KSKE 5 Sd 78/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sd 78/2011

KS v Košiciach, dátum 09.05.2012, sp.zn. KSKE 5 Sd 78/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/78/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200983 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200983.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa J. P. K. S. H. É. P. S. , trvale bytom L. K., Č.. Č.. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 28. 09. 2011, sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 20. 09. 2011 č. XXX XXX XXXX X, ktorým táto podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla jeho žiadosť o priznanie invalidného dôchodku z 24. 08. 2011, keďže miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ svojím písomným podaním zo dňa 30. 04. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom opravnom prostriedku zo dňa zo dňa 28. 09. 2011 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť, pretože v priebehu konania o opravnom prostriedku došlo zo strany odporkyne k zmene v posúdení jeho zdravotného stavu posudkom zo dňa 17. 04. 2012, ktorým mu bola priznaná invalidita od 17. 04. 2012 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 %, s čím súhlasí.

V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. a použitím § 250l ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť. V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) s použitím § 246c, a § 250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.