KSKE 6 Co 2/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233531 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233531.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners, a.s. so sídlom v Bratislave, Prievozská 37, IČO: 35 944 471, zast. Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni 13, proti žalovanému: Y. H., N.. X.X.XXXX, bytom W. XXX, v konaní o zaplatenie 5,31 €, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie, č.k. 14C/184/2010-50 zo dňa 20.10.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 5,31 € a nahradiť mu trovy konania v sume 16,50 €, na účet právneho zástupcu žalobcu, to všetko v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy vo výške 160,-Sk (5,31 €) titulom nezaplatených koncesionárskych poplatkov žalovaného voči pôvodnému veriteľovi Slovenskému rozhlasu. Uvedená pohľadávka vznikla nezaplatením koncesionárskych poplatkov, z ktorej sumy žalobca v konaní uplatnil nepremlčaný dlh vo výške 160,-Sk (5,31 €) . S poukazom na ust. § 3, § 4a a § 8 zák.č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že žaloba je dôvodná. Súd mal za preukázané, že návrh žalobcu je dôvodný a má proti žalovanému splatnú pohľadávku vo výške 160,-Sk (5,31 €) .

O trovách konania rozhodol vychádzajúc z úspechu žalobcu v konaní, ktorému patrí náhrada trov konania, avšak s prihliadnutím na to, že sa jedná o drobný spor, priznal žalobcovi náhradu trov konania podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. vo výške 16,50 €. Žalobca žiadal priznať trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 500,-Sk a trovy právneho zastúpenia za 3 úkony právnej pomoci á 500,-Sk (príprava a prevzatie zastúpenia, predsúdna upomienka, žaloba o vydanie platobného rozkazu) , 2 x paušál á 150,-Sk, 1 x paušál 164,-Sk, t.j. spolu trovy konania vo výške 2.464,-Sk (81,79 €) . Súd prvého stupňa však v danom prípade vzhľadom na výšku žalovanej sumy a skutočnosť, že sa jedná o drobný spor; s poukazom na ust. § 150 ods. 2 O.s.p., ktoré svojím obsahom nadväzuje na nariadenie EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, nakoľko výška trov právneho zastúpenia niekoľkokrát prevyšuje výšku žalobou uplatnenej sumy, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi iba trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 5,31 €. Zohľadnil pritom aj charakter žalovanej pohľadávky, pretože žalobca vo veciach koncesionárskych poplatkov podal na príslušný súd hromadné množstvo žalôb na DVD nosiči, čím mal znížené náklady pri ich podaní, nejedná sa o individuálne založenú plnú moc právneho

zástupcu žalobcu pre konkrétny prípad, jednotlivé podania (žaloby) sú obsahovo jednotné, vykazujú prvky štandardných až automatických postupov, kedy sa mení iba osoba žalovaného a výška žalovanej sumy, čo možno považovať za výkon administratívnej agendy. S poukazom na všetky tieto uvedené okolnosti, ktoré podstatne znižujú náročnosť jednotlivých úkonov právnej pomoci a zároveň sa tým znižuje účelnosť takto vynaložených nákladov žalobcu, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi iba trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 16,50 €.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku o trovách konania v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca a navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnutý výrok rozsudku tak, že zaviaže žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 81,79 €. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že žalobca začal súdne vymáhať pohľadávku voči žalovanému za právneho stavu, z ktorého vyplývala iná náhrada trov konania, ako tomu bolo v čase skutočného rozhodovania. Je síce pravda, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p., avšak pokiaľ by súd konal riadne a včas, bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Novela O.s.p., ktorá toto oprávnenie súdu zaviedla ( zákon č. 384/2008 Z. z. ) nadobudla účinnosť dňa 15.10.2008. Návrh na začatie konania podal žalobca ešte v roku 2006. Ak súd uvádza, že by zastupovanie bolo pre advokáta zaujímavé aj v prípade, ak by sa dohodli na zníženej odmene, nejde o relevantné odôvodnenie a súd nemá právo posudzovať, aká odmena je ešte adekvátna, resp. výhodná, ani skúmať koľko (viac či menej) žalobca advokátovi skutočne zaplatil. Náhrada trov konania, ktorú priznal súd, nepokrýva náklady za služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná. Pred prijatím novely JUDr. Miroslav Pavelka ako vtedajší právny zástupca žalobcu preukázateľne poskytol tieto právne služby podľa vyhl. č. 655/2004 Z. z., § 14 ods. 1 písm. a) , prevzatie a prípravu zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom; c) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej. Poukázal na to, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu. Ovplyvňuje súdne konania, ktoré boli začaté pred jej prijatím. V dôsledku jej prijatia však už v prípade jej aplikácie súdom dochádza k zásahu do základného práva žalobcu na súdnu ochranu, ako aj k zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo, a to v zmysle Ústavy Slovenskej republiky ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkov. Zásah spočíva v tom, že právo žalobcu, ktoré si uplatňuje v konaní, nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta, a to z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť, resp. v tom, že už uhradené sumy za poskytovanie právnych služieb nebude mať nahradené. Je odôvodnené predpokladať, že z tohto dôvodu sa žalovaní budú spoliehať na to, že ich veritelia dlhy v nízkych sumách nebudú vymáhať, pre nerentabilnosť vedenia konania. Súdy by takto prispeli k nerešpektovaniu práva a podporovali by neplatičov. Ak teda na toto odvolanie nebude žalobcovi priznaná náhrada trov konania v adekvátnej výške, bude sa žalobca domáhať ochrany základných práv pred Ústavným súdom SR, a prípadne aj pred Európskym súdom pre ľudské práva a následne si uplatní náhradu vzniknutej škody od štátu.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejedal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p., v rozsahu danom v ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Rozsudok súdu prvého stupňa je v napadnutom výroku o trovách prvostupňového konania vecne správny, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

