KSKE 5 Sd 61/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200991 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200991.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľa H. H. Z. T. X. C. K. Č. Í. F. C. , trvale bytom v F., N.. Č. Č.. XXXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 25. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 25. 04. 2012 č. XXX XXX XXXX zamietla odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení /ďalej iba zákon / v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že tento nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 72 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity, t. j. k 13. 11. 2011, získal spolu 2 dni dôchodkového poistenia, čím nesplnil zákonnú podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Uviedol, že v období pred vznikom invalidity nemohol pracovať z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu s tým, že jeho zdravotné ťažkosti u neho pretrvávajú už z obdobia pred maturitou.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 04. 09. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť s poukazom na závery vo veci konajúcich posudkových orgánov, ktoré vo svojich posudkoch zo dňa 03. 04. 2012, 04. 07. 2012 a zo dňa 16. 08. 2012 zhodne určili dátum vzniku jeho invalidity na deň 13. 11. 2011 so 75 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. S poukazom na § 70 ods. 1 konštatovala, že navrhovateľ splnil medicínsku podmienku nároku na invalidný dôchodok podľa § 71 ods. 1 zákona, avšak nesplnil podmienku dosiahnutia potrebnej doby dôchodkového poistenia, ktorá podľa ustanovenia § 72 ods. 1 písm. b) zákona, v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na jeho vek nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej 1 rok vychádzajúc z obdobia pred vznikom invalidity. Doba poistenia navrhovateľa bola zhodnotená na základe spisového a evidenčného materiálu, nachádzajúceho sa v evidencii Sociálnej poisťovne, ústredie. Z obsahu evidenčného a spisového materiálu nepochybne vyplýva, že navrhovateľ v období pred vznikom invalidity, t. j. pred 13. 11. 2011,

získal celkovo 2 dní, t. j. 0 rokov a 2 dni dôchodkového poistenia. Preto bola jeho žiadosť o invalidný dôchodok napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 25. 04. 2012 správne zamietnutá.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Súd zistil, že navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 03. 04. 2012 a tento žiadal priznať od 29. 12. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 03. 04. 2012 menovaný je invalidný podľa § 71 ods.1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená v rozsahu 75 % vychádzajúc z rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ktorým sú duševné choroby a poruchy správania, pričom toto postihnutie je začlenené do kapitoly V, pol. 2, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 24- ročného posudzovaného so stredoškolským vzdelaním, t. č. nezamestnaného, ktorý je od roku 2009 vedený na psychiatrickej ambulancii, spočiatku ako akútna psychotická porucha provokovaná užitím psychoaktívnych látok. V novembri 2011 bol prijatý na hospitalizáciu na psychiatrické oddelenie v Rimavskej Sobote ako akútny stav po tom čo chcel vyskočiť za jazdy z auta, odvtedy je vedený ako paranoidná schizofrénia. Počas hospitalizácie po intenzívnej kombinovanej liečbe antipsychotík a série elektrokonvulzívnej terapie došlo čiastočne k ústupu porúch vnímania a paranoidity, avšak napriek liečbe pretrvávajú u neho paranoidné percepcie aj sluchové halucinácie. Uznaný bol invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 75 % od 13. 11. 2011 - dátumom prijatia na hospitalizáciu.

K zhodnému záveru, pokiaľ ide o existenciu a dátum vzniku invalidity u navrhovateľa dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 16. 08. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľa charakterizoval diagnostickým záverom: paranoidná schizofrénia, ku ktorému dospel na základe výsledkov odborných lekárskych vyšetrení, ktorým sa podrobil i vlastného vyšetrenia posudkovým lekárom. Ako rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa určil duševné choroby a poruchy správania, pričom toto postihnutie je zaradené do kapitoly V, pol. 2, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 75 %. V závere posudkový lekár konštatoval, že posudzovaný v máji 2009 (ako 21-ročný) bol prvýkrát hospitalizovaný na psychiatrickej klinike ako akútna psychotická porucha provokovaná užitím psychoaktívnych látok (marihuany) . V ambulantnej liečbe pre útlm a spavosť nepokračoval. V 01/2010 bol jeho psychický stav opäť zhoršený, relaps psychotickej symptomatológie bol vyprovokovaný nadužitím alkoholu, po nasadení liečby stav zlepšený. V 04/2011 došlo k obnoveniu manifestnej symptomatológie - relaps pri dodržiavaní abstinencie. Po zmene liečby došlo k ústupu psychotických príznakov. V 11/2011 po vynechaní liekov bol prijatý na psychiatrické oddelenie ako akútny psychotický stav, pri prepustení stav uzavretý ako paranoidná schizofrénia. Podľa akútneho psychiatrického vyšetrenia aj napriek mohutnej neuroleptickej liečbe, ktorú pacient t. č. dodržiava, pretrváva u neho reziduálna procesuálna mínus symptomatika, jeho myslenie je autistické. V dôsledku schizofrénneho ochorenia došlo aj k trvalým osobnostným zmenám, narušilo sa jeho psychosociálne fungovanie. Uznaný je invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 75 % od dátumu hospitalizácie na psychiatrickom oddelení od 13. 11. 2011, kedy bola dokumentovaná ťažká forma duševnej choroby.

Ku dňu vzniku invalidity navrhovateľ získal 2 dni obdobia dôchodkového poistenia v roku 2010.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 25. 09. 2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku v celom rozsahu. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísal svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí. Uviedol, že zdravotné problémy, pre ktoré bol invalidizovaný, sa začali u neho prejavovať už pred

maturitou a preto sa domnieval, že je možné dátum vzniku invalidity určiť v tomto období. V dôsledku svojho nepriaznivého zdravotného stavu nebol a nie je schopný nikde sa zamestnať. Potvrdil, že údaje obsiahnuté v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu napadnutého rozhodnutia, zodpovedajú skutočnosti.

Zástupkyňa odporkyne navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s poukazom na závery obsiahnuté v jej písomnom vyjadrení z dôvodu, že navrhovateľ splnil podmienku medicínsku, tzn. je invalidný so 75 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ale nesplnil podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, čo bolo v priebehu konania potvrdené.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 cit. zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 1 písm. b/ cit. zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok.

Podľa § 72 ods. 2 zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom i súdnom konaní, vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti dospel súd k záveru, že i keď navrhovateľ splnil jednu z podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok, a síce stal sa invalidným odo dňa 13. 11 2011, nesplnil podmienku druhú, pretože pred vznikom invalidity nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (1 rok) na nárok na tento dôchodok podľa §72 ods. 1 písm. b) cit. zákona. Navrhovateľ v konaní nepreukázal, žeby spĺňal podmienky pre priznanie invalidity od skoršieho dátumu, ako bola určená posudkovými lekármi a neuviedol ani žiadne okolnosti, ktoré by ich závery týkajúce sa určenia dátumu vzniku invalidity spochybňovali. Posudkové orgány vzali do úvahy všetky odborné lekárske nálezy, nachádzajúce sa v zdravotnej dokumentácii navrhovateľa v časovom slede a hodnotili aj vývoj rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Z ich záverov jednoznačne vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa odôvodňuje priznanie invalidity až odo dňa 13. 11. 2011, kedy bola pri jeho hospitalizácii dokumentovaná ťažká forma duševnej poruchy. Odporkyňa pri posudzovaní nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok zohľadnila všetku preukázanú dobu dôchodkového poistenia, čo navrhovateľom namietané ani nebolo. Preto mu nárok na invalidný dôchodok podľa citovanej právnej úpravy nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p., napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľovi nepriznal, pretože v konaní úspešný nebol a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.