KSKE 5 Sd 44/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/44/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200507 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200507.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky B. Š. U. m o v e , trvale bytom v D., S. Č.. X, zastúpenej F. K., trvale bytom v A., P. O. G. č. XX, t. č. v D., S. č. X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 10. marca 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 10. 03. 2011 č. XXXXXXX XXX odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6, § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) znížila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku od 20. 04. 2011 na sumu 108,60 eur mesačne s tým, že jej zdravotný stav bol posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice, ktorý určil ku dňu 07. 02. 2011 pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navrhovateľke už nie 71 % ale len 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadala o opätovné prehodnotenie jej celkového zdravotného stavu príslušným posudkovým orgánom.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 08. 04. 2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6, § 82 zákona, znížila sumu invalidného dôchodku navrhovateľke od 20. 04. 2011 na sumu 108,60 eur mesačne s tým, že táto podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 07. 02. 2011, tvoriaceho prílohu napadnutého rozhodnutia, je aj naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval chorobu krvi a krvotvorných orgánov, pričom toto postihnutie je začlenené

v kapitole II, položke 4 b/ prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. U menovanej bola zistená aj sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená chorobou. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 28-ročnú posudzovanú, ktorá je od roku 2006 liečená a sledovaná pre klasický Hodgkinov lymfóm. Pri poslednej kontrole na Klinike hematológie a onkohematológie UNLP boli laboratórne nálezy vrátane hodnôt onkomarkerov v norme. Pretrváva remisia ochorenia. Z hematologického hľadiska je bez liečby. Na základe doterajšieho priebehu ochorenia a objektívneho klinického nálezu podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 45 % spodnej hranici určeného rozpätia.

K zhodnému záveru, pokiaľ ide o percentuálne určenie miery poklesu schopnosti navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť, dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 24. 05. 2011 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: nešpecifikovaná Hodgkinova choroba, sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená chorobou, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár vzhľadom na jej aktuálny zdravotný stav stanovil choroby krvi a krvotvorných orgánov, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole II, položke 4 b/ prílohy č. 4 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %. V závere konštatoval, že posudzovaná je od roku 2006 v liečbe pre klasický Hodgkinov lymfóm, od roku 2008 u nej pretrváva kompletná remisia ochorenia, z onkohematologického hľadiska bez liečby. Zdravotný stav menovanej oproti roku 2006, kedy bola uznaná invalidnou so 71 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je zlepšený, pretrváva remisia ochorenia. Takémuto zdravotnému stavu zodpovedá 45 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. dolná hranica percentuálneho rozpätia (stav je na rozhraní ľahkých až stredne ťažkých prejavov postihnutia klinicky v remisii s laboratórne stacionárne priaznivým nálezom) .

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj v dopĺňacom posudku, vyhotovenom dňa 29. 11. 2011 na podnet súdu. Z jeho záveru vyplýva, že u posudzovanej neboli zistené žiadne nové skutočnosti, ktoré by podmieňovali zmenu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkový lekár uviedol, že zdravotný stav menovanej bol posúdený dňa 24. 05. 2011 posudkovým lekárom SPÚ na základe zdravotnej dokumentácie, z ktorej vyplýva, že menovaná v roku 2006 bola preliečená na onkologickej klinike pre vtedy zistené onkologické ochorenie - malígny lymfóm s načatou chemoterapiou. Na základe vtedy dokumentovaných odborných lekárskych nálezov bola uznaná invalidnou so 71 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V roku 2007 kontrolné onkologické vyšetrenie dokumentuje negatívny nález z PET vyšetrením v máji 2008, ktorý dokumentuje aktuálne pretrvávajúcu kompletnú remisiu ochorenia. Posledné vyšetrenie v tom období menovaná absolvovala dňa 08. 10. 2008. Ďalšie vyšetrenie z kliniky hematológie a onkohematológie menovaná absolvovala po dvoch rokoch dňa 05. 10. 2010 s popisovaným nálezom a hlavne so záverom, že aktuálne pretrváva kompletná remisia ochorenia, z hematologického hľadiska je bez liečby, kontrola plánovaná cca o 1 rok. Posledné odborné onkohematologické vyšetrenie na základe ktorého bol zhodnotený zdravotný stav posudzovanej a stanovená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bolo vykonané dňa 24. 03. 2011 so záverom, že u menovanej naďalej pretrváva kompletná remisia ochorenia pri aktuálnej gravidite v 16. týždni, z hematologického hľadiska je bez liečby, je potrebný len manažment tehotenstva podľa gynekológa pri doporučenej rizikovej gravidite, s kontrolou podľa potreby na klinike hematológie a onkohematológie. Takémuto zdravotnému stavu zodpovedá maximálne 45 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. dolná hranica príslušného zatriedenia podľa kapitoly II, pol. 4b) (Hodgkinov lymfóm v remisii s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom) s tým, že zdravotný stav menovanej bude opätovne prehodnotený na základe novo doložených odborných lekárskych nálezov po pôrode.

