KSKE 5 To 52/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5To/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812010196 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812010196.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kohútovej a sudcov JUDr. Zuzany Homzovej a JUDr. Kataríny Nemešovej, v trestnej veci obžalovaného Z. Č. a spol. pre spolupáchateľstvo prečinu porušovania domovej slobody podľa§ 20, § 194 ods. 1, 2 písm. a/ Tr.zák. č. 300/2005 Z.z. v znení Zákona č. 313/2011 Z.z. na verejnom zasadnutí dňa 11. októbra 2012, o odvolaní okresného prokurátora proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 27.7.2012, sp.zn. 3 T/75/2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr.por. z a m i e t a odvolanie okresného prokurátora.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresného súdu boli obžalovaní Z. Č. a S. A. uznaní vinní pre spolupáchateľstvo prečinu porušovania domovej slobody podľa § 20, § 194 ods. 1, 2 písm. a/ Tr.zák. na tom skutkovom základe, že

v presne nezistený deň v mesiaci december roku 2011 okolo 22.00 hod. v O., okres Rožňava po predchádzajúcej dohode vnikli do rodinnému domu č.XXX na ul. J., majiteľky S. E., takým spôsobom, že zo strany od záhrady preskočili oplotenie dvora, na objekte domu vytrhli uzamknuté dvojkrídlové drevené dvere a z priestorov domu, z kuchynskej linky v kuchyni odcudzili najmenej porcelánovú misku s pokrývkou, 2 ks porcelánových podnosov, starožitnú kuchynskú váhu s dvomi mosadznými miskami a zo spálne odcudzili prenosný farebný televízor zn. OVP Orava, typ CTV14 TXT, čím S. E. spôsobili odcudzením vecí škodu vo výške najmenej 150,- € a poškodením zariadenia škodu vo výške 10,- €.

Boli im za to uložené tresty:

-obžalovanému Z. Č. podľa § 194 ods. 2 Tr.zák. s použitím § 38 ods. 2 , 3 Tr.zák. s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. j/, .l/ Tr.zák. trest odňatia slobody v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. súd výkon trestu podmienečne odložil a podľa § 50 ods. 1 Tr.zák. určil skúšobnú dobu v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov.

-obžalovanému S. A. podľa § 194 ods. 2 Tr.zák. s použitím § 38 ods. 2 , 3 Tr.zák. s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. j/, .l/ Tr.zák. trest odňatia slobody v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. súd výkon trestu podmienečne odložil a podľa § 50 ods. 1 Tr.zák. určil skúšobnú dobu v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov.

Podľa § 288 ods. 1 Tr.por. súd poškodenú S. E., nar. XX.X.XXXX, bytom O., J. č. XXX, t.č. O. Q. N. O., N. č. XXX s nárokom na náhradu škody odkázal na občianske súdne konanie.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote proti výroku o vine a treste odvolanie okresný prokurátor.

V písomných dôvodoch odvolania v podstate uviedol, že sa nestotožňuje s kvalifikáciou konania obžalovaných Z. Č. a S. A. podľa § 194 ods. 1, 2 písm. a/ Tr.zák.

Odvolateľ má za to, že pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorý v úmysle prisvojiť si cudziu vec nachádzajúcu sa v obydlí iného, do tohto obydlia (§ 122 ods. 5 Tr.zák.) vnikne prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky (§ 122 ods. 4 Tr.zák.) treba vychádzať z úmyslu páchateľa, ktorý v tomto prípade smeruje k zmocneniu sa cudzej veci a za tým účelom prekonáva zabezpečovaciu prekážku. Uvedené násilie aj keď ním páchateľ nesporne naruší domovú slobodu iného, je možné ako okolnosť podmieňujúcu použitie kvalifikovanej skutkovej podstaty posudzovať iba vo vzťahu k trestnému činu krádeže podľa § 212 Tr.zák. Preto vyššie uvedené konanie páchateľa je potrebné právne posúdiť ako trestný čin krádeže vlámaním v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr.zák. Tento právny názor korešponduje aj s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR č. 37/1988, podľa ktorého ustanovenie o rušení domovej slobody násilím alebo prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu, predpokladá že páchateľ pojal úmysel vykonať v cudzom dome alebo byte násilie ešte predtým, než do uvedených objektov vnikol. Za takýto úmysel nie je možné považovať zámer páchateľa odcudziť v byte alebo v dome iného cudziu vec.

Podľa názoru odvolateľa v uvedenej veci bolo nepochybne preukázané, že úmyslom obžalovaných nebolo vykonanie násilia v rodinnom dome poškodenej , ale len odcudzenie vecí z domu, čo by bez prekonania prekážky nebolo možné a vytrhnutie uzamknutých dvojkrídlových drevených dverí bolo len prostriedkom, ako sa dostať k veciam, ktoré chceli odcudziť. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti prokurátor navrhol, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a uložil okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Krajský súd na podklade takto podaného odvolania podľa § 317 ods. 1 Tr.por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr.por. a zistil nasledovné.

