KSKE 6 Co 117/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/117/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111208024 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111208024.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Telefónica Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 24, IČO: 35 848 863, zast. Mgr. Ľudovítom Pavelom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Viedenská cesta 7, proti žalovanej: U. E., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom v L., C.V. XXXX/XX, toho času na neznámom mieste, zast. opatrovníčkou G. L., zamestnankyňou Okresného súdu Košice I, v konaní o zaplatenie 434,56 € s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 19C/341/2011-47 zo dňa 15.2.2012

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách konania tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 118,70 €, z čoho trovy právneho zástupcu žalobcu predstavujú sumu 92,70 €, a to k rukám právneho zástupcu žalobcu Mgr. Ľudovíta Pavela, advokáta v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 19,12 € k rukám právneho zástupcu žalobcu Mgr. Ľudovíta Pavelu v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 434,56 € spolu s 9 % ročným úrokom z omeškania od 7.12.2011 do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu v prevyšujúcej časti uplatňovaného úroku z omeškania zamietol. Žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 103,90 €, z čoho trovy právneho zástupcu žalobcu predstavujú sumu 77,90 €, a to na účet právneho zástupcu žalobcu v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní a po právnom posúdení veci v zmysle ust. § 43 ods. 1, 2 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, § 563 a § 517 ods. 1 veta prvá a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 nar. vlády č. 87/1995 Z.z. uzavrel, že žalobcovi na základe poskytovaných služieb vznikol voči žalovanej nárok na zaplatenie sumy 123,74 € titulom poskytnutých služieb za obdobie od 22.3.2009 do 21.6.2009 a tiež na zaplatenie dojednanej zmluvnej pokuty vo výške 310,82 €, ktoré sumy žalovaná do dňa rozhodnutia vo veci nezaplatila. Súd prvého stupňa mal za preukázané, že účastníci konania uzatvorili v písomnej forme zmluvu o pripojení, na základe ktorej sa žalobca zaviazal poskytovať žalovanej telekomunikačné služby verejnej rádiotelefónnej siete a žalovaná sa zaviazala platiť za poskytnuté služby v zmysle platného cenníka a v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z predmetného vzťahu zaplatiť zmluvnú pokutu, výška ktorej bola dojednaná v dodatku k zmluve o pripojení. Preto zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 434,56 € spolu s uplatňovaným úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne od 7.12.20011, t.j. nasledujúci deň po doručení žaloby opatrovníčke žalovanej, kedy sa žalovaná dostala prvýkrát do omeškania s plnením, pretože žalobca nepreukázal, že by jej doručil predmetné faktúry skôr.

Zamietajúcim výrokom rozhodol o nároku žalobcu na úrok z omeškania za obdobie odo dňa nasledujúceho po splatnosti jednotlivých faktúr do 6.12.2011, pretože v tomto období žalobca nepreukázal, že by žalovaná bola v omeškaní.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 3 O.s.p. a žalovanú zaviazal na náhradu trov konania žalobcu, ktorého neúspech v konaní bol nepatrný v porovnaní s jeho úspechom. Žalobcovi priznal náhradu za zaplatený súdny poplatok vo výške 26 € a za trovy právneho zastúpenia vo výške 77,90 €. Podľa ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) , písm. b) a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov priznal žalobcovi náhradu trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby (prevzatie a príprava, žaloba) á 31,54 € a 2 x režijný paušál á 7,41 €. Spolu priznal žalobcovi trovy konania vo výške 103,90 €.

Proti tomuto rozsudku vo výroku, ktorým súd rozhodol o trovách konania účastníkov, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a navrhol napadnutý výrok zmeniť tak, že odvolací súd žalovanú zaviaže nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 118,22 € (správne má byť 118,70 € pre sčítaciu chybu) . Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa nesprávne vyčíslil trovy právneho zastúpenia, keď ich nezvýšil o daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) . Právny zástupca žalobcu je platiteľom dane z pridanej hodnoty, tak ako bolo uvedené v návrhu na vydanie platobného rozkazu, pričom osvedčenie registrácie za platiteľa DPH bolo prílohou tohto návrhu. Preto si právny zástupca žalobcu na všetky úkony právnej služby uplatnil aj náhradu DPH v zákonom ustanovenej výške (v čase podania návrhu bola sadzba DPH 19 %) . Trovy právneho zastúpenia boli vyčíslené v súlade s ust. § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení, a k takto vypočítanej výške bola uplatnená aj náhrada DPH. Trovy právneho zastúpenia preto pozostávajú z dvoch úkonov právnej služby po 37,53 € vrátane DPH a dvoch režijných paušálov po 8,82 € vrátane DPH. Žalobca uplatnil aj trovy odvolacieho konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 28,08 € (1 úkon právnej služby vo výške 18,92 € vrátane DPH a režijný paušál vo výške 9,16 € vrátane DPH) .

