KSKE 6 Co 64/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/64/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612200178 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612200178.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. O., W. Q. X. A. Q., C.Y. O. X/XX, zastúpeného U.. P. S., Y. X. X. X. A. Q., X. XX, proti odporcovi P.. N. Q., W. Q. O., N. X, zastúpenému U.. P. L., Y. X. X. Q. P., U. XX, o nariadení predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 5.januára 2012 č.k. 2C/3/2012-15 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie okrem výroku o náhrade trov konania.

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o náhrade trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 5.januára 2012 č.k. 2C/3/2012-15 nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporcovi nakladať s nehnuteľnosťami:

- W. Č.. XX, Q. X, X. F. obytného domu s.č. XXXX, nachádzajúci sa na J. C. O. Q. X. A. Q., postavený na parcele č. KN-C 2662 a KN-C 2663, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, zapísaný Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Spišská Nová Ves, pre obec Spišská Nová Ves, katastrálne územie X. A. Q. na LV č. XXXX a

- W. Č.. XX, Q. X, X. F. obytného domu s.č. XXXX, nachádzajúci sa na J. C. O. Q. X. A. Q., postavený na parcele č. KN-C 2662 a KN-C 2663, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, zapísaný Katastrálnym úradom v O., X. O. X. A. Q., pre obec Spišská Nová Ves, katastrálne územie X. A. Q. na LV č. XXXX, ktoré má odporca vo výlučnom vlastníctve,

- najmä sa zakazuje odporcovi predmetné nehnuteľnosti predať, darovať, prenajať, zapožičať a zaťažiť záložným právom.

Uložil navrhovateľovi povinnosť, aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia uznesenia podal návrh na začatie konania vo veci samej o zaplatenie 66 387,84 Eur.

Stanovil dobu trvania nariadeného predbežného opatrenia do právoplatného skončenia konania vo veci samej.

Odporcovi uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 33,- Eur na účet U.. P. S. do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Predbežné nariadenie (správne opatrenie - poznámka odvolacieho súdu) je vykonateľné dňom jeho nariadenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že zmluvou o pôžičke zo dňa 18.januára 2007 prenechal navrhovateľ ako veriteľ, odporcovi ako dlžníkovi, finančnú sumu vo výške 2 000 000,-Sk (66 387, 84 Eur) s tým, splatnosť pôžičky bola dohodnutá do piatich rokov od jej poskytnutia, teda do 18.januára 2012. Spoludlžníčkou bola (aj) P.. D. C.. Navrhovateľ požadoval plnenie od odporcu podľa § 511 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) .

Pôžička bola poskytnutá za účelom kúpy nehnuteľnosti - zabezpečenia spoločného bývania pre odporcu a (ďalšieho) spoludlžníka. Odporca ako dlžník v priebehu 4 (štyroch) rokov od poskytnutia pôžičky nezaplatil navrhovateľovi ani jedinú úhradu a nereagoval ani na opakované výzvy zo strany navrhovateľa. Odporca nepreberal doporučené zásielky. Navrhovateľ sa dôvodne domnieval, že odporca nemá v úmysle požičané peniaze vrátiť. Po citácii § 74 ods. 1, 2 O.s.p., § 75 ods. 4 O.s.p., § 75 ods. 9, § 75 ods. 10 O.s.p. a § 76 ods. l, písm. f/ O.s.p. súd konštatoval, že navrhovateľ osvedčil základné skutočnosti, ktoré umožňujú záver o pravdepodobnosti nároku. Pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia súd zvažoval primeranosť ujmy, ktorá by nariadením predbežného opatrenia vznikla odporcovi a dospel k záveru, že táto ujma je primeraná výhode, ktorá sa nariadením predbežného opatrenia dostane navrhovateľovi. Rozhodnutím o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nedochádza k prejudikovaniu rozhodnutia vo veci samej. Ak by súd nevyhovel návrhu a nenariadil predbežné opatrenie, vytvoril by sa nenávratný stav.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Odporca vzniesol námietku miestnej nepríslušnosti Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Podľa odporcu je miestne príslušný Okresný súd Kežmarok.

