KSKE 6 Co 265/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/265/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203324 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203324.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : ANTIK Telecom s.r.o., so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, IČO: 36 191 400, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Košiciach, Rázusova 1, IČO: 36 588 725, proti žalovanej : W. V., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom v N., N. X, t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníčkou O. K., zamestnankyňou T. M. N. R., v konaní o zaplatenie 53,76 € s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 29C/59/2011-39 zo dňa 29.9.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 53,76 € s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 17,92 € od 16.12.2009 do zaplatenia, zo sumy 17,92 € od 15.2.2010 do zaplatenia, zo sumy 17,92 € od 15.3.2010 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 44,83 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu.

Rozhodol tak o žalobe na zaplatenie 53,76 € s príslušenstvom titulom plnenia zo zmluvy č. X/XXXX/ XXXX [XXXXX] o poskytovaní služieb v sieti INTERNET, uzavretej medzi účastníkmi konania. Uvedená pohľadávka pozostáva z dlžných platieb žalovanej za obdobie od decembra 2009 do februára 2010, spolu vo výške 53,76 €. S poukazom na ust. § 52 Obč. zák., § 42 ods. 1, ods. 4, § 43 ods. 1,2 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, § 262 ods. 1, § 365 a § 369 Obch. zák. žalobe v celom rozsahu vyhovel a zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 53,76 € s príslušenstvom.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 150 ods. 2 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 44,83 €. Trovy konania žalobcu pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania vo výške 16,50 € a z trov právneho zastúpenia vo výške 56,67 €. Keďže predmet konania neprevyšoval sumu 500 €, išlo teda o drobný spor (§ 200ea O.s.p.) a že trovy konania žalobcu prevyšovali uplatnenú pohľadávku, súd ich ako neprimerané znížil a priznal žalobcovi ich náhradu len vo výške 44,83 €, ktorú považoval za zodpovedajúcu uplatnenému nároku. Súdom priznané trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 16,50 € a z trov právneho zastúpenia v sume 28,33 €, a to z odmeny za 1 úkon právnej služby (podanie žaloby) 16,60 €, paušálnej náhrady nákladov vo výške 7,21 € a náhrady DPH v sume 4,52 €. Pri stanovení výšky trov konania súd vychádzal z charakteru sporu, v ktorom žalobca svoj nárok uplatňoval na základe spotrebiteľskej zmluvy, ako aj zo skutočnosti známej súdu z jeho činnosti, že žalobca vedie väčší počet obdobných súdnych sporov, v ktorých je zastúpený tým istým právnym