V zmysle ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení novely č. 384/2008 Z. z. účinnej od 15.10.2008, ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Podľa § 372p ods. 1 O.s.p. na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak.

V zmysle tejto zásady sa nové ustanovenia zákona aplikujú nielen v konaniach, ktoré boli začaté po účinnosti novely, ale aj v konaniach, ktoré boli začaté pred jej účinnosťou.

Správne teda postupoval prvostupňový súd, keď v čase rozhodovania aplikoval účinný právny predpis - ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení novely č. 384/2008 Z.z.

Vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade ide o drobný spor v zmysle ust. § 200ea O.s.p. a žalobcom požadované trovy konania vo výške 81,79 € ( 16,60 € titulom súdneho poplatku a 65,19 € titulom právneho zastúpenia za 3 úkony právnej pomoci ) sú neprimerané voči pohľadávke 5,31 €, pričom len náhrada zaplateného súdneho poplatku predstavuje takmer trojnásobok výšky samotnej pohľadávky, boli splnené zákonné podmienky pre aplikáciu vyššie cit. ust. § 150 ods. 2 O.s.p..

Určenie rozsahu trov, ktoré sú primerané voči pohľadávke, je výsledkom úvahy súdu a keďže v prejednávanej veci úvaha nevybočila z medzí a hľadísk určených zákonom, nemožno postupu súdu, ktorým znížil trovy konania na sumu 16,50 €, predstavujúcu zaplatený súdny poplatok, vytknúť vecnú nesprávnosť. Súd totiž posudzoval primeranosť výšky trov konania vo vzťahu k výške žalobcom uplatnenej a súdom priznanej pohľadávke,pričom neprimeranosť trov v podstate znamená, že ich výška prekračuje hodnotu pohľadávky (viď. rozhodnutie Ústavného súdu III. ÚS 125/2010) . Touto zásadou sa riadil aj súd prvého stupňa a v tomto smere sú preto odvolacie námietky nedôvodné.

Správne prvostupňový súd využil moderačné právo, odvolávajúc sa na relevantné ustanovenie O.s.p., pričom svoj názor dostatočne zdôvodnil a prihliadol pritom k predmetu sporu, ktorý je považovaný za drobný spor bez zložitých právnych úvah, jedná sa o právne nenáročný spor, mnohonásobne typovo sa opakujúci u právneho zástupcu, nejde o vzťah na základe individuálneho plnomocenstva pre predmetnú vec a vzhľadom na totožný právny problém a rovnaké podklady žalobcu, je aj podľa názoru odvolacieho súdu pracnosť jednotlivých administratívnych prác, ale aj právna náročnosť jednotlivých úkonov právnej pomoci v jednotlivých veciach značne znížená. Vzhľadom na hromadné vybavovanie vecí sú určitým spôsobom znížené aj hotové výdavky. Aj vzhľadom na tieto okolnosti poskytovania právnej pomoci prichádza do úvahy možnosť použitia ust. § 150 ods. 2 O.s.p. a zníženia náhrady trov konania. Trovy súvisiace so zaplatením súdneho poplatku skutočne treba považovať za účelne vynaložené, ktorých zníženie neprichádza do úvahy ani s odvolaním sa na ust. § 150 ods. 2 O.s.p., pretože bez zaplatenia súdneho poplatku by súdne konanie nemohlo prebehnúť, avšak ohľadne ostatných trov vzniklých v tomto konaní je dôvodné ich nepriznanie tak, ako o tom rozhodol súd prvého stupňa. Navyše uplatňovanú náhradu trov právneho zastúpenia za úkon právnej pomoci - predsúdnu upomienku nemožno považovať za účelne vynaložené trovy konania, pretože doručenie predsúdnej upomienky žalovanému nie je nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie predmetného nároku, teda takýto úkon nebolo nevyhnutné vynaložiť.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa teda správne využil svoje moderačné právo, keď znížil trovy konania na sumu 16,50 €, pretože priznaním ďalších trov by ich výška nespĺňala požiadavku primeranosti voči pohľadávke.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok prvostupňového súdu vo výroku o náhrade trov konania účastníkov potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania súd nepriznal, keďže žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný a úspešnému žalovanému trovy odvolacieho konania nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senáte jednohlasne (§3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.