KSKE 6 Co 281/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 281/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/281/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211211038 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211211038.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: ANTIK Telecom s.r.o., so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, IČO: 36 191 400, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Košiciach, Rázusova 1, proti odporkyni: Q. Š., bytom v L., D. XX, v konaní o 71,68 € s prísl., o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. 20C/82/2011-55 zo dňa 10.10.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Odporkyňa je povinná nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania vo výške 18,85 € a tieto zaplatiť na účet jeho právneho zástupcu Advokátska kancelária JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a zaviazal odporkyňu nahradiť navrhovateľovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 115,24 € do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

O zastavení konania rozhodol v zmysle ust. § 96 O.s.p. potom, čo navrhovateľ zobral návrh na začatie konania späť v celom rozsahu a navrhol konanie zastaviť z dôvodu, že odporkyňa po podaní návrhu na začatie konania zaplatila žalovanú istinu, úrok z omeškania a súdny poplatok. Keďže k späťvzatiu návrhu došlo skôr, než sa začalo pojednávanie, súhlas odporkyne so späťvzatím návrhu nežiadal.

O trovách konania rozhodol v zmysle ust. § 146 ods. 2 druhej vety O.s.p.. Keďže k späťvzatiu návrhu, ktorý bol podaný dôvodne, došlo pre správanie sa odporkyne, a tejto v dôsledku toho vznikla povinnosť nahradiť trovy konania navrhovateľovi, zaviazal odporkyňu na náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia v celkovej výške 115,24 €.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podala odvolanie odporkyňa. Namietala vydanie platobného rozkazu, ku ktorému došlo na základe neexistujúcich dôkazov, na ktoré upozornila už v odpore proti platobnému rozkazu. Rovnako namietala, že na pojednávaní nebolo predmetom prejednávania zaplatenie sumy 71,68 €, ale na tomto pojednávaní jej bolo oznámené späťvzatie návrhu a predmetom konania boli už len trovy. Vzhľadom na uvedené pochybenia súdu žiadala priznať náhradu trov vo výške 100 €.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa ust. § 219 O.s.p. potvrdiť a zaviazať odporkyňu na náhradu trov odvolacieho konania vo výške 28,81 €. Poukázal na to, že k zastaveniu konania došlo z dôvodu späťvzatia návrhu na začatie konania, ktoré doručil súdu

prvého stupňa potom, čo žalovaná po podaní žaloby dňa 13.5.2011 uhradila mu 96,25 €, čím došlo k uhradeniu istiny, úrokov z omeškania a súdneho poplatku z návrhu na začatie konania. Odporkyňa zaplatením žalovanej pohľadávky po podaní návrhu na začatie konania nárok žalobcu čo do dôvodu i výšky uznala. Za daných okolností nemal súd inú možnosť, ako konanie zastaviť a keďže k späťvzatiu došlo pred začatím pojednávania, nebol nutný jej súhlas so späťvzatím. Keďže odporkyňa ani čiastočne neuhradila trovy právneho zastúpenia, navrhovateľ si tieto uplatnil v súlade s ust. § 146 ods. 2 O.s.p. a pokiaľ mu boli súdom priznané, je toto rozhodnutie vecne správne.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie odporkyne bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu odporkyne nie je možné vyhovieť.

Uznesenie je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví (§ 96 ods. 1 O.s.p.) .

Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O.s.p.) .

Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O.s.p.) .

Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 96 ods. 3 O.s.p.) .

Vyššie citovaného ustanovenie rešpektuje navrhovateľa ako dominus litis (pán sporu) . Navrhovateľ disponuje konaním nielen tým, že podal návrh na jeho začatie, ale aj tým, že podaný návrh môže vziať účinne späť. Ak vezme účastník svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Späťvzatie návrhu na začatie konania, ktorého účinky nastali tým, že sa dostalo do dispozície súdu, nie je možné ďalším úkonom vziať späť a navrátiť tak konanie do pôvodného stavu. Ak teda súdu prvého stupňa dôjde účinný prejav o späťvzatí návrhu na začatie konania, je súd prvého stupňa týmto procesným úkonom viazaný a okrem prípadov uvedených v § 96 ods. 2 O.s.p. je povinnosťou súdu prvého stupňa konanie zastaviť.

V danom prípade z obsahu spisu je zrejmé, že navrhovateľ písomným podaním zo dňa 8.6.2011 na č.l. 36 spisu, zobral späť svoj návrh na začatie konania a keďže k späťvzatiu došlo skôr, než sa začalo pojednávanie, nebolo potrebné žiadať súhlas odporkyne so späťvzatím návrhu. Za tejto situácie nemal súd prvého stupňa inú možnosť, ako konanie zastaviť, pretože týmto procesným úkonom navrhovateľa je viazaný v tom zmysle, že konanie musí zastaviť, okrem prípadov podľa § 96 ods. 2 O.s.p.

Keďže odvolací súd má nepochybne preukázaný prejav vôle navrhovateľa o späťvzatí návrhu na začatie konania a súhlas odporkyne s týmto procesným úkonom nebol potrebný, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení konania ako vecne správne podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Vecne správne rozhodol súd prvého aj o trovách zastaveného konania v zmysle ust. § 146 ods. 2 druhej vety O.s.p., podľa ktorého, ak sa pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. V prejednávanej veci nepochybne návrh na začatie konania bol podaný dôvodne a k jeho späťvzatiu došlo pre správanie sa odporkyne, ktorá po podaní návrhu na začatie konania uhradila žalovanú istinu, preto odporkyni vznikla povinnosť nahradiť navrhovateľovi

trovy konania tak, ako sú tieto špecifikované v odôvodnení napadnutého uznesenia v celkovej výške 115,24 €.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie aj vo výroku o trovách konania účastníkov v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Odporkyňa bola v odvolacom konaní neúspešná, nemá preto právo na náhradu trov odvolacieho konania a je povinná nahradiť trovy odvolacieho konania navrhovateľovi, ktoré pozostávajú z odmeny za jeden úkon právnej služby vo výške 8,30 € podľa § 14 ods. 3 písm. b/ vyhl.č. 655/2004 Z.z., teda vo výške 1/2-ice základnej sadzby tarifnej odmeny, keďže ide o vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, z režijného paušálu za tento úkon vo výške 7,41 € a z DPH vo výške 20 %, t.j. 3,14 €, spolu trovy právneho zastúpenia predstavujú 18,85 €. V zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. je odporkyňa povinná zaplatiť trovy odvolacieho konania na účet právneho zástupcu navrhovateľa vedený v Tatrabanke a.s. č.účtu XXXXXXXXXX/XXXX.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.