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne súd zistil, že zdravotný stav navrhovateľky bol posudzovaný na základe kontrolnej lekárskej prehliadky určenej na september 2010, ako to vyplýva z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia SP pobočka Košice zo dňa 10. 09. 2007.

Navrhovateľka sa stala invalidnou odo dňa 20. 5. 2006 na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia SP pobočka Košice zo dňa 29. 5. 2006 s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 71 % pre rozhodujúce zdravotné postihnutie - choroby krvi a krvotvorných orgánov, zaradené v kapitole II, pol. 4 písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, pričom v uvedenom období sa práve podrobovala onkologickej liečbe. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke dňa 10. 09. 2007 nedošlo k zmene pri hodnotení jej zdravotného stavu, pretože v uvedenom období kontrolné onkologické vyšetrenie potvrdilo suspektnú recidívu ochorenia, keďže kontrolné CT vyšetrenie a onkomarkery boli pozitívne.

Navrhovateľka v priebehu konania zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí doposiaľ. Uviedla, že pokiaľ ide o jej základné ochorenie, ktoré je onkologického charakteru, toto vzniklo z vyčerpania organizmu. Zo začiatku bol u nej zistený absces na pľúcach, v dôsledku čoho sa musela podrobiť operácii. V súčasnosti jej funguje iba polovica pľúc, v dôsledku čoho jej každá zvýšená fyzická námaha spôsobuje značné ťažkosti. Ďalej uviedla, že na základe dosiahnutého vzdelania by mala pracovať ako učiteľka v materskej škôlke, no s prihliadnutím na jej ochorenie jej toto povolanie nebolo zo strany odborných lekárov odporučené vykonávať, pretože jej hrozí riziko infekcie. V súvislosti s týmto ochorením aj v súčasnosti máva priebežne horúčky, alebo pociťuje nočné potenie, taktiež máva bolesti pri každej zmene počasia, keďže sa podrobila niekoľkým operačným zákrokom a ide o pooperačné bolesti. Poukázala na to, že z takto zníženého invalidného dôchodku nie je schopná uhradiť ani základné životné potreby. Nesúhlasila so závermi posudkových lekárov, ohľadne jej ochorenia krvi, pretože od mája 2008 neabsolvovala žiadne vyšetrenie PET ani CT a v súčasnej dobe, pokiaľ ide o kontrolnú lekársku prehliadku, nemohla tieto vyšetrenia absolvovať, lebo je tehotná. Keďže jej tehotenstvo je rizikové v dôsledku aj jej základného ochorenia, pravidelne takmer každý mesiac musí absolvovať rôzne vyšetrenia, čo stojí nemálo finančných prostriedkov. Navrhovateľka nakoniec uviedla, že má záujem pracovať a socializovať sa, avšak s týmto má značný problém, pretože zamestnávatelia nie sú ochotní človeka s takýmto ochorením prijať.