zástupcom, v dôsledku čoho nie je v týchto sporoch potrebná rozsiahlejšia príprava zastúpenia, keďže práva a povinnosti účastníkov konania sú upravované typizovanými zmluvami s rovnakými zmluvnými podmienkami.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku o trovách konania, v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca a navrhol rozsudok v napadnutom výroku zmeniť tak, že súd zaviaže žalovanú nahradiť mu trovy konania vo výške 73,17 €. Uplatnil aj trovy odvolacieho konania vo výške 18,85 €. Odvolanie podal z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. a odôvodnil ho tým, že skutočnosti, z ktorých prvostupňový súd vychádzal pri stanovení výšky trov konania - charakter sporu a väčší počet obdobných súdnych sporov žalobcu, nie sú dostatočnými dôvodmi pre rozhodnutie o trovách konania podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p.. Podstatným z hľadiska aplikácie tohto zákonného ustanovenia je skúmanie primeranosti, resp. neprimeranosti výšky uplatnených trov konania vo vzťahu k výške žalovanej pohľadávky. Skutočnosť, že sa jedná o spor o nároku vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, nemá pre posúdenie primeranosti trov konania a žalovanej pohľadávky žiaden význam, nakoľko zákon nespája moderačné právo súdu s problematikou spotrebiteľských zmlúv. V danom prípade nebola výška uplatnených a účelne vynaložených trov konania neprimeraná vo vzťahu k pohľadávke, pretože trovy neboli niekoľkonásobne vyššie ako výška súdom priznanej pohľadávky. Súd prvého stupňa pri skúmaní primeranosti trov mal skúmať ich účelnosť, a preto pri rozhodovaní o trovách konania sa mal vysporiadať s otázkou, či znížením trov konania nedochádza v dôsledku krátenia účelne vynaložených trov na bránenie práva aj k zníženiu efektívnosti súdnej ochrany nad prípustnú mieru. Žalobca uplatnil náhradu trov konania v minimálnej výške, ktorá bola nevyhnutná k bráneniu práva. Poukázal na iné rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach, ktoré pristúpili k zníženiu trov konania, ale kde trovy predstavovali niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. Záver súdu prvého stupňa, že v týchto sporoch nie je potrebná rozsiahlejšia príprava zastúpenia, nie je správny, nakoľko príprava zastúpenia v tejto veci z hľadiska časovej a odbornej náročnosti vyžadovala dostatočný priestor a jej náročnosť je porovnateľná s náročnosťou prípravy zastúpenia v iných štandardných sporoch založených na žalobe o plnenie. Nič na tom nemení tá skutočnosť, že právny vzťah bol založený typizovanou zmluvou, nakoľko ide o viaceré typy zmlúv, v ktorých sú práva a povinnosti zmluvných strán upravené odlišným spôsobom a rovnako taktiež rozdielne všeobecné zmluvné podmienky a tarify k jednotlivým službám, ktoré sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu viackrát menili. Pred podaním žaloby bolo nevyhnutné sa tiež zaoberať procesnými otázkami žaloby - určenie vecnej a miestnej príslušnosti súdu a za týmto účelom preverenie aktuálneho pobytu žalovanej, vypočítanie výšky súdneho poplatku za návrh na začatie konania, ako aj trov právneho zastúpenia a podobne. Prevzatie zastúpenia, ako aj podanie žaloby si vyžadovali dôslednú prípravu, časový priestor, ako aj odborné znalosti, ktoré zodpovedajú výške uplatnených trov právneho zastúpenia.

Opatrovníčka žalovanej zostala v odvolacom konaní nečinná.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Rozsudok súdu prvého stupňa je v napadnutom výroku o trovách prvostupňového konania vecne správny, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

V zmysle ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení novely zák. č. 384/2008 Z.z., účinnej od 15.10.2008, ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Vyššie cit. ust. § 150 ods.2 O.s.p. zaviedlo do nášho právneho poriadku podobne ako Nariadenie EP a Rady (ES) č. 861/2007 z 11.7.2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, možnosť nepriznania alebo zníženia trov súdom, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané.

Podľa bodu 29 Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, trovy konania by mala znášať strana, ktorá nemala vo veci úspech. Trovy konania by sa mali určiť v súlade s vnútroštátnym právom, vzhľadom na ciele jednoduchosti a nákladovej efektívnosti by mal súd, alebo tribunál nariadiť, aby bola strana, ktorá nemala vo veci úspech, povinná zaplatiť len trovy konania, vrátane napr. aj všetkých nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že sa druhá strana nechala zastupovať advokátom alebo inou osobou s právnickým vzdelaním alebo všetkých nákladov vyplývajúcich z doručenia alebo prekladu dokumentov, ktoré sú úmerné hodnote pohľadávky, alebo ktoré sú nevyhnutné.

V dôvodovej správe k novele O.s.p. uskutočnenej zák.č. 385/2008 Z.z. zákonodarca udáva, že v týchto konaniach (drobné spory) trovy konania predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. Cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta spoločností, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú. Majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé. Pre porovnanie nariadenie o tzv. drobných veciach uvažuje s nepriznaním trov konania, pokiaľ sú neprimerané voči pohľadávke (resp. neúmerné hodnote pohľadávky) vo veciach do 2000 €. Navrhovaným ustanovením sa navrhuje nepriznanie neprimeraných trov voči pohľadávke len v sporoch o tie najnižšie sumy.

Podľa § 200ea ods. 1 O.s.p. ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 €, od toho okamihu ide o drobný spor. Zároveň v ods. 2 tohto ust. je vymenované, čo sa nepovažuje za drobné spory.

