KSKE 5 Sd 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 3/2012

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200033 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200033.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky X. F. T. I. I. A. S. R. B. A. X., trvale bytom S., J. Č.. X, zastúpenej JUDr. Jurajom Mártonom, advokátom, AK so sídlom v Košiciach, P. O. Box č. 18, Pražská č. 4, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 16. 08. 2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 09. 08. 2011 č. XXX XXX XXXX X, ktorým jej táto v zmysle § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 11. 07. 2011 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 11. 07. 2012 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Právny zástupca navrhovateľky svojím písomným podaním zo dňa 30. 01. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa 16. 08. 2011 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.