KSKE 6 Co 230/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/230/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511214284 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511214284.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka č. 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o., Údernícka č. 5, Bratislava, proti odporkyni: Anne K., J.. X. N. XXXX, G. I. Y. J. G. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporkyne Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom v Prešove, Važecká č. 16, IČO: 42 176 778, zastúpeného JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom, so sídlom v Stropkove, Námestie SNP č. 7, o zaplatenie 82,74 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie, zo dňa 22. marca 2012, č. k. 10C/75/2011-62 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov prvostupňového konania n e p r i z n á v a .

Vedľajší účastník j e p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v sume 19,12 eur, ktoré je povinný zaplatiť právnemu zástupcovi navrhovateľa TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice - okolie (ďalej len okresný súd ) rozsudkom zo dňa 22. marca 2012 č. k. 10C/75/2011-62 zamietol návrh navrhovateľa, ktorým sa domáhal zaviazať odporkyňu zaplatiť mu sumu 82,74 eur spolu so 14,75 % úrokom ročne zo sumy 70,43 eur až do zaplatenia. Navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania v sume 57,89 eur na účet právneho zástupcu JUDr. Ambróza Motyku. Odporkyni náhradu trov konania nepriznal.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 24. septembra 2008 VÚB postúpila na navrhovateľa pohľadávku proti odporkyni. Pohľadávka vznikla na základe zmluvy k úverovému účtu zo dňa 31. augusta 2005 Č. L. XXXXXXXXXX. Išlo aktiváciu kreditnej platobnej karty VÚB, typ karty Master Card. Na základe uvedenej zmluvy bol odporkyni poskytnutý úver, ktorý bolo možné čerpať kreditnou platobnou kartou, a to do výšky 5.000,- Sk. Podmienky úverovej zmluvy odporkyňa nedodržala, splátky úveru neuhrádzala riadne a včas, a preto VÚB ju vyzvala na uhradenie dlžnej sumy 3.228,90 Sk. Zistený skutkový stav posúdil súd podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len zákon č. 634/1992 Zb. ) , podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len zákon č. 258/2001 Z. z.) a § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ ) a článku 6 bodu 1 Smernice Rady 93/13 EHS.

Odporkyňa vzniesla námietku premlčania práva, lebo navrhovateľ, resp. právny predchodca navrhovateľa, mohol po prvýkrát uplatniť právo na vrátenie poskytnutého úveru, resp. omeškaných splátok dňa 22. mája 2007 (teda po vypovedaní Zmluvy o vydaní a používaní kreditnej karty) . Svoj nárok

navrhovateľ uplatnil na súde až 29. septembra 2011, teda po uplynutí trojročnej premlčacej doby. Pretože odporkyňa sa premlčania práva účinne dovolala, nemohol súd premlčané právo navrhovateľovi priznať, a preto návrh navrhovateľa v celom rozsahu zamietol.

Výrok o trovách konania odôvodnil súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. Vedľajšiemu účastníkovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia, a to za dva úkony právnej služby á 16,60 eur (podľa § 10 ods. 1 Advokátskej tarify) a režijný paušál 1 x 7,41 eur za rok 2011 a 1 x 7,63 eur za rok 2012 + 20 % DPH, spolu v sume 57,89 eur. Uvedenú sumu uložil navrhovateľovi zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na účet právneho zástupcu JUDr. Ambróza Motyku. Odporkyni náhradu trov konania nepriznal, lebo si náhradu trov konania nežiadala priznať.