Proti tomuto uzneseniu podal odporca v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol zmeniť napadnuté uznesenie a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť. Tvrdil, že súd nariadil predbežné opatrenie dňa 5.januára 2012, kedy ešte pôžička nebola splatná. Splatnosť pôžičky ako vyplýva z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia by mala nastať až 18.januára 2012. Ďalej odporca poukázal aj na tú skutočnosť, že dňa 23.decembra 2011 uzavrel kúpnu zmluvu a predmetné nehnuteľnosti odpredal tretej osobe. Uzavretie kúpnej zmluvy má za následok to, že odporca už nemá možnosť s predmetnými nehnuteľnosťami nakladať. Z tohto dôvodu vydané (správne malo byť nariadené - poznámka odvolacieho súdu) predbežné opatrenie, nie je dôvodné. Naviac predbežné opatrenie zasahuje do práv nového vlastníka. Vyčítal súdu, že v dôvodoch rozhodnutia iba všeobecne konštatoval podmienky, za ktorých možno nariadiť predbežné opatrenie, ale neuviedol, na základe čoho dospel k záveru, že navrhovateľ osvedčil danosť práva, a v čom spočíva potreba dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi konania. Nevyporiadal sa ani s tým, ako chce navrhovateľ dokázať, že odporca finančné prostriedky, ktoré získal za odpredaj predmetných nehnuteľností, nechce použiť na úhradu dlhu alebo že odporca nemá iný majetok. Okrem odporcu je dlžníkom aj ďalšia osoba. Poukázal na to, že výzvy, ktoré mal navrhovateľ zasielať odporcovi, ktoré spomínal v návrhu, boli odporcovi doručené až s uznesením o nariadení predbežného opatrenia. Ide o výzvy, ktoré boli zasielané s veľkým časovým predstihom pred splatnosťou pôžičky. Vyčítal súdu aj neštandardný postup, keď rozhodol o náhrade trov konania, i keď navrhovateľ v návrhu nežiadal priznať trovy konania.

V písomnom vyjadrení na odvolanie odporcu navrhovateľ uvádza, že zo správania odporcu je zrejmé, že finančné prostriedky z predaja nehnuteľnosti nechce použiť na úhradu dlhu voči navrhovateľovi. Odporca nedal prísľub , že nadobudnuté finančné prostriedky použije na vyporiadanie dlhu. Podľa kúpnej zmluvy zo dňa 23.decembra 2011 odporcovi už bola časť kúpnej ceny splatená, ale napriek splatnosti dlhu navrhovateľovi žiadnu úhradu nepoukázal.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie odporcu bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p., preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods.1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu odporcu nie je možné vyhovieť okrem výroku o náhrade trov konania.

Výrok uznesenia súdu prvého stupňa v napadnutej časti okrem výroku o náhrade trov konania je vecne správny, a preto ho odvolací súd podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil.

Podľa § 74 ods.1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 74 ods.2 O.s.p. príslušný na nariadenie predbežného opatrenia je súd, ktorý je príslušný na konanie o veci. Ak nie je príslušný súd známy alebo ak príslušný súd nemôže včas zakročiť, zakročí a nariadi predbežné opatrenie podľa § 75a súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje. Len čo je to však možné, postúpi vec príslušnému súdu.

Podľa § 75 ods.1 O.s.p. predbežné opatrenie nariadi súd na návrh.

Podľa § 75 ods.2 O.s.p. návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods.1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Podľa § 75 ods.6 O.s.p. súd môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení aj bez z výsluchu účastníkov a bez nariadenia pojednávania.

Podľa § 75 ods.8 O.s.p. o nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd aj bez vyjadrenia ostatných účastníkov. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí súd ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené.

Podľa § 76 ods.1 písm.e/ a f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Z citovaných zákonných ustanovení, ako aj zo samotnej podstaty predbežných opatrení jednoznačne vyplýva, že tieto upravujú pomery účastníkov konania iba dočasne, prípadne zaisťujú nároky doposiaľ právoplatne nepriznané.

Súdna prax pojem dočasná úprava pomerov vykladá tak, že tu možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie dispozície s majetkom v priebehu konania z dôvodu ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, ktoré bolo alebo bude v konaní vydané. Zmyslom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov, pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o nariadenie žiada, tak v rámci ústavných a zákonných pravidiel aj tomu, voči komu predbežné opatrenie smeruje. Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takú intenzitu, aby prakticky znemožnila ochranu oprávnených záujmov druhej strany, teda toho, kto nariadenie predbežného opatrenia navrhuje. Pred nariadením predbežného opatrenia nemusí byť nárok dokázaný, musí však byť aspoň osvedčený. Osvedčenie (na rozdiel od dokazovania) znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie všetky rozhodujúce skutočnosti) , pri ich zisťovaní nemusí dbať na všetky formality, ako je to pri dokazovaní; postačuje, že osvedčená skutočnosť sa mu vzhľadom na všetky okolnosti javí ako nanajvýš pravdepodobná.

