KSKE 5 Sd 45/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 45/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/45/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200727 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mgr. Andrea Jurková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200727.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky T. T. Ó. T. H. V. C. E. S., trvale bytom I. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 20. 05. 2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 23. 04. 2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým jej bol podľa ust. § 70 ods. 2 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 14. 02. 2012 priznaný invalidný dôchodok v sume 209,50 eur mesačne.

Tunajší súd z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 19. 07. 2012 zistil, že táto vydala dňa 13. 07. 2012 podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodnutie, ktorým zrušila napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 23. 04. 2012 o priznaní invalidného dôchodku, čím vyhovela v celom rozsahu opravnému prostriedku navrhovateľky. Táto zároveň vydala rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X dňa 11. 07. 2012 podľa § 70 ods. 2 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým navrhovateľke od 14. 02. 2012 priznala invalidný dôchodok v sume 299,30 eur mesačne, čím odporkyňa vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľky zo dňa 20. 05. 2012 v plnom rozsahu tak, ako to vyplýva aj z pripojeného cit. rozhodnutia. Proti uvedenému rozhodnutiu navrhovateľka opravný prostriedok v zákonnej lehote nepodala.

Podľa § 250o O. s. p. ak správny orgán, ktorého súd rozhodnutie preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.