti, ku večeru sa jeho stav nepatrne zlepší.. Poukázal aj na to, že je rozvedený, manželka od neho odišla a nechala mu dve deti, ktoré vychovával sám. V súčasnosti sú už deti zaopatrené, obaja pracujú. V závere uviedol, že má problém zamestnať sa, a to aj napriek tomu, že o prácu má záujem, bojí sa avšak, žeby

v tejto nemohol zotrvať práve kvôli psychickým problémom, ktorými trpí. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhol, aby súd jeho návrhu vyhovel.

Zástupkyňa odporkyne vzhľadom na zhodné závery vo veci konajúcich posudkových orgánov navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, pretože tieto zhodne konštatovali, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa je aj naďalej 60 %, tzn., že nedošlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo určenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 73 ods. 2 zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 112 ods. 4 zákona výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe objektívnych zistení odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov, a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné

poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov znižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol aj naďalej invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže, ako to vyplýva z ich zhodných záverov, oproti predchádzajúcim posúdeniam nedošlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo určenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na zvýšenie invalidného dôchodku mu nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.