KSKE 5 Tos 48/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Tos/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812010304 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812010304.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kohútovej a sudcov JUDr. Zuzany Homzovej a JUDr. Kataríny Nemešovej, v trestnej veci obvineného A. V.O.V.E. pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 ods. 1 písm. h) Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí dňa 27. septembra 2012, o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 27.8.2012 sp.zn. 3 T /117/2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. z a m i e t a sťažnosť obvineného A. V..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 355 ods. 5 Tr. por. odmietol odpor, ktorý proti trestnému rozkazu Okresného súdu Rožňava sp.zn. 3 T /117/2012 - 245 zo dňa 26.7.2012 podal obvinený A. V., nar. X.X.XXXX v Plešivci, trvale bytom Plešivec, Č.. K. Č.. XX, okres Rožňava, prechodne bytom G. Č.. XX, okr. Revúca, bez pracovného pomeru, ako oneskorene podaný.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote sťažnosť obvinený RÓ. V.. V písomných dôvodoch požiadal o navrátenie lehoty na podanie odporu proti trestnému rozkazu. Obvinený A. V. v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že v čase doručenia trestného rozkazu sa zdržiaval v Plešivci na adrese trvalého pobytu. Ďalej uviedol: nakoľko mama je odkázaná na moju pomoc a preto som odvolanie podal v posledný deň, čo som počítal, že sa ešte bude rátať .

Krajský súd na podklade sťažnosti podanej obvineným podľa § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce tomuto výroku napadnutého uznesenia a dospel k záveru, že podaná sťažnosť obvineným A. V. nie je dôvodná.

Okresný súd v napadnutom uznesení, v súlade so stavom veci konštatoval, že mu bola na obvineného A. V. doručená dňa 25.7.2012 obžaloba podaná Okresným prokurátorom v Rožňave pre pokračovací prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 ods. 1 písm. h) Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 ods. 1 Tr. zák.

Následne po preskúmaní obžaloby samosudca Okresného súdu Rožňava dňa 26.7.2012 vydal trestný rozkaz sp.zn. 3 T /117/2012, ktorým bol obvinený A. V. uznaný vinným podľa obžaloby a bol mu uložený súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov nepodmienečne so zaradením pre výkon trestu do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Zároveň bolo týmto trestným rozkazom rozhodnuté o náhrade škody uplatnenej poškodeným Q. SR R., L. č. 8, R., O. riaditeľstvo L., E. miestnej správy a údržby O. ZT L. - C., G. č. XX, L..

Obvinený A. V. prevzal trestný rozkaz dňa 8.8.2012.

Pokiaľ ide o lehotu a miesto podania odporu, okresný súd v napadnutom uznesení, v súlade so zákonom uviedol, že odpor sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to do 8 dní od jeho doručenia (§ 355 ods. 1 Tr. por.) .

Vzhľadom na zistenie, že obvinený A. V. podal až dňa 17.8.2012 na pošte v Jelšave, podanie obsahujúce odpor adresované Okresnému súdu Rožňava, ktorý má vo veci rozhodnúť, podal ho oneskorene, keďže zákonom stanovená lehota na podanie odporu uplynula dňa 16.8.2012.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti postupoval okresný súd v súlade so stavom veci a zákonom , keď takto podaný odpor obvineným A.R. V. proti trestnému rozkazu Okresného súdu Rožňava zo dňa 26.7.2012 sp.zn. 3 T /117/2012 odmietol ako oneskorene podaný.

Pokiaľ obvinený A. V. v podanej žiadosti žiada navrátenie lehoty na podanie odporu, krajský súd považuje za potrebné uviesť, že podanie odporu obvineným proti trestnému rozkazu nemožno považovať za riadny opravný prostriedok. Odpor proti trestnému rozkazu nevyvoláva prieskumné konanie odvolacím súdom ohľadom rozhodnutia, proti ktorému smeruje, ale je len procesným úkonom, ktorým strana v súdom konaní odmieta skrátenú formu tohto konania (trestný rozkaz vydaný súdom) a ktorý v nadväznosti na to zakladá povinnosť súdu prerokovať vec na hlavnom pojednávaní tak, ako je to ustanovené v § 355 ods. 3 Tr. por., ak bol odpor proti trestnému rozkazu podaný oprávnenou osobou v lehote ôsmych dní od doručenia trestného rozkazu. Z uvedených dôvodov v konaní o odpore preto nemožno použiť analógiu podľa ustanovenia § 64 Tr. por. na navrátenie lehoty.

Z uvedených dôvodov krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.