KSKE 5 Sd 5/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200075 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200075.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa J. F. K. N. Ň. Á. X. G., trvale bytom R. Č. Č.. XXX, R. Y., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 13. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 13. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok, pretože nespĺňa podmienky uvedené v § 65 a § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení získal 5843 dní, t. j. 16 rokov a 3 dni. Pretože v zamestnaní v I. pracovnej kategórii neodpracoval 20 rokov, nevznikol mu k 19. 10. 2011 nárok na starobný dôchodok. Tento mu podľa platných právnych predpisov vznikne až dovŕšením 62 rokov veku, t. j. 19. 10. 2014.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že podľa jeho názoru spĺňa všetky zákonné podmienky pre priznanie starobného dôchodku podľa zákona č. 100/2003 Z. z., v zmysle ktorého v jeho prípade nie je potrebné mať odpracovaných 20 rokov v I. pracovnej kategórii. Dovŕšil vek 59 rokov, bol zamestnaný viac ako 25 rokov (36 rokov a 226 dní) a do konca roka 1999 odpracoval v I. pracovnej kategórii viac ako 15 rokov (16 rokov a 3 dni) , o čom predložil písomné potvrdenie od zamestnávateľa Chemko Strážske. Poukázal na to, že podľa uvedeného potvrdenia je nepopierateľné, že počas zamestnania v podniku Chemko Strážske bol ako prevádzkový údržbár vystavený rovnakému riziku, aké mali zamestnanci č. kategórie 01 68 01-06/I a preto spĺňa podmienky ust. § 14 ods. 2 písm. f) cit. zákona. Konštatoval, že vyhovuje aj podmienkam pre nárok na zaradenie zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie so započítaním do 31. 12. 2023 podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 19. 01. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietke navrhovateľa, týkajúcej sa splnenia podmienok pre priznanie starobného dôchodku vo veku 59 rokov nie je možné vyhovieť. S poukazom na ustanovenia § 65 ods. 1 a 2, § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z., § 21, § 174 ods. 1 písm. d/ zákona č. 100/1984 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konštatovala, že podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 cit. zákona o

sociálnom zabezpečení u občana, ktorý vykonával pred 01. 01. 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. 12. 1999. Zamestnanie v I. pracovnej kategórii u navrhovateľa netrvalo ku dňu 31. 12. 1999 a z uvedeného dôvodu nebolo možné aplikovať § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie starobného dôchodku žiadosťou zo dňa 15. 11. 2011 a tento žiadal priznať od 19. 10. 2011. Nárok na starobný dôchodok si uplatnil podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. Ku dňu uplatnenia nároku, t.j. ku dňu 19. 10. 2011 dosiahol vek 59 rokov.

Z evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia vyplýva, že tento bol celkovo dôchodkovo poistený 13.366 dní, t. j. 36,6192 rokov, z toho v I. pracovnej kategórii odpracoval 5.843 dní, t.j. 16 rokov 3 dni.

Z potvrdenia zamestnávateľa Chemko, a. s., Strážske zo dňa 29. 12. 2011, obsiahnutého v administratívnom spise vyplýva, že navrhovateľ v uvedenej spoločnosti pracoval v dobe od 01. 01. 1983 do 31. 12. 2000. Na pracovisku benzénovej chémie (chemický karcinogén) pracoval ako prevádzkový elektrikár v I. pracovnej kategórii č. 18 08 01/I v období od 01. 09. 1983 do 31. 12. 1994 a v I. pracovnej kategórii č. 18 13 01/I v období od 01. 01. 1995 do 30. 8. 1999. Z citovaného potvrdenia tiež vyplýva, že ako prevádzkový elektrikár vykonával svoju pracovnú činnosť na pracoviskách, kde viac ako polovica pracujúcich vykonáva práce, v ktorých je zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie a bol vystavený rovnakému riziku.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 21. 02. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Zdôraznil, že tak, ako to vyplýva z vykonaných dôkazov, od 01. 09. 1983 do 30. 08. 1999 nepretržite pracoval v Chemku Strážske v pracovnom zaradení, ktorému prislúchala I. pracovná kategória. V tomto pracovnom zaradení s ním pracovalo viacero zamestnancov, ktorí sú už dlhšie poberateľmi starobných dôchodkov a preto sa domnieva, že podmienky na priznanie nároku na starobný dôchodok spĺňa.

Zástupca odporkyne z dôvodov obsiahnutých v jej písomnom vyjadrení zo dňa 19. 01. 2012 navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Vzdal sa práva na náhradu trov konania.

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Podľa § 65 ods. 2 cit. zákona dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 274 ods. 1 cit. zákona nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. 12. 2023.

Podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

a) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach,

b) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) , ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodov uvedených v § 12 ods. 3 písm. d) a e) ,

c) 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) ,

d) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. i) až l) , alebo

e) 60 rokov.

Podľa § 174 ods. 1 naposledy cit. zákona občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek

a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) , prípadne 9,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 19 rokov v službe I. kategórie funkcií,

b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 13 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) , prípadne 9 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 18 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,

c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 12 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) prípadne 8 rokov, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 16 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo

d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 11 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a) , prípadne 7,5 roka, ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, alebo 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až l) alebo 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie funkcií.

Podľa § 174 ods. 2 zákona podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní, vyhodnotiac jednotlivé dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že odporkyňa pri vydaní napadnutého rozhodnutia postupovala v súlade s platnou právnou úpravou. V správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a na jeho základe bol vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje.

V konaní bolo nepochybne preukázané, že navrhovateľ odpracoval v I. pracovnej kategórii 16 rokov a tri dni. Vychádzajúc z uvedeného by mu nárok na starobný dôchodok dosiahnutím 59 rokov veku v zmysle § 174 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. vznikol za predpokladu, že ku dňu 31. 12. 1999 by trvalo jeho zamestnanie I. pracovnej kategórie, ako to stanovuje ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia. Z vykonaných dôkazov, najmä z citovaného potvrdenia jeho zamestnávateľa Chemko, a. s., Strážske však jednoznačne vyplýva, že i keď navrhovateľ u tohto zamestnávateľa pracoval do 31. 12. 2000, v I. pracovnej kategórii pracoval iba do 30. 08. 1999 a od uvedeného dátumu do skončenia pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa vykonával zamestnanie v II. a III. pracovnej kategórii, ako to vyplýva aj z jeho evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, t.j. ku dňu 31. 12. 1999 jeho zamestnanie v I. pracovnej kategórii netrvalo. Preto mu nebolo možné starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1, 2 zákona o sociálnom zabezpečení s použitím § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení odo dňa 19. 10 2011 priznať.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.