KSKE 5 Sd 8/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200107 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200107.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky E. F. K. C. G. Á. T. Q. D. X. W. L. , trvale bytom v M., V. O. Č.. XX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 11. 10. 2011 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 26. 09. 2011 s tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 26. 09. 2011 menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej predstavuje 35 %.

Navrhovateľka včas podaným opravným prostriedkom žiadala o opätovné prehodnotenie jej zdravotného stavu.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 15. 2. 2012 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože tento nespĺňa podmienku, stanovenú v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ako to vyplýva z posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 26. 09. 2011 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 24. 2. 2012, vypracovaného na účely odvolacieho konania. Z oboch týchto posudkov vyplýva, že miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva, že nie je invalidná podľa citovaného zákonného ustanovenia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 14. 11. 2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou spísanou dňa 26. 09. 2011 a tento žiadala priznať od 01. 08. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Košiciach zo dňa 26. 09. 2011, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky posudkový lekár považoval choroby obehovej sústavy - choroby ciev - postihnutie žilového systému s chronickými recidivujúcimi vredmi - jednostranné, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IX, odd. B, pod pol. 5.1, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. U menovanej bola zistená chronická žilová insuficiencia a chronická bronchitída. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 43-ročnú posudzovanú, ktorá od augusta 2011 bola dlhodobo práceneschopná. Dlhodobo je liečená angiológom a dermatológom pre kŕčové žily na oboch dolných končatinách s rozvojom chronického vredu predkolenia vľavo, ťažko sa hojacim. Angiologické vyšetrenie dokumentuje chronickú venóznu insuficienciu vľavo. Posúdená podľa prílohy č. 4 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %, horná hranica bola stanovená vzhľadom na pretrvávajúci ulkus, lokálny nález je aktuálne zlepšený. Je liečená tiež na pľúcnej ambulancii pre chronickú bronchitídu pri nikotinizme s akútnym sezónnym zhoršením, ochorenie nie je posudkovo významné.

K zhodnému záveru, pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky, dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Košiciach vo svojom posudku podanom dňa 24. 01. 2012 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: chronická žilová insuficiencia a chronická bronchitída, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľa na základe ním absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval choroby obehovej sústavy, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole IX, odd. B, pod pol. 5.1, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. V závere posudku konštatoval, že posudzovaná je dlhodobo liečená pre kŕčové žily na dolných končatinách s postupným zhoršením stavu. Od 08/2010 je uznaná dlhodobo práceneschopnou pre ťažko sa hojaci vred na predkolení, je v liečbe kožnej ambulancie, cievnej ambulancie a hematológa. Podľa cievneho vyšetrenia ide o jednostranné postihnutie žilového systému s chronickým vredom na ľavom predkolení. Uvedený zdravotný stav bol zaradený do kapitoly IX, odd. B, pol. 5.1, písm. a) prílohy č. 4 cit. zákona a nespĺňa posudkové kritériá na vznik invalidity.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 21. 02. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktorými trpí a ktoré u nej pretrvávajú aj doposiaľ. Poukázala na to, že nohu, ktorú má postihnutú, ešte nemá zahojenú a preto sa domnieva, že spĺňa podmienky na priznanie invalidity.

Zástupca odporkyne v dôsledku zhodnosti posudzovania zdravotného stavu navrhovateľky posudkovým lekárom pobočky aj ústredia v súlade s písomným vyjadrením navrhol napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľky, vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.