KSKE 5 Sd 80/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sd/80/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201059 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201059.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky L. D. trvale bytom v I., H. č. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. septembra 2011 č. XXX XXX XXXX 0.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 14. 09. XXXX č. XXX XXX XXXX X zamietla odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 24. 08. 2011 s tým, že menovaná podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 24. 08. 2011, nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 cit. zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u nej určená v rozsahu 35 %.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Vyslovila svoj nesúhlas s týmto rozhodnutím, ktorý však bližšie neodôvodnila.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 15. 12. 2011 navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť zo skutkových aj právnych dôvodov, obsiahnutých v jeho odôvodnení. Konštatovala, že námietkam navrhovateľky nie je možné vyhovieť, pretože táto nespĺňa podmienku, stanovenú v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ako to vyplýva z posudkov posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 24. 08. 2011, 08. 11. 2011 i posudku druhostupňového posudkového orgánu zo dňa 29. 11. 2011, vypracovaného na účely odvolacieho konania. Z týchto posudkov je zrejmé, že miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, z čoho vyplýva že jej zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, t. j. že nie je invalidná podľa citovaného zákonného ustanovenia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 10. 10. 2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 24. 08. 2011.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka požiadala o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 24. 08. 2011 a tento žiadala priznať od 01. 06. 2011.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky v Spišskej Novej Vsi zo dňa 24. 08. 2011, menovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky tento posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. E, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 %. U menovanej bola zistená mononeuropatia horných končatín, artériová hypertenzia, chronická bronchitída a porucha metabolizmu tukov. Posudkový lekár dospel k záveru, že ide o 49-ročnú posudzovanú, ktorá je dlhodobo liečená neurológom pre bolesti rúk a chrbtice. EMG vyšetrením bol v minulosti potvrdený obojstranný syndróm karpálneho kanála, vpravo bol vykonaný aj operačný zákrok. V poslednom období je posudzovaná liečená najmä pre bolesti krčnej a driekovej chrbtice. CT vyšetrením driekovej chrbtice nebolo zistené poškodenie medzistavcových platničiek, RTG vyšetrením krčnej chrbtice bola zistená osteochondróza C5/C6. Pre bolesti na hrudníku bolo vykonané ergometrické vyšetrenie, ktorým nebola potvrdená ischémia myokardu. ECHO vyšetrením srdca bola potvrdená dobrá systolická aj diastolická funkcia, hypertrofia stien ľavej komory. Hodnoty TK sú kolísavé, je upravovaná liečba. Posudzovaná je sledovaná aj pľúcnym lekárom pre chronický zápal priedušiek, spirometricky zistená len počínajúca obštrukcia v malých dýchacích cestách. Po zhodnotení odborných nálezov a objektívnom vyšetrení zdravotné postihnutie posudzovanej bolo zaradené do kapitoly XV, oddiel E, pol. 3, písm. b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 %, zvýšenou o 10 % pre ostatné ochorenia. Výsledná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u nej určená na 35 %.

K zhodnému záveru pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie i určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky dospel aj posudkový lekár sociálneho poistenia odporkyne so sídlom v Prešove vo svojom posudku podanom dňa 29. 11. 2011 pre potreby súdneho konania. Zdravotný stav navrhovateľky charakterizoval diagnostickým záverom: bolesť chrbta, mononeuropatia horných končatín, artériová hypertenzia, chronická bronchitída a porucha metabolizmu tukov, ku ktorému dospel po zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu navrhovateľky na základe ňou absolvovaných odborných lekárskych vyšetrení a vlastného lekárskeho vyšetrenia posudkovým lekárom. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky aj tento posudkový lekár považoval degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, pričom toto postihnutie začlenil do kapitoly XV, odd. E, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s tým, že mu zodpovedá miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 %. Vzhľadom na závažnosť ďalších ochorení považoval taktiež za odôvodnené zvýšenie určenej miery poklesu schopnosti navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť o zákonom maximálne prípustných 10 %. V závere posudku konštatoval, že posudzovaná bola opakovane vyšetrovaná a liečená pre bolesti rúk a chrbtice v krčnom aj driekovom úseku. V minulosti bola operovaná pre syndróm karpálneho kanála vľavo (opravený údaj posudkovej lekárky SPP Spišská Nová Ves, kde je dokumentovaný nález vpravo) . Na základe pomocných vyšetrení najmä CT vyšetrenia driekovej chrbtice a RTG vyšetrenia krčnej chrbtice neboli zistené výraznejšie degeneratívne zmeny stavcov a medzistavcových platničiek, pričom pretrváva naďalej neurologický aj ortopedický nález v medziach normy. Posudzovaná bola kompletne vyšetrená aj po stránke srdcovocievneho aparátu, pri liečbe na vysoký TK bola zistená hypertrofia stien ľavej komory srdca, stav však nie je ani na dočasnú práceneschopnosť. Hodnoty TK sú plne upravené liečbou. Posudzovaná je sledovaná pľúcnym lekárom pre chronický zápal priedušiek. Na základe spirometrického vyšetrenia je dokumentovaná iba počínajúca obštrukčná ventilačná porucha, pričom posudzovaná nepopiera denné fajčenie. Na základe celkového zhodnotenia odborných vyšetrení ako aj na základe vlastného vyšetrenia posudzovanej

