KSKE 5 Sd 36/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/36/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200567 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200567.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa M. U. L. Š. G. X. , trvale bytom A., O. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, Ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 10. februára 2010 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 10. 02. 2012 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 17. 01. 2012 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky so sídlom v Rožňave zo dňa 17. 01. 2012, nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že viac ako 7 rokov sa lieči na cukrovku, už rok si musí pichať aj inzulín, čo značne ovplyvňuje jeho zaradenie do pracovného procesu. Toto ochorenie nepriaznivo vplýva aj na jeho ďalšie zdravotné postihnutia. Vyše 7 rokov lieči aj na vysoký krvný tlak , pre ktorý musí pravidelne užívať lieky. Požiadal o opätovné prehodnotenie jeho celkového zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 5. 6. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, uvedených v jeho písomnom vyhotovení. S poukazom na ust. § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zdôraznila, že zdravotný stav navrhovateľa bol opakovane hodnotený posudkovým lekárom príslušnej pobočky, pričom ako to vyplýva z jeho posudku zo dňa 03. 04. 2012 u navrhovateľa nedošlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by zakladalo vznik invalidity. Posudkové orgány na základe odborných lekárskych nálezov i vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že zdravotný stav navrhovateľa odôvodňuje 35 % mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, preto nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 28. 02. 2012 nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 17. 01. 2012 a tento žiadal priznať od 01. 01. 2010.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Rožňave zo dňa 17. 01. 2012, menovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa tento posudkový lekár považoval úplavicu cukrovú II. typu s jednou komplikáciou, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IV, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. U menovaného bola zistená aj polyneuropatia na metabolickom podklade, arteriálna hypertenzia, kombinovaná porucha metabolizmu tukov, bolestivý syndróm chrbtice, obezita BMI 37,3 a angiopatia retine sclerotica. Posudkový lekár dospel k záveru, že u menovaného ide o úplavicu cukrovú, krátkodobo na podpornej inzulínovej liečbe - Lantus 16 j. večer, inak na PAD-e s jednou potvrdenou EMG komplikáciou - polyneuropatiou dolných končatín na metabolickom podklade. Očný nález je bez diabetických zmien, ani iné komplikácie diabetu nie sú doložené, preto bol jeho stav zaradený do vyššie uvedenej kapitoly s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %. Pridružené ďalšie postihnutia svojou závažnosťou neodôvodňujú percentuálne navýšenie.

Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa zotrval aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku zo dňa 22. 05. 2012, podanom pre účely súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: úplavica cukrová II. typu s jednou komplikáciou, polyneuropatia na metabolickom podklade, arteriálna hypertenzia, kombinovaná porucha metabolizmu tukov, bolestivý syndróm chrbtice, obezita BMI 37,3 a angiopatia retine sclerotica, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa aj tento posudkový lekár považoval úplavicu cukrovú II. typu s jednou komplikáciou, pričom toto postihnutie začlenil do kapitoly IV, pol. 1, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. Zo záveru posudku vyplýva, že ide o 50-ročného posudzovaného, ktorý je od roku 2004 v evidencii diabetológa, posledný rok je liečený už inzulínom (Lantus - 18 jednotiek) . Bol opakovane odborne kardiologicky a interne vyšetrovaný, bez nálezu závažnejšej srdcovocievnej choroby, 24 hodinové vyšetrenie pomocou Holter monitoringu nedokumentuje u neho žiadne závažnejšie poruchy rytmu srdca. Na ECHO srdca sú normálne rozmery srdcových dutín, popisovaná je hypertrofia stien ľavej komory, podporuje diagnózu vysokého TK II. stupňa ESCH/ESC. Doteraz nie sú diabetické zmeny na tepnách očného pozadia, ani nie je u neho dokumentované poškodenie iných periférnych tepien. Jediným príznakom komplikácie cukrovky je počínajúce poškodenie periférnych nervov dolných končatín - verifikované EMG vyšetrením - poškodenie je na metabolickom podklade. Rozhodujúce ochorenie posudzovaného je cukrovka s jednou komplikáciou, preto zaradenie do príslušnej kapitoly a položky je správne. Posudzovaný predložil traumatologické vyšetrenie, v ktorom odborný lekár dokumentuje stav po zlomenine píšťaly pred 7 rokmi, doteraz je ponechaná osteosyntéza, keďže posudzovaný nesúhlasí s vybratím klinca. Pravá dolná končatina je plne funkčná s miernym obmedzením v pravom kolennom kĺbe, čo nezvyšuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Choroba vysokého TK v II. st. je kompenzovaná liekmi a nemá vplyv na výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzovaného. Posudková lekárka preto považuje lekársky posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočky so sídlom v Rožňave za správny a preto ho ponechala nezmenený.

Navrhovateľ v priebehu súdneho pojednávania dňa 12. 06. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred

jednotlivými posudkovými orgánmi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u neho pretrvávajú doposiaľ. K stanovisku posudkového lekára, ktoré sa týka toho, že odmietol nechať si vybrať osteosyntetický materiál z nohy, uviedol, že tento materiál mu mal byť vybraný z nohy už po roku od operácie, tzn. od času, kedy mu bol osadený do končatiny, avšak tento sa po roku vybrať nedal, a nedal sa vybrať ani po dvoch rokoch. Po troch rokoch bolo uvedené ponechané na jeho úvahu, pričom keďže je diabetikom a rany sa mu ťažko hoja, mal obavy , aby neprišiel o nohu. Preto sa rozhodol, že si ho vybrať nenechá. Navrhovateľ ďalej uviedol, že v roku 2003 bol prepustený zo zamestnania a v roku 2005, kedy začal mať rôzne zdravotné ťažkosti, zmenil všeobecného lekára. V tom čase si zlomil aj dolnú končatinu a po uvedenej zlomenine a po zistení ďalších zdravotných postihnutí, ako boli dokumentované v spisovom materiáli, mu všeobecná lekárka odporučila podať si žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. V domnení, že jeho zdravotný stav sa zlepší, žiadosť nepodal. Jeho zdravotný stav sa však začal rapídne zhoršovať, preto sa rozhodol predmetnú žiadosť si podať. Zároveň poukázal aj na to, že v dôsledku poškodenia pravej dolnej končatiny už nemôže vykonávať prácu, ktorú dovtedy vykonával, aj keď pôvodne odborný lekár, ku ktorému s týmto zdravotným poškodením po predmetnom úraze chodil, mu povedal, že môže aj naďalej pokojne pracovať. Rovnaký názor mal aj posudkový lekár, ktorý v tom čase posudzoval jeho spôsobilosť na výkon práce. Ďalej uviedol, že v tom čase mal ešte v nohe osteosyntetický materiál, takže vôbec nebol spôsobilý na výkon zamestnania. Poukázal tiež na to, že už siedmy mesiac je práceneschopný v dôsledku problémov s chrbticou, ako aj vysokým krvným tlakom. Tak, ako sa aj vyjadril pred posudkovým lekárom, má aj naďalej problémy s chrbticou, tŕpnu mu nohy aj ruky, pričom dostáva kŕče do nôh, v dôsledku čoho máva bolesti a nemôže spať.

Zástupkyňa odporkyne zotrvala na písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom predovšetkým na to, že navrhovateľ nesplnil zákonné podmienky pre priznanie nároku na invalidný dôchodok, keďže miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho nepresiahla 40 %.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z jeho zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery pokiaľ ide o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia i jeho začlenenia do prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaný stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľ v konaní nepredložil také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.