KSKE 6 Cbi 3/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Cbi 3/2008

KS v Košiciach, dátum 29.10.2012, sp.zn. KSKE 6 Cbi 3/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Cbi/3/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008200487 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008200487.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu I. R. nad M., XXX XX R. nad M., K.: XXXXXXXX proti žalovanému K.. F. T., XXX XX E. XX - správca konkurznej podstaty úpadcu E. R. nad M., XXX XX R. nad M., IČO: 36472336 o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca svojím návrhom zo dňa 18.4.2008 žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu E. R. nad M. vo veci vedenej na konkurznom súde pod sp.zn. 4K/99/2004 hnuteľné veci, a to:

-kolesový traktor Zetor 8011 inv.č. 006001,

-kolesový traktor Zetor 8011 inv.č. 006002,

-kolesový traktor Zetor 5748 inv.č. 006003,

-traktor ZŤS 62 45 inv.č. 006008,

-nákladné auto Škoda 706 MTSP 27 inv.č. 006005,

-príves BSS PS 2 08 06 Agro S inv.č. 006006,

-príves BSS PS 701 inv.č. 006007,

-príves-podvalník TRANSPORTA P 32 inv.č. 006010,

-traktorový príves BSS PS 2 10 08 Agro inv.č. 006009,

-sejačka VOGEL inv.č. 004001,

-rozmetalo RYS inv.č. 004002,

-makladač HON-053-01 inv.č. 004003,

-samozberací voz MV-3-044 inv.č. 0404,

- samozberací voz MV-1-052 inv.č. 004005,

-diskový podmietač inv.č. 004006,

-brány PB inv.č. 004007,

-lúčny valec hladký inv.č. 004008,

-otočný pluh JUPITER inv.č. 004009,

-nákladné uto TATRA T-2 148-80-83 inv.č. 006004,

-prasatá vo výkrme v počte 236 ks,

-prasnice 44 ks,

-plemenní kanci 2 ks,

-ciciaky do odstavu 250 ks,

-prasničky 14 ks,

-teľce do 3 mesiacov 17 ks,

-teľce do odstavu 2 ks,

-jalovice do 2 rokov 7 ks,

-vysokoteľné jalovice 14 ks,

-dojnice 53 ks.

Podaním zo dňa 25.10.2012 žalobca vzal návrh na začatie konania späť v celom rozsahu. Žiadal konanie zastaviť a trovy konania nepožadoval.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd podľa vyššie citovaného ustanovenia konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.