Pri nariadení predbežného opatrenia teda súd poskytne oprávnenému účastníkovi dočasnú ochranu, prípadne zabraňuje ďalšiemu zhoršovaniu jeho postavenia, aj za cenu, že skutkový stav veci nie je ešte náležite zistený, a teda že subjektívne právo ani jemu zodpovedajúca povinnosť nie sú celkom nepochybné.

Dočasnou úpravou urobenou vo forme predbežného opatrenia sa preto neprejudikujú práva a povinnosti účastníkov ani posúdenie právneho vzťahu medzi nimi.

Znamená to, že obsahom dočasnej úpravy v neskoršom konaní nie je súd viazaný, a môže rozhodnúť inak.

Tam, kde nebolo (vôbec) vydané rozhodnutie, je treba, aby okrem skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu z ohrozenia exekúcie bolo tiež preukázané alebo aspoň osvedčené, (kumulatívne) že navrhovateľ má pohľadávku, alebo je tu iný nárok a tento nárok mu bude priznaný súdnym rozhodnutím.

Z uvedeného vyplýva, že zákonná úprava postupu pri nariaďovaní predbežných opatrení podľa § 76 ods.1 písm.e/ a f/ O.s.p. vyžaduje;

1/ osvedčenie nároku, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana,

2/ osvedčenie naliehavosti potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo osvedčenie obavy z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, t.j. osvedčenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy,

3/ preukázanie vzťahu navrhovaného predbežného opatrenia k predmetu konania vo veci samej.

Pred nariadením predbežného opatrenia podľa § 76 ods.1 písm.e/ a f/ O.s.p. sa vychádza z jeho vymedzenia v návrhu, a súd skúma, či je dostatočne odôvodnený a ďalej skutkové okolnosti vzťahujúce sa na rozsah navrhovaného opatrenia.

Zákaz nakladania s vecami alebo právami uloží takým spôsobom, aby nenarušil činnosť účastníka, ktorý je nevyhnutný pre plnenie jeho povinnosti voči tretím osobám, alebo aby ho neobmedzoval v ekonomickej činnosti, čo by v konečnom dôsledku mohlo negatívne ovplyvniť uspokojenie práv účastníka, ktorý podal návrh.

Nenakladanie s vecami, právami (zákaz dispozície s nimi) je zásahom do vlastníckeho práva ako aj do iných ústavou zaručených práv.

Podľa čl. 20 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len Ústavy SR) nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere. Toto ústavou zaručené právo treba rešpektovať aj pri nariadení predbežných opatrení podľa § 76 ods.1 písm.e/ a f/ O.s.p.

V danom prípade ide o predbežné opatrenie nariadené podľa § 74 ods.1 O.s.p., t.j. pred začatím konania.

Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že navrhovateľ osvedčil pravdepodobnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, predložením zmluvy o pôžičke zo dňa 18.januára 2007 (ktorá je založená v spise na č.l. 4) , z ktorej vysvitá, že navrhovateľ požičal dlžníkom odporcovi P.. N. Q. Y. P.. D. C. (spoludlžníčka) bezúročne sumu 2 000 000,-Sk, ktorú sa zaviazali vrátiť veriteľovi najneskôr do piatich rokov odo dňa jej poskytnutia.

Zároveň navrhovateľ osvedčil aj naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov a osobitne obavu z ohrozenia budúceho výkonu (exekúcie) súdneho rozhodnutia.

Úmysel odporca nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami (označenými vo výrokovej časti uznesenia súdu prvého stupňa) je zrejmý, lebo v čase nariadenia predbežného opatrenia na LV č. XXXX obce Spišská Nová Ves, kat.úz. X. A. Q. pri bytoch č.XX Y. XX, (tak ako sú špecifikované vyššie) , sú označené plomby na základe sp.zn. V2652/11 a V2675/2011.

