KSKE 6 Co 288/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 288/2011

KS v Košiciach, dátum 02.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 288/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/288/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110203957 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110203957.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: CETELEM SLOVENSKO, a.s., so sídlom v Bratislave, Panenská 7, IČO: 35 787 783, zastúpený JUDr. Helenou Strachotovou, advokátkou so sídlom v Martine, Hviezdoslavova 7, proti žalovanej: H. J., nar. XX.X.XXXX, bytom v H., H. X, v konaní o 1.209,73 € s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice I, č.k. 17C/133/2010-60 zo dňa 1.8.2011

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok, okrem výroku o zamietnutí žaloby vo zvyšnej časti a v zrušenom rozsahu v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 1209,73 € a úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 1.194,82 € od 1.5.2008 do zaplatenia a nahradiť na účet právneho zástupcu žalobcu trovy konania vo výške 209,22 €, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 1.209,73 € s úrokom z omeškania vo výške 0,08 % denne zo sumy 1.194,82 € od 1.5.2008 do zaplatenia titulom nezaplateného úveru a sankcií spojených s omeškaním so splácaním úveru (úroky a zmluvná pokuta) .

Vykonaným dokazovaním vzal za preukázané, že účastníci konania uzavreli dňa 17.8.2007 zmluvu o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorej žalobca poskytol žalovanej úver na nákup spotrebného tovaru vo výške 1.131,22 € (34.079,-Sk) , ktorý sa žalovaná zaviazala splácať v mesačných splátkach po 37,54 € (1.131,-Sk) po dobu 36 mesiacov, splatných vždy k 15.dňu v mesiaci, počnúc dňom 15.9.2007. Listom zo dňa 6.3.2008 žalobca odstúpil od vyššie uvedenej zmluvy vzhľadom na omeškanie žalovanej so splácaním úveru a vyzval ju na zaplatenie dlžnej čiastky 36.445,-Sk (1.209,75 €) , zloženej: 1/ zo sumy 6.786,-Sk (225,25 €) , t.j. dlžných mesačných splátok úveru (úverovej istiny, vrátane úrokov po lehote splatnosti ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy) , 2/ zo sumy 29.209,-Sk (969,56 €) , t.j. úverovej istiny splatnej ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, 3/ zo sumy 450,-Sk, t.j. (14,94 €) , t.j. zmluvnej pokuty za omeškanie so splácaním dlhu v lehote 14 dní s upozornením, že v prípade nezaplatenia budú jej účtované úroky z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej sumy denne od 1.5.2008. Z výpovede žalovanej vzal za preukázané, že túto zmluvu uzavrela z dôvodu, že jej druh, s ktorým v tom čase žila, ju fyzicky napádal a vyhrážal sa jej zabitím, ak notebook, na zakúpenie ktorého bol úver poskytnutý, nezakúpi. Z tohto dôvodu podpísala zmluvu o úvere, následne ju však jej druh vyhodil a všetky zmluvy zostali v byte, pričom v súčasnosti je bezdomovkyňou. Nemá však žiadne potvrdenie o podaní trestného oznámenia o týraní, resp. vyhrážaní sa jej jej druhom a nevedela uviesť ani žiadneho svedka, ktorý by ňou tvrdené skutočnosti dosvedčil. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli aj Všeobecné podmienky Cetelem Slovensko a.s. pre poskytovanie spotrebiteľského úveru, súd uzavrel, že žalovaná si neplnila svoju povinnosť platiť úver riadne a včas, preto vzniklo žalobcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8 % z každej čiastky, s úhradou ktorej sa dostala žalovaná

do omeškania viac ako 30 dní. Žalobca vyzval žalovanú na úhradu dlžnej sumy 1.209,75 € listom zo dňa 6.3.2008, ktorým zároveň odstúpil od úverovej zmluvy a úver sa stal splatný v celom rozsahu dňom 30.4.2008. Z vykonaného dokazovania uzavrel, že v časti zaplatenia istiny je žaloba dôvodná, a preto zaviazal žalovanú na zaplatenie 1.209,75 €. Ohľadom tvrdenia, že zmluvu uzavrela pod nátlakom, žalovaná neuniesla dôkazné bremeno, pretože toto svoje tvrdenie nepreukázala a naopak potvrdila, že podpis na zmluve je jej podpisom. Konštatoval, že ani jej nemajetnosť nie je dôvodom pre zánik dlhu, pretože nemožnosť splnenia predpokladá kumulatívne splnenie troch podmienok, a to počiatočnú nemožnosť, objektívnu nemožnosť a fyzickú nemožnosť plnenia. Ak je plnenie nemožné len subjektívne, t.j. pre dlžníka, záväzok nezaniká. Keďže žalovaná svoj dlh neplnila riadne a včas, dostala sa do omeškania dňom nasledujúcom po dni splatnosti celého dlhu, t.j. 1.5.2008 a od tohto dňa súd zaviazal žalovanú aj na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR 87/1995 Zb. k tomuto dňu omeškania, t.j. 8,5 % ročne a v prevyšujúcej časti úrokov z omeškania žalobu zamietol, keďže ide o spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky upravené v nej sa nemôžu odchýliť od zákona v neprospech spotrebiteľa.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 142 ods.3 O.s.p. a priznal žalobcovi plnú náhradu trov konania, nakoľko mal neúspech len v pomerne nepatrnej časti.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie žalovaná a uviedla, že nie je schopná vyplatiť dlžnú čiastku žalobcovi, keďže poberá čiastočný invalidný dôchodok, musí platiť výživné sumou 23,50 € na svoje dieťa a zbytok má na prežitie, pričom je bezdomovkyňou.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok ako vecne správny potvrdiť a uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovanej bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že rozsudok je potrebné v napadnutej vyhovujúcej časti zrušiť v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p..