Okresný súd na hlavnom pojednávaní konanom dňa 27.7.2012 podľa § 257 ods. 7 Tr.por. prijal vyhlásenie obžalovaných Z. Č. a S. A., že sú vinní zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe, pričom v konaní pred súdom boli obžalovaní na možnosť prísnejšieho posudzovania skutku (podľa prísnejšieho ustanovenia zákona) ako podľa ktorého posudzovala skutok obžaloba upozornení a vyhlásenie obžalovaných podľa § 257 ods. 1 písm. b/ Tr.por. v nadväznosti na ustanovenie § 333 ods. 3 písm. c/, d/, f/, g/, h/ Tr.por. zahŕňa dobrovoľné priznanie a uznanie viny za spáchaný skutok vrátane jeho právnej kvalifikácie ako určitý trestný čin, v danom prípade prečin porušovania domovej slobody podľa § 20, § 194 ods. 1, 2 písm. a/ Tr.zák.

V nadväznosti na uvedené krajský súd zdôrazňuje tú podstatnú skutočnosť, že postupu prvostupňového súdu podľa ustanovenia § 257 ods. 7 Tr.por. teda rozhodnutiu o prijatí vyhlásenia obžalovaných Z. Č. a S. A. predchádzalo zistenie stanoviska prokurátora podľa § 257 ods. 6 Tr.por. k tejto právnej otázke, pričom prokurátor na hlavnom pojednávaní Okresného súdu Rožňava konanom dňa 27.7.2012 navrhol vyhlásenia obžalovaných Z. Č. a S. A. prijať, že sú vinní zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe, pričom uvedené vyhlásenie zahŕňa aj právnu kvalifikáciu skutku podľa upozornenia prvostupňového súdu.

Na druhej strane po rozhodnutí okresného súdu na hlavnom pojednávaní prokurátor ihneď zahlásil proti rozsudku odvolanie a to aj do viny. Krajský súd v tejto súvislosti poukazuje na rozporný postup okresného

prokurátora, keď na jednej strane navrhuje, aby súd postupoval podľa § 257 ods. 7 Tr.por. a na druhej strane sám spochybňuje právnu kvalifikáciu skutku, na ktorú sa vyhlásenie obžalovaných podľa § 257 ods. 5 Tr.por. vzťahuje.

Krajský súd sa nestotožňuje ale ani s argumentáciou prokurátora uvedenou v písomných dôvodoch jeho odvolania pokiaľ tento tvrdí, že úmyslom obžalovaných nebolo vykonanie násilia v rodinnom dome poškodenej S. E., ale len odcudzení vecí z domu, čo by bez prekonania prekážky nebolo možné a vytrhnutie uzamknutých dvojkrídlových drevených dverí bolo len prostriedkom ako sa dostať k veciam, ktoré chceli odcudziť.

Odvolací súd v nadväznosti na túto argumentáciu odvolateľa zdôrazňuje, že záver o zavinení páchateľa sa musí zakladať na skutkových zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania. Zavinenie a jeho formu treba vyvodzovať zo všetkých konkrétnych okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný nevynímajúc konanie páchateľa a zo všetkých dôkazov významných z tohto hľadiska, vrátane priznania obžalovaných.

V posudzovanej trestnej veci zavinenie obžalovaných Z. Č. a S. A. zahŕňa skutočnosť, že neoprávnene vnikli do uzavretého priestoru patriaceho inej osobe nedovoleným prekonaním uzamknutia a to použitím sily, keďže vytrhli uzamknuté dvojkrídlové drevené dvere na objekte rodinného domu č. XXX na ul. J. v O.Š.. Obžalovaní Z. Č. a S. A. podľa zistenia krajského súdu konali s dopredu premysleným úmyslom a vedomosťou, že zmocniť sa cudzích vecí nachádzajúcich sa v uzamknutom rodinnom dome patriacom poškodenej bude možné len neoprávneným vniknutím do tohto objektu vlámaním, t.j. nedovoleným prekonaním uzamknutia aj za použitia sily a následne svoj úmysel aj realizovali a odcudzili veci z tohto objektu.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že tá istá okolnosť vlámanie je okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby v rámci kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 2 písm. a/ Tr.zák. a zároveň je zákonným znakom ako súčasť základnej skutkovej podstaty iného trestného činu a to konkrétne krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr.zák., alternatívne v jednočinnom súbehu kvalifikovaného trestného činu, a preto aj v takomto prípade môže byť tá istá okolnosť použitá kvalifikačne len raz.

S prihliadnutím na uvedené krajský súd dospel k záveru, že prvostupňový súd postupoval v predmetnej trestnej veci pri právnom posúdení konania obžalovaných Z. Č. a S. A. v súlade so stavom veci a zákonom, stotožnil sa v celom rozsahu s rozhodnutím okresného súdu, a preto odvolanie prokurátora ako nedôvodné zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.