KSKE 5 Sd 48/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200754 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200754.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky X.. J. D. O. W. O. R. V. C. E. S. , trvale bytom v J., D. Č.. X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o zvýšenie starobného dôchodku takto

r o z h o d o l :

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17. mája 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 17. 05. 2012 č. XXX XXX XXXX zvýšila odporkyňa navrhovateľke podľa § 261 ods. 3 písm. b) , § 293k, § 66 ods. 3, § 293l ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2012 starobný dôchodok na sumu 162,20 eur mesačne, pričom starobný dôchodok bol priznaný podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne. Namietala nesprávnu aplikáciu paragrafov zákona a nesprávne uvedené vymeriavacie základy v jednotlivých rokoch, hlavne v roku 2011, do ktorého jej nebolo započítané odstupné a odmeny pri ukončení pracovného pomeru.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 13. 06. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť z nasledujúcich dôvodov. Navrhovateľka žiadosťou zo dňa 27. 02. 2012 žiadala o zvýšenie starobného dôchodku po vzniku nároku na dôchodok za obdobie od 02. 01. 2004 do 31. 12. 2011. Starobný dôchodok navrhovateľky bol zvýšený za obdobie od 02. 01. 2004 do 31. 12. 2011 v súlade s ustanoveniami § 261 ods. 3 písm. b, § 293k, § 293l ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podrobný výpočet zvýšenia starobného dôchodku navrhovateľky je uvedený v napadnutom rozhodnutí. Zvýšenie starobného dôchodku bolo vypočítané na základe vymeriavacích základov, ktoré sú uvedené v evidenčnom liste dôchodkového poistenia, vyplneným zamestnávateľom navrhovateľky, Správou finančnej kontroly, Košice. Na základe jej žiadosti tento zamestnávateľ navrhovateľky listom zo dňa 31. 05. 2012 potvrdil, že vymeriavací základ navrhovateľky na dôchodkové poistenie za rok 2011 bol vo výške 12.792,25 eur, tak ako to je uvedené v evidenčnom liste dôchodkového poistenia a súčasne potvrdil, že uvedený vymeriavací základ zohľadňuje odchodné vo výške 2.088,-- eur aj odmenu pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na dôchodok vo výške 3.132,-- eur,

ktoré boli vyplatené spolu s platom za mesiac december 2011 pri zohľadnení platnej výšky maximálneho vymeriavacieho základu.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľka žiadosťou zo dňa 27. 02. 2012 požiadala Sociálnu poisťovňu, ústredie Bratislava o zvýšenie starobného dôchodku po vzniku nároku na dôchodok za obdobie od 02. 01. 2004 do 31. 12. 2011.

Z evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia navrhovateľky, vystaveného jej zamestnávateľom Správou finančnej kontroly Košice dňa 10. 5. 2012 je zrejmé, že navrhovateľka bola zamestnaná u tohto zamestnávateľa od 15. 06. 1998 do 31. 12. 2011. Tento evidenčný list bol vystavený za obdobie od 01.01. 2004 do 31. 12. 2011, pričom za rok 2011 mala osobný vymeriavací základ na dôchodkové poistenie vo výške 12.792,25 eur.

Z potvrdenia vymeriavacieho základu Správy finančnej kontroly Košice zo dňa 31. 05. 2012 vyplýva, že navrhovateľka mala za rok 2011 vymeriavací základ na dôchodkové poistenie vo výške 12.792,25 eur, tak ako to je uvedené v evidenčnom liste dôchodkového poistenia. Uvedený vymeriavací základ zohľadňuje odchodné vo výške 2.088,-- eur aj odmenu pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na dôchodok vo výške 3.132,-- eur, ktoré boli vyplatené spolu s platom za mesiac december 2011 pri zohľadnení platnej výšky maximálneho vymeriavacieho základu.

Navrhovateľka sa na pojednávanie, na ktoré bola riadne a včas predvolaná nedostavila, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne neospravedlnila a ani nepožiadala z vážneho dôvodu o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v jeho odôvodnení, ako aj v písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené.

Podľa § 261 ods. 3 písm. b/ č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistencovi, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, zvyšuje sa starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 do 31. júla 2006, ak tento zákon neustanovuje inak, počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti za každých 90 dní dôchodkového poistenia o 0,75 % priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa vymeral starobný dôchodok.

Podľa § 293l ods. 1 zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9.

Podľa § 66 ods. 3 zákona ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Podľa § 66 ods. 8 zákona všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Podľa § 11 ods. 1 citovaného zákona všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za príslušný kalendárny rok.

Všeobecný vymeriavací základ za roky 2009, 2010 a 2011 bol v zmysle citovaných ustanovení zákona 8.934,-- eur.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 01. 01. 2012 je podľa opatrenia MPSVaR SR č. 526/2011 Z. z. 9,8182 eur.

Podľa § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012 dôchodkové dávky v roku 2012 sa zvyšujú o 3,3 %.

Súd preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľky napadnuté rozhodnutie odporkyne, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že odporkyňa pri posudzovaní nároku navrhovateľky na zvýšenie starobného dôchodku dostatočne zistila skutkový stav veci a z neho vyvodila správny právny záver. Skutkové okolnosti, týkajúce sa splnenia podmienok pre zvýšenie starobného dôchodku navrhovateľky boli odporkyňou dôkladne vyhodnotené a na ich základe suma starobného dôchodku navrhovateľky odo dňa 01. 01. 2012 bola určená správne vo výške 162,20 eur mesačne. Súd zhodne s právnym názorom odporkyne konštatuje, že vymeriavací základ navrhovateľky za rok 2011 bol určený po zohľadnení odchodného vo výške 2.088,-- eur aj odmeny pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na dôchodok vo výške 3.132,-- eur, ktoré boli vyplatené spolu s platom za mesiac december 2011 pri zohľadnení platnej výšky maximálneho všeobecného vymeriavacieho základu (8.934,-- eur) tak, ako to vyplýva aj z cit. potvrdenia jej zamestnávateľa. Z uvedeného dôvodu považoval súd námietku navrhovateľky týkajúcu sa nesprávneho určenia vymeriavacieho základu za rok 2011 za irelevantnú rovnako ako aj námietku, týkajúcu sa nesprávnej aplikácie príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení, ktoré v návrhu ani konkretizované neboli.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p., napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože v konaní úspešná nebola a odporkyni ich náhrada podľa zákona neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje

za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.