Rozsudok súdu prvého stupňa je nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov, čím došlo v konaní pred súdom k takej vade konania, na ktorú odvolací súd v zmysle ust. § 212 ods.3 O.s.p. prihliada z úradnej povinnosti, keďže mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia patrí medzi vady konania v zmysle ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p., pretože takýmto postupom súdu je účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, konkrétne realizácia jeho procesného práva účinne sa brániť proti rozhodnutiu súdu. Táto vada konania je dôvodom zrušenia rozhodnutia podľa ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p.

V zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie , čoho sa navrhovateľ domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odvolaním napadnutý rozsudok nemá všetky uvedené náležitosti, preto nemohol byť predmetom odvolacieho prieskumu.

Z odôvodnenia rozsudku v napadnutej vyhovujúcej časti nie je zrejmé, ako bola určená výška dlžnej istiny 1.209,73 €, pretože nie je zrejmá ani špecifikácia a spôsob výpočtu jednotlivých súm, z ktorých táto istina má pozostávať.

Súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaná istina 36.445,-Sk pozostáva zo sumy 6.786,-Sk, t.j. dlžných mesačných splátok úveru, vrátane úrokov po lehote splatnosti ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, ďalej zo sumy 29.209,-Sk, t.j. úverovej istiny splatnej ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy a sumy 450,-Sk, t.j. zmluvnej pokuty za omeškanie so splácaním úveru. Spôsob výpočtu týchto jednotlivých čiastkových súm však z odôvodnenia rozsudku a ani z obsahu celého spisu nie je zrejmý, pretože spôsob výpočtu, akým žalobca dospel k týmto jednotlivých sumám nie je špecifikovaný ani v odstúpení od zmluvy zo dňa 6.3.2008 a ani v žiadnom z podaní adresovanom súdu. Súd prvého stupňa žalobcu napriek tejto skutočnosti nevyzval, aby objasnil spôsob výpočtu týchto jednotlivých súm, a teda aj celej žalovanej sumy.

Bez tejto špecifikácie pritom nie je možné posúdiť rozsah, v akom je žaloba dôvodná.

Z vyššie uvedených dôvodov napadnutý rozsudok nemohol byť predmetom odvolacieho prieskumu.

Úlohou súdu v ďalšom konaní bude vyzvať žalobcu na špecifikáciu výpočtu žalovanej sumy, a teda aj jednotlivých čiastkových súm (6.786,-Sk, 29.209,-Sk, 450,-Sk) tak, aby bolo zrejmé, aká časť žalovanej sumy predstavuje nesplatený úver, aká časť sú dlžné úroky, zmluvná pokuta, príp. iné sankcie a v závislosti od tejto špecifikácie potom následne opätovne posúdiť rozsah, v akom je žaloba žalobcu dôvodná.

V súvislosti s tvrdením žalobcu, že došlo k odstúpeniu od zmluvy medzi účastníkmi konania, ktorý záver si osvojil aj súd prvého stupňa, odvolací súd dáva do pozornosti, že v zmysle ust. § 48 ods. 2 Obč.zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, čoho dôsledkom je zánik práv a povinností zmluvných strán z takto zrušenej zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu ako akcesorický nárok v dôsledku odstúpenia od zmluvy rovnako zaniká, okrem, ak tento nárok vznikol ešte predtým, než došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, a teda jej zrušenia, v zmysle ust. § 457 Obč.zákonníka je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. V dôsledku odstúpenia od zmluvy teda nastupujú nároky titulom bezdôvodného obohatenia, t.j. subjekty zrušenej zmluvy sa vzájomne vyporiadajú podľa zásad o bezdôvodnom obohatení.

V ďalšom konaní bude tiež povinnosťou súdu prvého stupňa preskúmať osobné, zárobkové a majetkové pomery žalovanej a posúdiť, či je spôsobilá žalovanú sumu jednorázovo zaplatiť bez toho, aby tým došlo k ohrozeniu uspokojovania jej základných potrieb a výživy a v prípade zistenia, že jej osobné, majetkové a zárobkové pomery neumožňujú jej zaplatiť jednorázove celú sumu, zvážiť možnosť povolenia plnenia v splátkach v zmysle ust. § 160 ods. 2 O.s.p. vo výške zodpovedajúcej týmto zisteným pomerom.

Pri rozhodovaní o trovách konania súd tiež zváži možnosť aplikácie ustanovenia § 150 ods. 1 O.s.p. vzhľadom na tieto zistené pomery.

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa o trovách celého konania, vrátane trov tohto odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z. z. ).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.