dospela posudková lekárka SPÚ k zisteniu, že posudok posudkovej lekárky SPP Spišská Nová Ves je správny a preto ho nemení. Miera poklesu 35 % zodpovedá terajšiemu aktuálnemu postihnutiu.

Na tomto závere zotrval druhostupňový posudkový orgán odporkyne aj po prehodnotení navrhovateľkou v priebehu konania predložených časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov z vyšetrení, ktorým sa podrobila po jej posúdení týmto posudkovým orgánom v dopĺňacom posudku vyhotovenom dňa 22. 03. 2012 pre účely súdneho konania. Zo záveru tohto posudku vyplýva, že posudková lekárka po preštudovaní prepúšťacej správy menovanej z neurologického oddelenia, na ktoré bola posudzovaná prijatá pre udávané dlhodobé bolesti chrbtice zistila, že počas hospitalizácie menovanej boli vykonané ďalšie pomocné vyšetrenia, vrátane vyšetrenia CT mozgu s negatívnym nálezom. Klinické neurologické vyšetrenie nepotvrdilo t. č. vyžarovanie bolesti ani do horných a dolných končatín a v diagnostickom závere je dokumentovaná diagnóza : stav po prekonaní driekovokrížového syndrómu vpravo. Ide o degeneratívne zmeny chrbtice a medzistavcových platničiek bez dokumentovaného ťažkého poškodenia chrbtice, preto zaradenie do kap. XV, odd. E, pol. 3, písm. b) je aj naďalej správne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 25 %. Posudková lekárka aj naďalej trvá na zvýšení tejto miery poklesu schopnosti o 10 % z titulu ostatných zdravotných postihnutí, tak ako to dokumentuje vo svojom posudku dňa 29. 11. 2011. Novodoložené vyšetrenia menovanej nedokumentujú žiadnu zmenu v jej zdravotnom stave v zmysle zhoršenia, naopak dokumentuje zlepšenie klinického neurologického nálezu.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 10. 01. 2012 zotrvala na podanom opravnom prostriedku v celom rozsahu. Zhodne ako pred jednotlivými posudkovými lekármi popísala svoje subjektívne ťažkosti, ktoré u nej pretrvávajú doposiaľ. Uviedla, že podľa jej názoru jej zdravotné ťažkosti invaliditu odôvodňujú. Na pojednávanie dňa 17. 4. 2012, na ktoré bola riadne a včas predvolaná dňa 04. 04. 2012 sa nedostavila, pričom svoju neprítomnosť vopred písomne neospravedlnila a ani nepožiadala o jeho odročenie. Preto súd v súlade s § 250g ods. 2 s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. pojednávanie vykonal v jej neprítomnosti.

Zástupkyňa odporkyne vzhľadom na vykonané dokazovanie navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť, pretože v konaní nebolo preukázané, žeby navrhovateľka spĺňala podmienku invalidity podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Súd na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľky boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia SP, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili všetky zdravotné postihnutia navrhovateľky, vyplývajúce z jej zdravotnej dokumentácie i vlastných vyšetrení. Navrhovateľka v konaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné a presvedčivé závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľky zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov vo veci konajúcich posudkových orgánov neznižujú jej pracovnú schopnosť natoľko, aby bola invalidná. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má menovaná stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka v konaní nepredložila také dôkazy, ktoré by odôvodňovali určenie vyššej miery poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nárok na invalidný dôchodok jej nevznikol.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporkyne ako zákonné potvrdil.

Právo na náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.