O úmysle odporcu nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami, ktoré boli zakúpené P.. N. Q. z finančných prostriedkov, ktoré si odporca spolu so spoludlžníčkou P.. C. požičal od navrhovateľa, svedčí aj

fotokópia zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, ktorú odporca uzavrel s Ľ. S. dňa 23.decembra 2011.

Teda navrhovateľ osvedčil, že bez nariadenia predbežného opatrenia by bola prípadná budúca exekúcia ohrozená. Nebezpečenstvo zmarenia exekúcie, sa javí ako reálne a bezprostredne hrozí.

Judikatúra súdov je vzácne jednotná v tom, že samotná existencia dlhu ešte nemusí byť dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia. Dôvodom, ale sú skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že prípadná exekúcia bude zmarená, ak dlžník (u) robí úkony, ktorých dôsledkom je zníženie majetku, ktorý je možné postihnúť exekúciou. Medzi takéto úkony je treba zaradiť aj konanie odporcu, ktorý prevádza nehnuteľnosti, a tak sa jeho majetková podstata, (t.j. odporcu) kvantitatívne mení (zmenšuje sa jeho majetok rozpredávaním) .

Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že navrhovateľ v podanom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia osvedčil vyššie rozvedené základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože bez nariadenia tohto predbežného opatrenia je ohrozený budúci výkon rozhodnutia, resp. exekúcie.

Opodstatnené sú tvrdenia odporcu, čo do výroku o náhrade trov konania. Pravdivé je tvrdenie odporcu, že navrhovateľ nepodal návrh na priznanie trov konania, a tak súd prvého stupňa o (týchto) trovách nemal rozhodovať podľa § 151 ods.1 O.s.p. Odvolací súd poznamenáva, že ak by aj navrhovateľ podal takýto návrh na priznanie trov konania, trovy, ktoré mu vznikli s nariadením predbežného opatrenia mu súd nemôže priznať s prihliadnutím na ustanovenie § 145 O.s.p., lebo o takýchto trovách konania rozhodne súd až v konaní vo veci samej (viď § 211 ods.2 O.s.p. v spojení s § 145 O.s.p.) .

Z tohto dôvodu odvolací súd výrok uznesenia o náhrade trov konania zrušil ako nezákonný (§ 221 ods.2 O.s.p.) .

K námietke odporcu ohľadne miestnej nepríslušnosti odvolací súd len uvádza, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa týka nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v obci Spišská Nová Ves, kat.úz. X. A. Q. a tak tu bola daná výlučná miestna príslušnosť podľa § 88 ods.1 písm.h/ O.s.p.

Námietka odvolateľa, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, že súd nerozviedol, či navrhovateľ osvedčil svoje tvrdenia, je nepatričná, lebo podľa § 76 ods.4 O.s.p., ak súd návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovie a stotožňuje sa so skutkovými a s právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, súd to skonštatuje v odôvodnení a ďalšie dôvody nemusí uvádzať.

K ďalšej odvolacej námietke odporcu o neprimeranosti obmedzení jeho ústavného práva na nakladanie s predmetnými nehnuteľnosťami, odvolací súd uvádza, že rozhodnutie obmedzuje odporcu vo výkone jeho práva len v nevyhnutnom rozsahu a dočasne, a to tak, aby sa nevyvolávali ďalšie spory medzi účastníkmi konania. Podľa názoru odvolacieho súdu nedochádza ním k zásahu vlastníckeho práva odporcu nad nevyhnutnú mieru, a zase je primeraný navrhovateľom osvedčenými porušeniami jeho práv a chránených záujmov.

Odvolaciemu súdu sa žiada ešte pripomenúť, že ak predbežné opatrenie zanikne alebo bude zrušené z iného dôvodu, než preto, že by sa návrhu vo veci samej vyhovelo, alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené inak, navrhovateľ je povinný nahradiť ujmy tomu, komu predbežným opatrením vznikli. Rozhodne o tom na návrh súd, ktorý nariadil predbežné opatrenie (viď § 77 ods.3 O.s.p.) .

Z týchto dôvodov ako aj z dôvodov, ktoré obsahuje uznesenie súdu prvého stupňa, s ktorými sa odvolací súd v podstate stotožnil, odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa okrem výroku o náhrade trov konania, tak ako je to uvedené v enunciáte tohto uznesenia.

O náhrade trov predbežného opatrenia (ako aj trov odvolacieho konania) rozhodne súd vo výroku o trovách konania vo veci samej (viď § 145 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1.mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.