Zástupkyňa navrhovateľky doplnila jej vyjadrenie v tom smere, že k vzniku ochorenia navrhovateľky nepredchádzalo iba vyčerpanie organizmu, ale môže to byť aj dôsledok úrazu, ktorý utrpela v roku 1999, keď ju zrazilo auto. Po tomto úraze bola dlhodobo v liečbe, avšak táto nebola až taká účinná, ako sa to od nej očakávalo. Predložila súdu fotokópiu prepúšťacej správy z tretej hospitalizácie na oddelení Kliniky onkológie II. - VOU v Košiciach od 20. 03. 2006 do 23. 03. 2006 a v súvislosti s tým zdôraznila, že v čase tejto hospitalizácie bolo základné ochorenie navrhovateľky - Hodgkinov lymfóm v 1. štádiu ochorenia, pričom v roku 2010 pri hospitalizácii na Klinike hematológie a onkohematológie FNsP L. Pasteura v Košiciach bolo konštatované, že toto ochorenie už je v 2. B štádiu a tento stav pretrváva. Ani doposiaľ nebolo potvrdené, žeby bol nádor odstránený, ba práve naopak, nádor je tam, bol len umŕtvený. Tieto skutočnosti posudkovými orgánmi zohľadnené neboli a tieto k nim nezaujali ani svoje stanovisko. Druhá chemoterapeutická liečba nebola ukončená vzhľadom na to, že navrhovateľka mala preťažený organizmus a potrebovala dlhší čas na jeho regeneráciu. Z tohto dôvodu jej nemohli byť podávané ani ďalšie lieky a liečila sa iba na základe alternatívnych liekov na základe odporúčania odborných lekárov. Poukázala na to, že v dôsledku druhej chemoterapeutickej liečby mala poškodený celý cievny systém a s tým má doposiaľ ťažkosti najmä pri odberoch krvi. Na pojednávaní dňa 10. 01. 2012 uviedla, že navrhovateľka mala veľmi ťažký pôrod, dieťatko po pôrode malo zdravotný problém, ktorý musel byť riešený operačne v Bratislave na Kramároch, ktorá skutočnosť negatívne ovplyvnila najmä jej psychiku. Z uvedeného dôvodu sa navrhovateľka krátko po pôrode odmietla podrobiť aj odborným lekárskym kontrolným vyšetreniam v súvislosti so svojím rozhodujúcim zdravotným postihnutím. V súčasnosti však okolnosti nasvedčujú tomu, že bude nútená takéto vyšetrenie absolvovať. Termín žiadneho z nich však doposiaľ určený nemá.

Zástupca odporkyne zotrval na svojom pôvodnom stanovisku, alternatívne, v prípade predloženia nových lekárskych správ z ďalších vyšetrení, ktorým sa má navrhovateľka podrobiť, navrhol pojednávanie odročiť za účelom vypracovania dopĺňacieho posudku.

Podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 112 ods. 4 zákona výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

Podľa § 112 ods. 6 zákona dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Podľa § 82 ods. 1 zákona dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva, ak tento zákon neustanovuje inak.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli v rámci kontrolnej lekárskej prehliadky dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľky vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Z vykonaných dôkazov, ako boli vyššie špecifikované vyplýva, že od posledného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky pri kontrolnej lekárskej prehliadke dňa 10. 9. 2007 sa jej zdravotný stav zlepšil. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov znižujú od 07. 02. 2011 jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná s mierou poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 %.

Súd pri posudzovaní zákonnosti napadnutého rozhodnutia vychádzal zo skutkového stavu, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia v súlade s § 250i ods. 1 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. s tým, že pokiaľ by sa navrhovateľka v budúcnosti podrobila ďalším odborným lekárskym vyšetreniam, ktoré by dokumentovali zhoršenie jej zdravotného stavu, má právo požiadať o jeho prehodnotenie a zvýšenie invalidného dôchodku v dôsledku jeho zhoršenia.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti, na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.