KSKE 6 Co 30/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 30/2012

KS v Košiciach, dátum 22.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 30/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211235427 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211235427.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky : C. S., nar. XX.X.XXXX, bytom v O., T. XX, proti odporcovi: G. S., nar. X.X.XXXX, bytom v O., T.Á. XX, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. 22C/167/2011-9 zo dňa 21.12.2011

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, z r u š u j e uznesenie a konanie o nariadenie predbežného opatrenia z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa návrh navrhovateľky na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Vyslovil, že odporca nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podala odvolanie navrhovateľka a navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a jej návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel.

Navrhovateľka podaním zo dňa 19.1.2012 oznámila, že návrh na začatie konania o nariadenie predbežného opatrenia berie v celom rozsahu späť.

Odporca sa k späťvzatiu návrhu nevyjadril.

Podľa ust. § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na späťvzatie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľkou súd v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia pripustil späťvzatie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zrušil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.