KSKE 5 Sd 29/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 29/2012

KS v Košiciach, dátum 02.07.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 29/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200364 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200364.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Z. G. Ó. G. K. T. O. S. V. , bytom I. Ž., Y. XXX/ X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8 , v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom doručeným odporkyni dňa 17. 02. 2010 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 20. 01. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 10. 01. 2010 pre nesplnenie jednej z podmienok pre priznanie tohto nároku, stanovenej v § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (medicínskej podmienky) .

Pred začatím pojednávania dňa 3. 7. 2012 vzala navrhovateľka svoj návrh na preskúmanie citovaného rozhodnutia odporkyne späť a žiadala konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. Žalobca môže žalobu vziať späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O s. p.) .

Podľa § 250l ods. 2 O. s. p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O. s. p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a O. s. p.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka vzala svoj návrh na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu výslovne pred súdom späť, považoval súd, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm. c) s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O. s .p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O. s. p. ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.