KSKE 5 Sp 18/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sp 18/2010

KS v Košiciach, dátum 05.03.2012, sp.zn. KSKE 5 Sp 18/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/18/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234121 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234121.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľov: 1. A. F., trvale bytom H. K. Č.. X, E., 2. Z.. Z. F., trvale bytom H. K. Č.. X, E., 3. N.L. F., trvale bytom H. K. Č.. X, E., 4. P.. A. F., trvale bytom H. K. Č.. X, E., 5. G. R., rod. F., trvale bytom v C. Č.. XXX, proti odporcovi: Obvodnému pozemkovému úradu Košice-mesto, so sídlom v Košiciach, Popradská č. 78, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľov zo dňa 02. 07. 2010, doplnený podaním zo dňa 14. 11. 2011.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 02. 07. 2010, označeným ako "nesúhlas s finančnou náhradou, nakoľko cena za ktorú pozemkový fond oceňuje pozemky nie je primeraná" sa navrhovatelia domáhali vrátenia vlastných nezastavaných pozemkov, resp. vydania náhradných pozemkov za nehnuteľnosti špecifikované v tomto podaní, pretože nesúhlasia s ocenením predmetných pozemkov pozemkovým úradom.

Z obsahu cit. podania súd dospel k záveru, že toto je neúplné, nezrozumiteľné a neurčité, pretože neobsahuje všetky zákonné náležitosti, aké opravný prostriedok má mať v zmysle § 249 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 79 ods. 1 O. s. p. a za použitia § 246c a § 250l ods. 2 O. s. p., a preto ho nie je možné v rámci súdneho konania vecne vybaviť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší súd vyzval navrhovateľov uznesením zo dňa 24. 10. 2011 č. k. 5Sp/18/2010-18, na odstránenie vád cit. podania a na doručenie riadneho opravného prostriedku, v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia uznesenia. Zároveň ich v predmetnom uznesení riadne poučil o tom, ako treba opravu resp. doplnenie podaného návrhu vykonať (§ 43 ods. 1 O.s.p.) .

Navrhovatelia v určenej lehote dňa 14. 11. 2011doručili súdu doplňujúce podanie. Z jeho obsahu súd zistil, že títo iba čiastočne odstránili vytýkané nedostatky, a ich podanie aj naďalej trpí vadami, brániacimi jeho vecnému vybaveniu. Pretože aj naďalej žiadali oceniť ich pôvodné pozemky a určiť ich trhovú cenu, resp. žiadali, aby boli zapísaní na príslušný list vlastníctva ako ich vlastníci. Takáto formulácia žalobného petitu nespĺňa atribúty pre rozhodnutie podľa 5. časti 3. hlavy O. s. p.

Vychádzajúc z uvedeného súd konštatuje, že navrhovatelia ani k dnešnému dňu, nedoplnili svoj opravný prostriedok o zákonom požadované náležitosti (§ 249 ods. 2 O. s. p.) a tieto nedostatky bránia jeho vecnému vybaveniu.

Podľa § 250p ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napáda rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, keďže je nepochybné, že navrhovatelia neodstránili vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, a to i napriek riadnemu poučeniu, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia

V danom prípade je potrebné zdôrazniť, že ocenenie pozemkov, ktoré žiadajú v predmetnom súdnom konaní preskúmať, nie je možné považovať za rozhodnutie správneho orgánu v zmysle § 244 ods. 3 O. s. p., ktoré by súdnemu prieskumu podliehalo, toto je iba následným krokom smerujúcim k realizácii právoplatného rozhodnutia pozemkového úradu v reštitučnej veci, kedy pozemky zo zákonných dôvodov nie je možné vydať s tým, že za tieto pozemky oprávneným osobám prislúcha finančná náhrada. Určenie výšky finančnej náhrady už nespadá do oblasti verejného práva, ide o súkromnoprávny nárok, uplatniteľný iba v občianskoprávnom konaní pred všeobecným súdom.

Náhradu trov konania súd účastníkom podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O. s. p. nepriznal, pretože navrhovatelia v konaní úspech nemali a odporcovi v konaní žiadne trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.