Opatrovníčka žalovanej zostala v odvolacom konaní nečinná.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Odvolaním žalobcu bol napadnutý výrok rozsudku o trovách prvostupňového konania účastníkov, preto výroky rozsudku, ktorými súd žalobe vyhovel a ktorými žalobu zamietol nadobudli právoplatnosť a nestali sa predmetom odvolacieho prieskumu.

Po preskúmaní rozhodnutia v napadnutom výroku o trovách konania a konania, ktoré mu predchádzalo, odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol vecne správne, ak aplikoval pri rozhodovaní o trovách konania účastníkov ust. § 142 ods. 3 O.s.p. a žalovanú zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania, pretože neúspech žalobcu v konaní je nepatrný v pomere k jeho úspechu.

Správne súd prvého stupňa postupoval pri vyčíslení odmeny a náhrady hotových výdavkov advokáta za právne služby poskytnuté žalobcovi podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Nesprávne však postupoval súd prvého stupňa, pokiaľ nezvýšil odmenu a náhrady podľa vyššie citovanej vyhlášky o daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 18 ods. 3 cit. vyhl., podľa ktorého, ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu.

V návrhu na vydanie platobného rozkazu žalobca uviedol, že jeho právny zástupca je platcom DPH a preto si za úkony právnej služby a režijný paušál uplatňuje aj DPH v zmysle § 18 ods. 3 cit. vyhl. a súčasne pripojil aj kópiu osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty právneho zástupcu žalobcu Mgr. Ľudovíta Pavelu (č.l. 21 spisu) .

Odmenu právneho zástupcu žalobcu priznanú prvostupňovým súdom vo výške 63,08 € (za 2 úkony právnej pomoci po 31,54 €) , ale aj tzv. režijný paušál vo výške 14,82 € (2 x 7,41 €) bolo preto potrebné zvýšiť o uplatnenú 19 % DPH, čo činí 14,80 € (19 % zo sumy 77,90 €) . Žalobcovi preto patrí náhrada trov právneho zastúpenia spolu vo výške 92,70 € (63,08 € + 14,82 € + 14,80 €) . Spolu vrátane náhrady za zaplatený súdny poplatok vo výške 26 € tak trovy konania žalobcu predstavujú sumu 118,70 € (92,70 € + 26 €) .

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zmenil výrok rozsudku o trovách konania účastníkov podľa ust. § 220 O.s.p. tak, že uložil žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 118,70 €, z čoho trovy právneho zástupcu žalobcu predstavujú sumu 92,70 €.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania vo výške 19,12 €. Tie pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby vo výške 8,30 €, čo je 1/2 základnej sadzby tarifnej odmeny podľa ust. § 14 ods. 3 písm. b) vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, keďže nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej. Podľa ust. § 10 ods. 1,2 cit. vyhl. tarifnou hodnotou veci je výška plnenia uplatnená v odvolacom konaní 14,80 € (zvýšenie trov právneho zastúpenia o DPH) , preto 1/2 zo 16,60 € činí 8,30 €. Podľa ust. § 16 ods. 2 cit. vyhl. režijný paušál činí 7,63 €. Podľa ust. § 18 ods. 3 cit. vyhl., keďže advokát je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady o daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %, čo činí 3,19 € (20 % z 15,93 €) . Odvolací súd preto uložil žalovanej nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 19,12 € (8,30 € + 7,63 € + 3,19 €) .

V zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. uložil súd žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu trov konania advokátovi žalobcu.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.