Aplikácia moderačného práva súdu ustanovená v § 150 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy tak proti žalobcovi, ako aj proti žalovanému podľa toho, ktorý z nich by mal nárok na náhradu trov konania. Musí však byť splnená podmienka, že sú trovy konania neprimerané voči pohľadávke. Aký pomer výšky trov k výške pohľadávky treba považovať za neprimeraný, zákon neustanovuje. Záver, že ide o neprimeranosť trov konania voči pohľadávke, je výsledkom voľnej úvahy súdu v prejednávanom prípade. Takisto je ponechané na voľnú úvahu súdu, či trovy zníži, alebo ich vôbec neprizná. Ako prvé a rozhodujúce kritérium pre rozhodnutie o náhrade trov konania by mala byť účelnosť vynaložených trov konania, až potom možno uvažovať o zohľadnení primeranosti trov.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že určenie rozsahu trov, ktoré sú primerané voči pohľadávke, je výsledkom úvahy súdu, pričom neprimeranosť trov v podstate znamená, že ich výška prekračuje hodnotu pohľadávky (viď rozhodnutie Ústavného súdu III. ÚS 125/2010) .

Vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade ide o drobný spor v zmysle ust. § 200ea O.s.p. a žalobcom požadované trovy konania vo výške 73,17 €, sú neprimerané voči pohľadávke 53,76 € s príslušenstvom, keďže prevyšujú jej výšku, boli splnené zákonné podmienky pre aplikáciu ust. § 150 ods. 2 O.s.p. súdom prvého stupňa.

Určenie rozsahu trov, ktoré sú primerané voči pohľadávke, je výsledkom úvahy súdu a keďže v prejednávanej veci úvaha nevybočila z medzí a hľadísk určených zákonom, nemožno postupu súdu, ktorým znížil trovy konania na sumu 44,83 €, predstavujúcich zaplatený súdny poplatok 16,50 € a trovy právneho zastúpenia v sume 28,33 €, vytknúť vecnú nesprávnosť. Súd totiž posudzoval primeranosť výšky trov konania vo vzťahu k výške žalobcom uplatnenej a súdom priznanej pohľadávky, a zároveň zohľadnil, ktoré trovy boli účelne vynaložené. Neprimeranosť trov konania v podstate znamená, že ich výška prekračuje hodnotu pohľadávky, nie je preto nevyhnutné, aby trovy konania niekoľkonásobne prekračovali hodnotu priznanej pohľadávky. Touto zásadou sa riadil aj súd prvého stupňa a v tomto smere sú preto odvolacie námietky nedôvodné.

Pokiaľ súd prvého stupňa pri stanovení výšky trov konania vychádzal z charakteru sporu, že ide o spor mnohonásobne typovo sa opakujúci u právneho zástupcu žalobcu a že ide o typizovanú zmluvu, aj podľa názoru odvolacieho súdu možno prihliadnuť na tieto skutočnosti pri aplikácii ust. § 150 ods. 2 O.s.p. a aj z týchto dôvodov pristúpiť k zníženiu náhrady trov konania. Tá skutočnosť, že ide o zmluvu spotrebiteľskú, nebola podstatnou pri znížení trov konania. Vzhľadom na totožný právny problém je aj podľa názoru odvolacieho súdu pracnosť jednotlivých administratívnych prác, ale aj právna náročnosť jednotlivých úkonov právnej pomoci v jednotlivých veciach značne znížená. Vzhľadom na hromadné vybavovanie veci sú určitým spôsobom znížené aj hotové výdavky.

Trovy súvisiace so zaplatením súdneho poplatku skutočne treba považovať za účelne vynaložené, ktorých zníženie neprichádza do úvahy ani s odvolaním sa na ust. § 150 ods. 2 O.s.p., pretože bez zaplatenia súdneho poplatku by súdne konanie nemohlo prebehnúť, avšak ohľadne ostatných trov vzniklých v tomto konaní je dôvodné ich nepriznanie tak, ako o tom rozhodol súd prvého stupňa.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa správne využil svoje moderačné právo, keď znížil trovy konania na sumu 44,83 €, pretože priznaním ďalších trov by ich výška nespĺňala požiadavku primeranosti voči pohľadávke a požiadavku účelnosti.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v súlade s ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. rozsudok prvostupňového súdu vo výroku o náhrade trov konania účastníkov potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania súd nepriznal, keďže žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný a úspešnej žalovanej trovy odvolacieho konania nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.