Proti výroku rozsudku, ktorým súd priznal náhradu trov konania vedľajšiemu účastníkovi podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol zmeniť napadnutý výrok a nepriznať vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania. Žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 19,12 s DPH (ktorá pozostávala z polovice zákonnej sadzby tarifnej odmeny v sume 9,96 eur s DPH a režijný paušál v sume 9,16 eur s DPH) . Uviedol, že trovy vedľajšieho účastníka nemožno považovať za účelne vynaložené na uplatnenie, alebo bránenie práva. Navrhovateľ nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, lebo samotnou úlohou združenia je ochrana spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch. Spochybnil nutnosť a účelnosť vynaloženia trov právneho zastúpenia vedľajším účastníkom. Odporkyňa v danom prípade sama sa mohla dať zastúpiť advokátom. V súdenom prípade odporkyňa aktívne vystupovala, sama vzniesla námietku premlčania práva. Vstup vedľajšieho účastníka do konania nebol účelný. Navrhovateľ zastáva názor, že vedľajší účastník nemôže robiť úkony, ktoré predstavujú dispozíciu s predmetom konania. Nemôže uznať nárok navrhovateľa, nemôže uzavrieť zmier a nemôže sám vzniesť námietku premlčania práva, lebo nejde o procesný úkon ale o úkon podľa hmotného práva. Navrhovateľ považoval vstup vedľajšieho účastníka do konania za neúčelný, lebo ním uplatnená námietka premlčania nepriniesla odporkyni žiadne priaznivejšie rozhodnutie vo veci, než dosiahla sama. Účasť vedľajšieho účastníka v konaní považoval navrhovateľ za nadbytočnú a jeho právne zastúpenie za nehospodárne, keďže združenie sa samo prezentuje ako inštitúcia spôsobilá na ochranu spotrebiteľa aj v rámci súdneho konania. V prípadoch, v ktorých združenie samo podáva návrhy na začatie konania, k právnemu zastúpeniu nedochádza a je samo spôsobilé na zastupovanie spotrebiteľov v súdnom konaní. Ak sa združenie rozhodne využívať na zastupovanie v konaniach služby advokáta (splnomocniť ho na zastupovanie v tisíckach sporoch, do ktorých hromadne vstúpil) musí jeho trovy samo znášať z vlastných prostriedkov. V opačnom prípade sa vytvára dojem účelovosti konania združenia, ktorého činnosť by spočívala len vo vstupe do konania spolu so splnomocnením advokáta za cieľom dosiahnutia odmeny. Nie je zrejmé, na základe koho iniciatívy vstúpil vedľajší účastník do konania, ako sa dostal k informáciám o predmetnom konaní, čo je nevyhnutné pre posúdenie nároku vedľajšieho účastníka na trovy právneho zastúpenia za úkon právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia, teda či vedľajší účastník nahliadol do súdneho spisu, či sa oboznámil s daným prípadom a pod. Navrhovateľ vyslovil názor, že ochrana práv odporkyne ako spotrebiteľky je dostatočne zabezpečená súdom. Konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania a k zneužitiu zákonnej ochrany spotrebiteľa, účelu a zmyslu inštitútu náhrady trov právneho zastúpenia, a na túto skutočnosť by mal súd prihliadať podľa § 150 O.s.p.

Vedľajší účastník v písomnom vyjadrení na odvolanie navrhovateľa, navrhol napadnutý výrok o trovách konania ako vecne správne potvrdiť. Žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 19,12 eur pozostávajúcu z odmeny v sume 8,30 (§ 14 ods. 3 písm. b/ Advokátskej tarify) , režijný paušál v sume 7,63 eur (§ 16 ods. 3 Advokátskej tarify) a 20 % DPH v sume 3,19 eur.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie navrhovateľa bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., preskúmal rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné.

Správne okresný súd vec právne posúdil ak pri rozhodovaní o trovách konania vedľajšieho účastníka aplikoval ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p., lebo návrh navrhovateľa bol zamietnutý z dôvodu premlčania práva. Úspešnej odporkyni, ako aj vedľajšiemu účastníkovi na jej strane, preto vzniklo voči navrhovateľovi právo na náhradu trov konania.

Vedľajší účastník bol zastúpený advokátom a uplatnil si trovy konania, ktoré pozostávali z odmeny za prevzatie a prípravu zastúpenia v sume 16,60 (§ 14 ods. 1 písm. a/ Advokátskej tarify) , režijný paušál v sume 7,41 eur, ďalej za vyjadrenie zo dňa 10. februára 2012 v sume 16,60 eur (§ 14 ods. 1 písm. b/ Advokátskej tarify) a režijný paušál v sume 7,63 eur. Odmena advokáta bola vyčíslená v sume 48,24 eur + 20 % DPH v sume 9,65 eur, spolu v sume 57,89 eur.

Po oboznámení sa s obsahom spisu odvolací súd dospel k záveru, že trovy konania vedľajšieho účastníka nemožno považovať za účelne vynaložené, a to z dôvodu, že jeho úkony neboli nevyhnutné pre účelné bránenie práva odporkyne.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý má vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Účelnosť vynaložených trov konania je zásadou, ktorá platí pri aplikácii vyššie citovaného ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Trovy vynaložené účastníkom konania v spore (a platí to aj pre vedľajšieho účastníka) , musia byť v príčinnej súvislosti s jeho procesným postojom k predmetu konania. Ich vynaložením sa musí sledovať procesné presadzovanie uplatneného nároku, alebo ako v danom prípade, procesnú obranu proti takémuto tvrdenému nároku.

Účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc možno vyvodiť z článku 47 Ústavy Slovenskej republiky. V podstate to znamená, že trovy právneho zastúpenia treba považovať za účelne vynaložené trovy. Každý má právo na to, aby bol zastúpený advokátom. Trovy na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva sa nemôžu posudzovať ako celok. Aj keď účastník má právo na náhradu trov konania, pretože mal plný úspech, každý úkon alebo platenie trov treba posudzovať samostatne. To platí ako na trovy, ktoré boli označené ako nevyhnutné, i pre trovy právnej pomoci. Nárok na náhradu trov právneho zastúpenia však nemožno priznať ak sa určité procesné podanie nadbytočne opakuje bez uvedenia nových, procesne významných skutočností. To platí aj na podania advokáta, ktoré neobsahujú žiadne skutočnosti vzťahujúce sa na predmet sporu, na skutočnosti, ktoré zostali medzi účastníkmi sporné a treba ich dokazovať, nakoľko sú významné na posúdenie veci samej.

Odvolací súd preto skúmal, či trovy konania vyčíslené a uplatnené vedľajším účastníkom v konaní pred okresný súdom boli účelne vynaložené.

Konanie v predmetnej veci sa začalo návrhom zo dňa 8. septembra 2011 doručeným Okresnému súdu Košice - okolie dňa 29. septembra 2011.

Vedľajší účastník prostredníctvom zvoleného zástupcu (JUDr. Ambróza Motyku) oznámil vstup do konania podaním zo dňa 20. decembra 2011 doručeným Okresnému súdu Košice - okolie dňa 20. decembra 2011 a pripojil plnomocenstvo pre zástupcu JUDr. Ambróza Motyku z 1. októbra 2011.

V písomnom vyjadrení zo dňa 10. februára 2012 (doručenom Okresnému súdu Košice - okolie dňa 15. februára 2012) vzniesol vedľajší účastník námietku premlčania celej pohľadávky a uplatnil si náhradu trov konania v sume 57,89 eur. V uvedenom podaní navrhol zamietnuť - žalobu (správne návrh na začatie konania ) .

Na pojednávaní dňa 22. marca 2012 (ktoré sa uskutočnilo v neprítomnosti navrhovateľa, ako aj vedľajšieho účastníka) vzniesla odporkyňa námietku premlčania práva. Až po jej výsluchu a vznesenej námietke premlčania bolo oboznámené vyjadrenie vedľajšieho účastníka zo dňa 15. februára 2012, v ktorom aj vedľajší účastník vzniesol námietku premlčania.

Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že námietku premlčania v konaní uplatnila odporkyňa. Až po vznesení námietky premlčania odporkyňou, bola táto oboznámená s podaním vedľajšieho účastníka, v ktorom vzniesol aj on námietku premlčania.

Keďže vedľajší účastník nevykonal žiaden úkon v prospech odporkyne, na strane ktorej vystupoval, a ktorý by bol účelný, považuje odvolací súd za neúčelný aj úkon prevzatie a prípravu zastúpenia. Vedľajšiemu účastníkovi preto náhrada trov konania za úkony, ktoré vyúčtoval, nepatrí.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal, lebo tieto neboli účelne vynaložené.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ustanovení § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. V odvolacom konaní bol vedľajší účastník neúspešný, a preto mu vznikla povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania úspešnému účastníkovi (navrhovateľovi) , ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia.

Vedľajší účastník má rovnaké procesné práva a povinností ako účastník, nemožno mu ale ukladať hmotnoprávne povinnosti, ani priznávať práva vyplývajúce z hmotného práva. Právo na náhradu trov konania a povinnosť hradiť trovy konania, sú procesnými právami a povinnosťami, a tak ako má vedľajší účastník v prípade úspechu právo na náhradu trov konania, možno mu v prípade jeho neúspechu ukladať aj povinnosť nahradiť trovy konania.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd zaviazal vedľajšieho účastníka nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v sume 19,12 eur, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia, a to je jeden úkon právnej služby (odvolanie) v sume 8,30 eur (§ 14 ods. 3 písm. b/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ďalej len citovanej vyhlášky ) a náhrady výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné v sume 7,63 eur (§ 16 ods. 3 citovanej vyhlášky) a 20 % dane z pridanej hodnoty vo výške 3,19 eur.

Z týchto dôvodov odvolací súd uložil vedľajšiemu účastníkovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v sume 19,12 eur právnemu zástupcovi navrhovateľa TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia (§ 149 ods. 1 O.s.p.)

Odporkyňa si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnila a tak o nej odvolací súd ani nerozhodoval.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerov hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č.757/2004 Z. z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.