KSKE 6 Cbi 42/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Cbi 42/2005

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 6 Cbi 42/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Cbi/42/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 0005200915 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Varhalíková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:0005200915.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Gabrielou Varhalíkovou v právnej veci žalobkyne: I.. M. C., W. XXXX/XX, U. 4, N. republika proti žalovanému: L.. V. C., C. námestie XX, B., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., nám. L. XX, L. nad Q., I.: XX XXX XXX o určenie pravosti pohľadávky v sume 483 800,00 Kč (19 961,59 eur) takto

r o z h o d o l :

U r č u je, že pohľadávka žalobkyne vo výške 10 234,88 eur (248 058,00 Kč) prihlásená v konkurznom konaní úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., nám. L. XX, L. nad Q., I.: XX XXX XXX, vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 6K 10/2003 je oprávnená so zaradením do prvej triedy.

Konanie o určenie príslušenstva pohľadávky vo výške 19 961,59 eur (483 800,00 Kč) zastavuje.

Nárok žalobkyne na určenie, že pohľadávka žalobkyne vo výške 9 726,71 eur (235 742,00 Kč) prihlásená v konkurznom konaní úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., nám. L. XX, L. nad Q., I.: XX XXX XXX, vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 6K 10/2003 je oprávnená so zaradením do prvej triedy, sa v y l u č u j e na samostatné konanie, v ktorom súd rozhodne aj o trovách tohto konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa sa podanou žalobou doručenou súdu dňa 3.3.2005 , v priebehu konania upravovanou, naposledy na pojednávaní dňa 31.1.2012, domáhala určenia pravosti pohľadávky vo výške 248 058,00 Kč (10 234,88 eur) uplatnenej titulom náhrady mzdy z neplatného okamžitého skončenia pracovného pomeru, ako aj určenia pravosti pohľadávky 235 742,00 Kč (9 726,71 eur) titulom mzdového nároku z neplatnej výpovede z pracovného pomeru, ktoré prihlásila v konkurznom konaní úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., prihláškou zo dňa X.X.XXXX a ktoré správkyňa konkurznej podstaty úpadcu na prieskumnom pojednávaní dňa 31.1.2005 poprela, pretože žalobkyňa nepreukázala ich opodstatnenosť. Zároveň žiadala, aby súd určil, že uvedené pohľadávky sú oprávnené a sú pohľadávkou prvej triedy.

V priebehu konania žalobkyňa trvala na tom, že prihlásené pohľadávky vo veci úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., nám. L. XX, L. nad Q., I.: XX XXX XXX vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 6K 10/2003 riadne zdôvodnila a zdokladovala.

Žalovaná, vychádzajúc z jej písomného stanoviska v žalobe, žiadala žalobu o určenie pravosti prihlásených pohľadávok v celom rozsahu zamietnuť ako právne a vecne neopodstatnenú v priebehu konania, a to na pojednávaní dňa 31.1.2012 prehodnotila svoje stanovisko ohľadne podanej žaloby, a to predovšetkým s prihliadnutím na rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 4, č.k. 15C 67/2006-376

zo dňa 10.1.2007 v spojení s rozsudkom Mestského súdu v Prahe č.k. 39Co 256/2007-412 zo dňa 24.9.2007, ktorými bolo o peňažnej pohľadávke 248 058,00 Kč právoplatne rozhodnuté. Z uvedeného dôvodu správkyňa konkurznej podstaty úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., ktorá bola účastníčkou na strane žalovaného vo vyššie uvedenom konaní, žalobkyňou uplatnený peňažný nárok vo výške XXX 058,00 Kč (10 234,88 eur) po preskúmaní tejto pohľadávky v celom rozsahu uznala. Zároveň zhodne so žalobkyňou, pokiaľ ide o samostatne uplatnenú pohľadávku vo výške 235 742,00 Kč (9 726,71 eur) , navrhla tento nárok vylúčiť na samostatné konanie, keďže ohľadne tohto peňažného nároku je potrebné ešte vykonať dokazovanie.

Dňa 14.4.2004 bol na Krajskom súde v Košiciach vyhlásený konkurz na majetok úpadcu V. - V. Y. X. L., Y., spol. s r.o. L. nad Q., nám. L. XX, L. nad Q., IČO: XX XXX XXX pod sp.zn. 6K 10/2003. Dňa 31.1.2005 sa uskutočnilo prieskumné pojednávanie, na ktorom sa preskúmavali pohľadávky veriteľov, vrátane pohľadávok žalobkyne.

Podľa § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom žalobou uplatnený nárok, alebo jeho základ, alebo ak sa žalobca pred súdom vzdá svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.

Keďže žalovaný v konaní pred súdom uznal uplatnený nárok vo výške 248 058,00 Kč (10 234,88 eur) , súd rozsudkom rozhodol na základe uznania a určil, že uplatnená pohľadávka 10 234,88 eur je oprávnená a je pohľadávkou prvej triedy.

Podľa § 20 ods. 2 prvá a druhá veta zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o konkurze a vyrovnaní, pohľadávku treba uplatniť v slovenskej mene. Ak nie je pohľadávka uplatnená v slovenskej mene, jej výška sa určí prepočtom podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného v deň vyhlásenia konkurzu.

S poukazom na citované zákonné ustanovenie bola žalobkyňou uplatnená peňažná pohľadávka vo výške 248 058,00 Kč určená prepočtom podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska platného v deň vyhlásenia konkurzu, t.j. 14.4.2004, ktorá tak predstavuje sumu 10 234,88 eur.

Vzhľadom k tomu, že žalobkyňa netrvala na určení príslušenstva sporných pohľadávok, v tejto časti žalobu zobrala späť, s čím žalovaný súhlasil, a preto súd v súlade s ust. § 96 ods. 1, 2 O.s.p. konanie v tejto časti zastavil.

V súlade s ust. § 112 O.s.p. súd nárok žalobkyne, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že jej pohľadávka 235 742,00 Kč (9 726,71 eur) , ktorú prihlásila v konkurznom konaní úpadcu je oprávnená a je pohľadávkou prvej triedy, vylúčil na samostatné konanie, v ktorom súd rozhodne aj o trovách tohto konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku vydanému na základe uznania odvolanie nie je prípustné, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolanie nie je prípustné ani proti výroku rozsudku, ktorým súd rozhodol o vylúčení nároku na samostatné konanie.