KSKE 6 Co 243/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 243/2011

KS v Košiciach, dátum 17.09.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 243/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/243/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510200319 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510200319.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom v Bratislave, Štefánikova č. 17, IČO: 31 595 545, proti odporcovi: K. H., R.. XX.X.XXXX, D. C. Ď. Č.. XX, v konaní o zaplatenie 86,93 € s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, č.k. 10C/2/2010-71 zo dňa 14.6.2011

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh navrhovateľky, vylúčený z pôvodného konania 10C/1/2009, ktorým sa domáhala voči odporcovi zaplatenia sumy 86,93 € s príslušenstvom titulom dlžného poistného. Rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní a po právnom posúdení veci v zmysle ust. § 11 ods. 11 zák. č. 381/2001 Z.z. vzal za preukázané, že odporca bol vlastníkom osobného motorového vozidla Škoda 120 LS E.: XXX D., VIN: T. XXMOLSF XXX XX XXX. Z vyjadrenia poisťovne Kooperatíva, a.s. Viena Insurance Group mu vyplynulo, že odporca mal predmetné motorové vozidlo poistené v ich poisťovni na základe poistnej zmluvy č. XXXXXXXXXX v žalovanom období, a to aj pred 7.12.2004, t.j. pred uzavretím poistnej zmluvy medzi navrhovateľkou a odporcom. Súd prvého stupňa preto uzavrel, že pokiaľ odporca mal uzavretú poistnú zmluvu v tom istom poistnom období v inej poisťovni, a túto nevypovedal, teda poistenie na motorové vozidlo naďalej trvalo, nemohol platne uzavrieť novú poistnú zmluvu na to isté motorové vozidlo u iného poisťovateľa. Preto návrh na zaplatenie poistného zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Neúspešná navrhovateľka nemá právo na náhradu trov konania a úspešný odporca ich neuplatnil, preto rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie navrhovateľka z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. a navrhla, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a jej návrhu v celom rozsahu vyhovel, resp. aby rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania uviedla, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil podľa ust. § 11 ods. 11 zák. č. 381/2001 Z.z. keď uviedol, že poistná zmluva č. XXXXXX so začiatkom poistenia dňa 7.12.2004 nemohla medzi účastníkmi konania platne vzniknúť, pretože už skôr bola na totožné vozidlo uzatvorená odporcom poistná zmluva č. XXXXXXXXXX v spoločnosti Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Podľa jej zistení, odporca mal uzatvorenú na totožné vozidlo poistnú zmluvu s Kooperatívou poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group č. XXXXXXXXX, a nie č. XXXXXXXXXX, a to s účinnosťou od 1.2.2005, teda až po účinnosti zmluvy č. XXXXXX, ktorú uzavrel s navrhovateľkou. Z predloženej poistnej zmluvy č. XXXXXX tiež vyplýva, že táto bola účinná od 1.1.2005. Podstatnou okolnosťou však

je, že ustanovenie § 11 ods. 11 zák. č. 381/2001 Z.z. v znení, ako ho citoval súd prvého stupňa, nebolo v čase uzatvorenia, ale ani v čase účinnosti predmetnej poistnej zmluvy účinné. Poistná zmluva bola uzatvorená 7.12.2004, a v tom čase zák.č. 381/2001 Z.z. neobsahoval ust. § 11 ods. 11, teda právnu úpravu, že poistnú zmluvu nemožno na to isté obdobie uzatvoriť u iného poisťovateľa. Táto výnimka bola zavedená do ust. § 11 ods. 11 zákonom č. 188/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 381/2001 Z.z., a tento zákon nadobudol účinnosť 13.4.2006. Takýto právny názor bol vyslovený aj v inom rozsudku Krajského súdu v Košiciach, ktorý pripojila k odvolaniu.

Odporca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Na to isté obdobie by nemalo byť uzavreté poistenie u viacerých poisťovní, nakoľko je to v rozpore s dobrými mravmi. Mal za to, že poistná zmluva, ktorú uzavrel ako prvú, automaticky zanikne nezaplatením poistného.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie navrhovateľky bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., z hľadiska uplatneného odvolacieho dôvodu (§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Navrhovateľka uplatňuje odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p., t.j. že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použije nesprávny právny predpis, alebo ak síce použije správny právny predpis, ale nesprávne ho vyloží, alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodí nesprávny právny záver.

Odvolací súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci tento odvolací dôvod je naplnený.

Súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, ak na daný prípad aplikoval ust. § 11 ods. 11 zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 188/2006 Z.z., účinné od 13.4.2006. Toto zákonné ustanovenie sa stalo účinným až od 13.4.2006, pričom dovtedy zákon podobné ustanovenie neobsahoval.

Aj z dôvodovej správy k tejto novele vyplýva, že sa ňou sledovalo odstrániť viacnásobné poistenie ako nežiadúci stav, keď prevádzateľ motorového vozidla bol povinný platiť poistné vo viacerých poisťovniach, avšak nárok na poistné plnenie mal len u jednej z nich.

Navrhovateľka sa návrhom domáha zaplatenia sumy 86,93 € z dôvodu úhrady poistného na základe poistnej zmluvy č. O. XXXXXX s účinnosťou od 1.1.2005, ktorá mala zaniknúť nezaplatením poistného dňa 1.11.2005. Ide preto o poistné za obdobie pred 13.4.2006, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 188/2006 Z.z., a ktorý zaviedol do zákona č. 381/2001 Z.z. ustanovenie § 11 ods. 11.

Uvedené ustanovenie § 11 ods. 11 zák. č. 381/2001 Z.z. preto na daný zmluvný vzťah súd prvého stupňa aplikovať nemal. V dôsledku toho je jeho rozhodnutie nesprávne.

Keďže súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie na ustanovení, ktoré aplikovať nemal, je jeho rozsudok vecne nesprávny. Preto odvolací súd rozsudok zrušil v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou súdu v ďalšom konaní bude posúdiť nárok navrhovateľky na zaplatenie dlžného poistného, vykonať dokazovanie na preukázanie, v akom rozsahu je tento nárok dôvodný a po vykonanom dokazovaní vo veci rozhodnúť. Viazaný pritom bude právnym názorom odvolacieho súdu, vysloveným v tomto uznesení (§ 226 O.s.p.) .

V novom rozhodnutí súd opätovne rozhodne o trovách celého konania účastníkov, vrátane trov tohto odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.